Technická inšpekcia, a.s.

Technická inšpekcia, a.s.

prijme pre regionálne pracoviská inšpektorov na pracovnú pozíciu:
 • INŠPEKTOR TLAKOVÝCH ZARIADENÍ (TZ),
 • INŠPEKTOR ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ (ZZ), 
 • INŠPEKTOR ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ (EZ),
 • INŠPEKTOR PLYNOVÝCH ZARIADENÍ (PZ),
 • INŠPEKTOR STROJOVÝCH ZARIADENÍ A TECHNOLÓGIÍ (STR),
 • INŠPEKTOR PRE STAVEBNÉ ČINNOSTI A DOKUMENTÁCIU (DOK/STA).

Špecifikácia požiadaviek

Pracovisko

Vyhradené 
technické 
zariadenia

Technické vzdelanie 
(
USO, VŠ I. stupňa)

Prax (prednostne)
v
hodné aj pre absolventa

Lokalita výkonu činnosti 
(kraj)

Bratislava

EZ

Strojnícke, 
hutnícke, 
elektrotechnické, 
chemické, 
stavebné

Revízny technik, 
konštruktér, 
projektant, 
bezpečnostný technik, 
inšpektor práce, 
absolvent

Bratislavský

Banská Bystrica

TZ, EZ, ZZ

Strojnícke, 
hutnícke, 
elektrotechnické, 
chemické, 
stavebné

Revízny technik, 
konštruktér, 
projektant, 
bezpečnostný technik, 
inšpektor práce, absolvent

Banskobystrický, 
Žilinský


Miesto výkonu práce
Príslušné regionálne pracovisko Technickej inšpekcie, a.s. a jeho územná pôsobnosť.

Náplň práce

 • posudzovanie technickej bezpečnosti strojov a zariadení,
 • posudzovanie dokumentácie stavieb a technológií,
 • vykonávanie úradných skúšok zariadení,
 • preverovanie odbornej spôsobilosti osôb a organizácií.

Druh pracovného pomeru
Hlavný pracovný pomer.

Mzdové podmienky
Dohodou.

Termín nástupu
Po výberovom konaní ihneď, prípadne dohodou.

Iné výhody

 • odborný zácvik a možnosti ďalšieho odborného rastu v danej profesii (odborné kurzy, semináre, školenia),
 • príspevok na stravu nad rozsah zákona, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • vlastné organizovanie pracovného času,
 • výkon práce prevažne mimo kancelárie,
 • služobný mobilný telefón a notebook s pripojením na internet,
 • úhrady za používanie vlastného motorového vozidla na pracovné cesty,
 • možnosť účasti na tvorbe predpisov a noriem,
 • zahraničné pracovné cesty (podmienkou je znalosť jazyka).

Požiadavky na uchádzačov

Vzdelanie a prax

 • vysokoškolské vzdelanie technického smeru (I. stupeň),
 • 1,5 roka odbornej praxe alebo absolvent (osobitný program prípravy a osobného rozvoja; vítaná je prax počas štúdia),
 • USO technického smeru a 3 roky odbornej praxe.

Za odbornú prax sa považuje činnosť pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, oprave, údržbe, prevádzke, odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení a strojov, činnosť pri posudzovaní zhody výrobkov, činnosť bezpečnostného technika, činnosť inšpektora práce, činnosť pri kontrole a výkone štátnej správy v oblasti BOZP a posudzovania zhody v oblasti určených výrobkov.

Znalosti

 • práca s počítačom – používateľ (MS Windows, Microsoft Qutlook, Word, Excel),
 • znalosť princípov technickej bezpečnosti a jej kontroly,
 • k pohovorom sa požaduje orientačná znalosť predpisov v oblasti bezpečnosti technických zariadení (napr. zákon č. 124/2006 Z. z., vyhláška č. 508/2009 Z. z.).

Ďalšie požiadavky

 • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
 • profesionálna dôveryhodnosť a technická spôsobilosť,
 • dobré komunikačné schopnosti,
 • schopnosť používať meracie prístroje,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti, schopnosť rozhodovať,
 • skúsenosti z rokovaní s klientom,
 • dobrý písomný prejav,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • vodičský preukaz (skupina B),
 • jazykové znalosti (anglický jazyk),
 • osvedčenie revízneho technika (vítané), nie je podmienkou,
 • vlastné motorové vozidlo s možnosťou využívania na pracovné cesty (vítané),
 • bydlisko v lokalite s predpokladaným výkonom činnosti (vítané).


Pozícia je vhodná aj pre absolventov.

 

Informácie o organizácií

 • akciová spoločnosť,
 • hlavné zameranie na posudzovanie technickej bezpečnosti strojov a zariadení,
 • akreditovaná pre inšpekčnú činnosť, certifikáciu výrobkov, systémov manažérstva kvality a BOZP a certifikáciu osôb.

Pokyny pre uchádzačov
Štruktúrovaný životopis zasielajte na e-mailovú adresu: 

pracovisko Bratislava:                        zeman@tisr.sk        riaditeľ pracoviska
pracovisko Banská Bystrica:              hegyi@tisr.sk         riaditeľ pracoviska

Kontaktná osoba na personálne oddelenie:
Ing. Voleková Dana
tel:  02/49 208 122 
volekova@tisr.sk

Technická inšpekcia, a.s. 
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava