O nás

Kto je nezávislá tretia strana a čo robí?

(pozičný dokument CEOC International)

Členovia CEOC International (súkromní, verejní a vládni) poskytujú ako nezávislá tretia strany služby posúdenia zhody ako sú skúšanie, inšpekcia a certifikácia. Posúdenie zhody je vykonávané, buď zo zákonných dôvodov, alebo ako dobrá prax, za účelom chrániť ľudí a životné prostredie. Väčšina našich členov je notifikovaných alebo uznaných európskou alebo národnou legislatívou. Členovia CEOC ponúkajú služby v mnohých oblastiach každodenného života ako sú bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, energetika a životné prostredie, zdravotnícke a spotrebiteľské výrobky, priemyselné zariadenia, a tiež mobilitu a spoločenskú zodpovednosť atď. Naši členovia skúšajú, inšpekciou overujú a certifikujú stroje, výťahy, tlakové zariadenia, parné kotly, zdravotnícke pomôcky, lanovky, prostriedky ľudovej zábavy, hračky, spotrebné tovary, zariadenia domácností, elektrické a vykurovacie zariadenia, chemické zariadenia, elektrárne, potrubia a budovy.

So širokou škálou svojich služieb členovia CEOC podporujú technologický pokrok a inovácie, ktoré zabezpečujú základ pre trvalý ekonomický rast a blahobyt všeobecne. Predpokladom pre to je, že výrobcovia, distribútori, užívatelia a spotrebitelia sa môžu spoľahnúť na bezpečnosť a kvalitu priemyselných a spotrebných tovarov na najvyššej úrovni ochrany. To znamená, že všetky hospodárske subjekty, orgány verejnej správy, spoločnosť aj trh si môžu byť istí, že produkty, s ktorými sa obchoduje po celom svete, a poskytované služby spĺňajú požiadavky, a to buď zákonodarcov, alebo hospodárskych partnerov na dobrovoľnom základe.

Dôvera v produkty a procesy je najefektívnejšie poskytovaná prostredníctvom posúdenia zhody nezávislými tretími stranami. Základné kamene pre túto dôveru sú: spôsobilosť, nestrannosť a objektívnosť.

Orgán nezávislej tretej strany posudzujúci zhodu sa nepodieľa na navrhovaní, výrobe, dodávke, oprave alebo údržbe posudzovanej položky. Následne neexistuje konflikt záujmov vo výsledku skúšania, inšpekcie alebo výsledku certifikačných činností. To je v kontraste k „obyčajnému“ vyhláseniu od výrobcu alebo dodávateľa.

Spôsobilosť a nestrannosť našich členov je zaručená uznaním alebo akreditáciou. „Akreditácia je nestranným prostriedkom hodnotenia a vystavovania odborného stanoviska o technickej spôsobilosti, nestrannosti a profesionálnej bezúhonnosti orgánov posudzovania zhody pôsobiacich ako v dobrovoľnej, tak aj v povinnej oblasti.“ Akreditácia tak vytvára dôveryhodnosť a dôveru pri súčasne poskytovanej rovnakej úrovni spôsobilosti akreditovaných orgánov posudzovania zhody v celej Európe.

ISO/CASCO Definícia posúdenia zhody

Posúdenie zhody je termín stanovenými procesmi, ktoré sa používajú na preukázanie, že výrobok, postup, služba, osoba alebo systém riadenia (napr. ISO 9001) spĺňa stanovené požiadavky. Tieto požiadavky sú obsiahnuté v ISO/IEC medzinárodných normách. Použitie noriem ISO/IEC v postupoch posudzovania zhody umožňuje harmonizáciu po celom svete, a to uľahčuje nielen medzinárodný obchod medzi krajinami, ale aj obchod v rámci krajín tým, že kupujúci (odberateľ) výrobku alebo služby dôveruje, že sú splnené požiadavky.

Tretie strany sú partnermi rôznych zúčastnených strán

Inšpekčné a certifikačné orgány tretej strany poskytujú pridanú hodnotu nasledujúcim skupinám: zákonodarcom a orgánom verejnej správy, hospodárskym subjektom a spotrebiteľom.

Využitie pridanej hodnoty tretej strany zákonodarcami a orgánmi verejnej správy

Tretie strany sú schopné podporovať zákonodarcov pri plnení ich povinností chrániť občanov. Ciele a povinnosti Európskej únie sú poskytovať vysokú úroveň ochrany: „Komisia vo svojich návrhoch týkajúcich sa zdravia, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľov, musí vychádzať z vysokej úrovne ochrany.“

Prostredníctvom skúšania, inšpekcie a certifikácie, tretie strany poskytujú záruku, že výrobky, služby, technické zariadenia atď. spĺňajú zákonné požiadavky a minimalizujú akékoľvek ohrozenie alebo poškodenie spoločnosti a životného prostredia.

Členovia CEOC posúdia veľké množstvo výrobkov pred ich uvedením na trh, čo znamená, že certifikované výrobky by mali byť v zhode so zákonnými požiadavkami od okamihu, keď sú sprístupnené na nákup a používanie. Použitie tohto preventívneho prístupu, posúdenie zhody treťou stranou, poskytuje zákonodarcom účinný nástroj na presadzovanie legislatívy bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia, a zlepšuje ochranu verejnosti. Posúdenie zhody podporuje orgány verejnej správy pri plnení tých povinností, pre ktoré sami nemusia mať prostriedky alebo potrebnú odbornú spôsobilosť. Okrem toho to vedie k redukcii budúcich nákladov (využitím tretej strany eliminujú organizácie riziká skôr ako sú výrobky uvádzané na trh) a k zoštíhleniu štruktúr verejných orgánov, pretože účastníci trhu delegovaním služieb posudzovania na tretiu stranu sú priamo napojení na a preberajú zodpovednosť za plnenie cieľov verejnej politiky. V takomto prípade stačí menej zásahov štátnych orgánov (ktoré sú platené z daní).

