O nás

Medzinárodný obchod stále rastie a siete reťazca tvorcov hodnôt sa rozširujú po celom svete. Európski spotrebitelia majú prospech zo stále širšieho výberu výrobkov, ale zároveň musia veriť, že tieto výrobky sú bezpečné. To je dôvod prečo, viac ako inokedy, EÚ potrebuje dobre organizovaný, koordinovaný a dostatočne účinný trhový dohľad, aby čo najskôr identifikoval nevyhovujúce a často nebezpečné výrobky. Trhový dohľad musí zahŕňať v rámci celej EÚ dôsledné uplatňovanie harmonizovaných právnych predpisov EÚ, aby sa medzi rôznymi subjektmi na trhu vytvorili podmienky pre spravodlivú hospodársku súťaž. Cieľom trhového dohľadu je preto dosiahnuť bezproblémové fungovanie a konkurencieschopnosť v rámci vnútorného trhu  a zároveň chrániť zdravie a bezpečnosť európskych občanov.

Trhový dohľad je zodpovednosťou štátu

Identifikácia nevyhovujúcich výrobkov je v rámci európskeho legislatívneho rámca zodpovednosťou vnútroštátnych orgánov trhového dohľadu jednotlivých členských štátov EÚ. Tým si plnia povinnosť chrániť občanov EÚ.

Vnútroštátne orgány zodpovedné za trhový dohľad majú za úlohu zabezpečiť, že výrobky dostupné na trhu sú monitorované a pravidelne podliehajú kontrole odoberaním vzoriek výrobkov z trhu. Tento prístup zahŕňa nasledovné platné princípy posúdenia rizika, vyhodnocovania sťažností a iných dostupných informácií. Preskúmaním dokumentácie výrobku, a tam kde je to vhodné, fyzickými kontrolami a laboratórnym skúšaním, vnútroštátne orgány musia starostlivo zisťovať zhodu výrobku s platnými ustanoveniami a požiadavkami v čase vstupu na trh a prípadne v čase uvedenia do prevádzky. Výrobky spojené s vážnym rizikom sa musia z trhu okamžite stiahnuť alebo vziať späť.

Trhový dohľad v Európe vykazuje nedostatky

Avšak v praxi trhový dohľad v Európe naďalej vykazuje značné nezrovnalosti, predovšetkým keď je zavedený vnútroštátnymi orgánmi jednotlivých členských štátov, ktoré svedčia o rôznych úrovniach zdrojov a intenzity. Trhový dohľad v Európe sa musí preto urgentne zlepšiť a etablovať na trvalo vysokej úrovni tak, ako to vyplýva z aktuálnej správy RAPEX (RAPEX – Rapid Exchange of Information System – rýchly výstražný systém pre výrobky nebezpečné pre spotrebiteľov).

Napríklad, Španielsko s populáciou skoro 47 miliónov má približne rovnaký počet správ o nebezpečných výrobkoch (239) ako Maďarsko (238) len s pätinou obyvateľov. Navyše, ako v predchádzajúcich rokoch, Maďarsko je vedúcim štátom (2014: 291; 2013: 278) a má opakovane hlásených viac nebezpečných výrobkov ako štyri najväčšie a najľudnatejšie ekonomiky EÚ Nemecko (208), Veľká Británia (162), Francúzsko (135) a Taliansko (56). Značné systémové rozdiely medzi členskými štátmi v súvislosti s vykonávaním trhového dohľadu ohrozujú dôveryhodnosť trhového dohľadu a schopnosť správne fungovať. Tieto rozdiely by sa mali urgentne odstrániť.

Trhový dohľad potrebuje prísnejšie pravidlá od zákonodarcov

Smernica o trhovom dohľade navrhnutá Európskou komisiou na začiatku roka 2013 je krokom správnym smerom a mala by platiť. Jej cieľom je vytvoriť moderný a jednotný právny rámec pre trhový dohľad prostredníctvom konsolidácie a modernizácie existujúcich paralelných dohôd členských štátov. Navyše, vnútroštátne orgány požadujú dostatočné finančné prostriedky s cieľom, aby sa poskytoval harmonizovaný trhový dohľad v požadovanom rozsahu a na požadovanej úrovni účinnosti.

