Technická inšpekcia, a.s.

Technická inšpekcia, a. s.,

prijme inšpektora na pracovnú pozíciu:

INŠPEKTOR STROJOVÝCH ZARIADENÍ A TECHNOLÓGIÍ (STR)

Miesto výkonu práce

Košický a Prešovský kraj

Náplň práce

 • posudzovanie dokumentácie,
 • vykonávanie prehliadok a skúšok strojových zariadení a technológií,

Druh pracovného pomeru
Hlavný pracovný pomer

Mzdové podmienky

Nástupný plat: základná mzda 700 eur + osobné ohodnotenie 140 eur. Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností uchádzača. Po skúšobnej dobe ponúkame naviac atraktívne prémie v závislosti od výkonu a ďalšie benefity (odmeny, 13. plat, príspevok na DDS, príspevok na zdravotnú starostlivosť a pod.). Zároveň ponúkame všetkým uchádzačom možnosť profesijného rastu a rozvoja vo forme ďalšieho odborného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie v špecifických oblastiach bezpečnosti technických zariadení.

Termín nástupu
Po výberovom konaní ihneď, prípadne dohodou.

Iné výhody

 • odborný zácvik a možnosti ďalšieho odborného rastu v danej profesii (odborné kurzy, semináre, školenia),
 • príspevok na stravu v zmysle zákona, doplnkové dôchodkové sporenie,
 • vlastné organizovanie pracovného času,
 • výkon práce prevažne mimo kancelárie,
 • služobný mobilný telefón a notebook s pripojením na internet,
 • úhrady za používanie vlastného motorového vozidla na pracovné cesty,
 • možnosť účasti na tvorbe predpisov a noriem,
 • zahraničné pracovné cesty (podmienkou je znalosť anglického jazyka).

 

Požiadavky na uchádzačov

Vzdelanie a prax

 • vysokoškolské vzdelanie technického smeru (I. alebo II. stupeň),
 • absolvent - osobitný program prípravy a osobného rozvoja (vítaná je prax počas štúdia),

Znalosti

 • práca s počítačom – používateľ MS Office 2013 a vyššie
 • znalosť princípov technickej bezpečnosti a jej kontroly,

Ďalšie požiadavky

 • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
 • profesionálna dôveryhodnosť a technická spôsobilosť,
 • dobré komunikačné schopnosti,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti, schopnosť rozhodovať,
 • dobrý písomný prejav,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • vodičský preukaz (skupina B),
 • jazykové znalosti (angličtina),
 • vlastné motorové vozidlo s možnosťou využívania na pracovné cesty,
 • bydlisko v lokalite s predpokladaným výkonom činnosti (vítané).

Informácie o organizácii

 • akciová spoločnosť,
 • hlavné zameranie posudzovanie bezpečnosti technických zariadení,
 • akreditovaná pre inšpekčnú činnosť, certifikáciu výrobkov, systémov manažérstva kvality, BOZP a certifikáciu osôb.

 

Pokyny pre uchádzačov

Štruktúrovaný životopis zasielajte na e-mailovú adresu. Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v priloženom životopise je nevyhnuté na vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré spočívajú v posúdení Vašich znalostí a skúseností požadovaných na danú pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia životopisu až do ukončenia výberového konania.

Technická inšpekcia, a.s., sídlo: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004 je prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov. V prípade, ak si prajete, aby sme aj po dobu 12 mesiacov po ukončení výberového konania naďalej spracúvali Vaše osobné údaje v databáze uchádzačov o zamestnanie, spolu so životopisom nám zašlite aj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho dobrovoľne poskytnutého súhlasu a po uplynutí uvedenej doby budú zlikvidované. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov na: osobneudaje@tisr.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR a ďalšie práva podľa článku 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Kontaktná osoba na personálne oddelenie:
Eva Gazdačková
tel:  02/49 208 122 
gazdackova@tisr.sk

Technická inšpekcia, a.s. 
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava