Certifikácia

Zariadenia detských ihrísk, športovo-rekreačné zariadenia a prostriedky ľudovej zábavy sú určené výrobky podľa Nariadenia vlády SR č. 349/2010 Z. z.. Nariadenie vlády je platné v Slovenskej republike platné od 1.1.2009. Podľa tohto nariadenia vlády je výrobca takýchto zariadení povinný pred ich uvedením na trh vykonať posúdenie zhody, k čomu musí prizvať autorizovanú osobu. 

Technická inšpekcia, je autorizovaná osoba na posudzovanie zhody v rozsahu celého nariadenia vlády, ktorej autorizáciu udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Technická inšpekcia vystupuje pod autorizačným číslom SKTC - 169.

Povinnosť posúdenia zhody autorizovanou osobou podľa nariadenia vlády sa vzťahuje najmä na tieto zariadenia:

 • Zariadenia detských ihrísk podľa STN EN 1176
 • Trvalo zabudované vonkajšie fitness zariadenia podľa STN EN 16 630
 • Multifunkčné ihriská podľa STN EN 15 312
 • Lanové parky podľa STN EN 15 567  
 • Lezecké steny podľa STN EN 12 572
 • Zariadenia pre parkour podľa STN EN 16 899
 • Zariadenia pre kolieskové športy podľa STN EN 14974
 • Nafukovacie hracie vybavenie  podľa STN EN 14960
 • Vybavenie zábavných parkov a lunaparkov podľa STN EN 13 814 

Zhoda s technickými normami sa dá posúdiť jedným z týchto postupov:

 1. posúdenie zhody vzorky typu výrobku podľa časti A prílohy NV SR č. 349/2010 Z.z. v prípade že sa výrobok vyrába sériovo
 2. posúdenie zhody každého výrobku podľa časti C prílohy NV SR č. 349/2010 Z.z. ak sa výrobok nevyrába sériovo
 3. posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom podľa časti B prílohy NV SR č. 349/2010 Z.z. – ročný dohľad nad certifikovaným typom

Výsledkom úspešného posúdenia zhody je vydanie „Certifikátu typu“ v prípade postupu 1. alebo „Certifikát zhody“ v prípade postupu 3. Certifikáty vydá autorizovaná osoba. Výrobca je povinný následne vydať vyhlásenie o zhode.

Technická inšpekcia, a.s. posúdi zhodu pre výrobcu na základe žiadosti.

K posúdeniu zhody zariadení je potrebné pripraviť dokumentáciu, ktorej obsah je potrebné odkonzultovať s inšpektorom, ktorý bude vykonávať posúdenie zhody ale minimálne by mala obsahovať:

 • opis, funkciu, účel použitia výrobku
 • výrobné výkresy a schéma zapojenia zostáv
 • textovú časť s vysvetlením návrhu výrobných výkresov
 • návod na použitie, opravy a údržbu výrobkov
 • zoznam predpísaných kontrol na zariadeniach
 • zoznam technických noriem, ktoré boli použité pri návrhu a výrobe zariadenia
 • statické výpočty
 • správy o výsledkoch výpočtov alebo testov
 • certifikáty nakupovaných dielov, ktoré nie sú vyrábané priamo výrobcom

Výrobca je na základe dohody s inšpektorom, ktorý vykoná posúdenie zhody povinný poskytnúť autorizovanej osobe vzorku typu reprezentujúcu daný výrobok (postup 1) alebo konkrétny výrobok na ktorom bude posúdená zhoda (postup 3). Výkon posúdenia zhody môže prebehnúť vo výrobných priestoroch výrobcu alebo na mieste osadenia konkrétneho výrobku.

Bližšie informácie Vám podajú inšpektori kompetentní na posudzovanie zhody výrobkov na nasledovných kontaktoch:

Pracovisko: Kontaktná osoba:  Kontakt email
Bratislava Ing. Zdena Bajnerová   02 / 57267030 bajnerova@tisr.sk
  Ing. Samuel Maljarčik 02 / 57267031 maljarcik@tisr.sk
Nitra Ing. Zuzana Ivančíková         037 / 7920737 ivancikova@tisr.sk
  Ing. Ingrid Mistríková 037 / 7920738 mistrikova@tisr.sk
Banská Bystrica Ing. Danica Barnová 048 / 4722628 barnova@tisr.sk
  Ing. Michal Bihúň 048 / 4722625 bihun@tisr.sk
Košice Ing. Gabriela Krišková 055 / 7208130 kriskova@tisr.sk
  Ing. Jana Matvejová  055 / 7208131 matvejova@tisr.sk