Avšak v budúcnosti rozsah aktivít trhového dohľadu a frekvencia kontrol by nemali byť predmetom posudzovania jednotlivých členských štátov EÚ. Koncept „vhodnosti“ odoberania vzoriek uvádzaný napríklad v Smernici 765/2008 pre akreditáciu a trhový dohľad (porovnaj článok 19(1)), a v súčasnom návrhu smernice v rámci „balíka bezpečnosť výrobkov a trhový dohľad“ je nejasný a nepresný. Široký rozsah jeho interpretácie a realizácie vedie k neprijateľným nezrovnalostiam v praxi a účinnosti trhového dohľadu v rámci EÚ. CEOC International, zastupujúci sektor skúšania, inšpekcie a certifikácie (TIC) tvrdí, že implementácia súčasných smerníc tak, ako je zakotvená v nemeckom zákone o bezpečnosti zariadení a výrobkov, ktorý popisuje trhový dohľad v konkrétnych podmienkach, stanovuje správny prístup: článok 26 tohto zákona stanovuje opatrenie "orientačná hodnota 0,5 vzoriek na 1000 obyvateľov a rok". Konkrétne usmernenie, pokiaľ ide o počet vzoriek, ktoré sú nutné, ako aj priority pre samotný odber vzoriek (napríklad zamerať sa na výrobky, ktoré podliehajú vyhláseniu výrobcu alebo výrobky dovážané z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) by sa preto mali začleniť do novej európskej legislatívy.

Nezávislé skúšanie je efektívne a odbremeňuje verejný sektor

Vzhľadom na veľmi obmedzené rozpočtové zdroje členských štátov rozšírenie trhového dohľadu v budúcnosti bude možné len vo veľmi obmedzenej miere. Avšak do tej doby nevyhnutné pole pôsobnosti bude rásť. Od kedy bola ratifikovaná smernica o bezpečnosti výrobkov v roku 1995, svetový obchod značne vzrástol. Kým celosvetové vývozy boli stále na úrovni 5,171 miliardy amerických dolárov v roku 1995, v roku 2010 dosiahli 15,229 miliardy amerických dolárov a 18,494 miliárd amerických dolárov v roku 2014. Zatiaľ čo intervencia štátnych orgánov po uvedení výrobkov na trh je v zásade užitočná a nevyhnutná, nemôže byť v budúcnosti postačujúce, aby sa zabezpečilo, že iba vyhovujúce a teda bezpečné výrobky vo všetkých oblastiach sa dostanú k spotrebiteľom. V tejto súvislosti nezávislé skúšanie výrobkov, ktoré je na začiatku procesu vytvárania hodnoty, alebo inými slovami, sa koná pred uvedením výrobku na trh, predstavuje zo strany národných orgánov užitočný a nevyhnutný doplnok činností trhového dohľadu. S nezávislým skúšaním tretími stranami sú nebezpečné výrobky zistené včas a preto v prvom rade nevstupujú na trh. S ohľadom na obmedzené zdroje, ktoré sú dostupné orgánom trhového dohľadu, tento preventívny prístup je účinný, ekonomický a udržateľný.

Zhoda výrobkov prostredníctvom nezávislého skúšania

 V USA sú spotrebné výrobky zvyčajne predmetom nezávislého skúšania, a preto sú obvykle v zhode. Súčasné štúdie IFIA (Medzinárodná federácia inšpekčných agentúr) a CEOC International o elektrických spotrebných výrobkoch ukazujú, že výrobky, ktoré sú uvádzané do obehu na základe vlastného vyhlásenia výrobcu o zhode, často nespĺňajú stanovené požiadavky. Z 247 posudzovaných európskych výrobkov, ktoré boli predmetom vlastného vyhlásenia výrobcu o zhode, 78 % nebolo je v súlade s predpismi EÚ a 38 z týchto výrobkov (asi 15 %) vykazovalo vážne nedostatky súvisiace s bezpečnosťou (potenciálne vedúce k zraneniam, požiarom a škodám na majetku).

Tento výsledok je v je v protiklade s vysokou úrovňou zhody medzi výrobkami, ktoré sú uvedené do obehu v USA na základe skúšania nezávislou treťou stranou. Zo 119 posúdených amerických výrobkov ani jeden jediný výrobok nevykazoval vážny bezpečnostný nedostatok.

Nezávislé skúšanie ponúka ochranu založenú na prevencii a je financované na základe princípu znášania nákladov tvorcom

Ako doplnok k trhovému dohľadu zo strany členských štátov, skúšanie a certifikácia výrobkov nezávislými tretími stranami v Európe, ktoré je vo všeobecnosti dobrovoľné, je účinným nástrojom prevencie na zachovanie potrebnej úrovne ochrany.

Pri skúšaní výrobkov pred vstupom na trh uplatňujú nezávislé subjekty zásadu obozretnosti predpokladanú zákonodarcom. To znamená, že štát a daňoví poplatníci sú oslobodení od finančných nákladov najmä preto, že verejný trhový dohľad umožňuje len stiahnutie nevyhovujúcich výrobkov z trhu až keď už došlo k poškodeniu alebo ujme. 

Tento preventívny prístup je financovaný výrobcami výrobkov, dovozcami a obchodníkmi. Potreba následnej štátnej intervencie, pre ktorú musia orgány verejnej správy zabezpečiť primerané zdroje, je potom značne znížená.

Predovšetkým pre ďalšiu podporu vnútroštátnych orgánov vykonávajúcich trhový dohľad sa zákonodarca môže uchýliť k systému nezávislého posudzovania zhody uznanými skúšobnými organizáciami. Navyše, orgány posudzovania zhody môžu byť poverené, aby vykonávali technické úlohy ako sú skúšky alebo inšpekcie. Tento prístup môže byť úspešný len vtedy, keď zodpovednosť za ochranu občanov a zodpovedajúce kontrolné opatrenia zostávajú verejným orgánom a keď nevznikne alebo neexistuje konflikt záujmov medzi bežnými činnosťami skúšania orgánov posudzovania zhody a zadanými úlohami.

Zatiaľ čo intenzívnejší trhový dohľad, vzdelávanie/povedomie v oblasti dodržiavania zhody a pokuty podporujú úsilie na obmedzenie výskytu nevyhovujúcich výrobkov na trhu, na druhej strane sú obmedzené v rozsahu a efektivite. CEOC International podporuje myšlienku, že skúšanie nezávislou treťou stranou môže pomôcť malým, stredným a veľkým podnikom riadiť neustále sa meniace právne požiadavky a potvrdiť, že spĺňajú tieto normy viac nákladovo efektívnym spôsobom, ako keby to robili vnútropodnikovo. Navyše, pre tých nepoctivých prevádzkovateľov, ktorí sa snažia využiť výhody obmedzeného trhového dohľadu; požiadavka pre tých, ktorí zistili nesúlad, využiť skúšanie nezávislou treťou stranou im môže pomôcť zaistiť umiestnenie vyhovujúcich výrobkov na trh.

Posúdenie zhody nezávislými súkromnými organizáciami preto poskytuje nástroj efektívnej deregulácie pre zákonodarcu.

Záver

Celkovo, preventívne skúšanie výrobkov nezávislými tretími stranami (na povinnej alebo dobrovoľnej báze) a trhový dohľad štátnymi orgánmi možno považovať za doplnkové nástroje, ktoré zabezpečia, že výrobky na vnútornom trhu EÚ sú bezpečné a vyhovujúce. Preto by mali byť tieto nástroje posilnené európskymi zákonodarcami v prospech ochrany občanov.