Využitie pridanej hodnoty tretej strany výrobcami a poskytovateľmi služieb

Zníženie nákladov: Účasť tretích strán znižuje náklady pre výrobcov ako aj poskytovateľov služieb a podstatne zvyšuje konkurencieschopnosť ich výrobkov alebo služieb. Čím skôr sa vo výrobnej sfére posudzovanie zhody vykonáva, tým viac je rentabilné. Na jednej strane závažné konštrukčné chyby môžu byť identifikované a riešené vo veľmi skorom štádiu. Na druhej strane problémy vo výrobnej fáze sú zisťované na mieste výroby, nie až potom ako sú výrobky dopravené a umiestnené na trh. Preto sa podstatne znižujú riziká omeškania výroby, nákladného stiahnutia výrobkov a riziká ručenia.

Dobré meno (renomé): Nezávisle posudzované výrobky sú kontrolované z hľadiska bezpečnosti a vhodnosti použitia. V dôsledku toho sa posilňuje dôvera vo výrobky a zlepšuje dobré meno výrobcu a jeho a ochrannej známky. Inými slovami, vysokým nákladom a zlému renomé, škodám spôsobenými nehodami, zlyhaniu výrobkov a stiahnutiu výrobkov sa dá vyhnúť, ak tieto výrobky boli nezávisle posúdene pred vstupom na trh.

Výhody pre malé a stredné podniky: Účasť tretích strán je nákladovo efektívny spôsob ako vyhovieť príslušným požiadavkám, najmä pre malé a stredné podniky, ale aj pre ostatné spoločnosti bez toho, aby museli investovať čas, peniaze a zdroje na vytvorenie a udržiavanie vlastnej vedomostnej základne príslušných právnych predpisov a noriem, a ich vlastnú postačujúcu infraštruktúru na výkon skúšok. To platí najmä, keď spoločnosti chcú rozšíriť svoje podnikanie na nové trhy a potrebujú, aby mali informácie o všetkých nevyhnutných požiadavkách na výrobky a služby nového trhu. Nadnárodná prítomnosť tretích strán môže pomôcť riešeniu týchto globálnych výziev.

Využívanie externých zdrojov na posudzovanie zhody nie je jedinou výhodou, ktorú tretie strany môžu poskytnúť, najmä pre malé a stredné podniky; posudzovanie zhody môže tiež pomôcť malým a stredným podnikom konkurovať na svetovom trhu. Tretia strana posudzujúca zhodu robí výrobky porovnateľnými a podporuje hospodársku súťaž na svetovom trhu, pretože dokazuje, že výrobky spĺňajú požadované kritéria, a tak môžu byť predávané na celom svete.

Marketingový nástroj: Nakoniec, posudzovanie zhody treťou stranou sa môže použiť ako marketingový nástroj, pretože mnoho tretích strán má silné a medzinárodne uznávané značky, ktoré stoja za bezpečnosťou a dobrou kvalitou výrobkov alebo služieb. To pomáha spotrebiteľom pri ich výbere. Výberom dobrovoľnej certifikácie výrobku je ľahké pre výrobcov preukázať, že spĺňajú všetky požiadavky, a to im umožňuje znížiť obchodné riziká (problémy so stiahnutím výrobkov a so zodpovednosťou, atď.).

Využitie pridanej hodnoty tretej strany spotrebiteľmi

Bezpečnosť výrobkov: Spotrebitelia očakávajú, že každý výrobok na trhu je bezpečný. To znamená, že nebezpečným výrobkom sa musí zabrániť vstúpiť na trh. Spotrebitelia si užívajú vyššiu úroveň bezpečnosti, keď vedia, že ich výrobky boli vyskúšané, overené inšpekciou a certifikované.

Dobrovoľná certifikácia výrobku: V oblasti dobrovoľnej certifikácie výrobku vo väčšine prípadov výrobky, ktoré vstupujú na trh, nesú značku tretej strany ako certifikačného orgánu. Spotrebitelia vedia, že môžu dôverovať posúdeniu výrobku treťou stranou a ochranné známky tretej strany môžu pomôcť spotrebiteľom rozpoznávať bezpečné výrobky.

Transparentnosť: Táto dôvera je podporovaná transparentným spôsobom, ktorým je zhoda výrobkov alebo služieb posudzovaná; existujú jasné požiadavky, ktoré výrobok alebo služba musí spĺňať, aby mohol byť klasifikovaný ako bezpečný a spotrebitelia mohli byť informovaní o týchto kritériách.

Záver

Tretie strany poskytujú pridanú hodnotu pre spoločnosť ako celok. Neposkytujú len bezpečnosť, ale aj posudzujú zhodu s ďalšími aspektmi ako sú životné prostredie alebo spoločenská zodpovednosť firiem atď.

Výhody, ktoré tretie strany poskytujú sa prekrývajú a sú medzidisciplinárne:

  • výrobcovia, ktorí používajú bezpečné zariadenia na výrobu bezpečných výrobkov môžu ušetriť peniaze a sú v mnohých prípadoch konkurencieschopnejší, pretože sa u nich vyskytuje menej podnikateľských rizík (stiahnutie výrobkov, problémy so zodpovednosťou, atď.);
  • štát zabezpečuje bezpečnosť svojich občanov tým, že výrobky s potenciálnym vysokým rizikom musia byť povinne skúšané, kontrolované a certifikované nezávislou treťou stranou;
  • spotrebiteľská dôvera vo výrobky a služby sa zvyšuje, ak existuje nezávislý dôkaz, že všetky príslušné požiadavky sú splnené;
  • certifikácia a ochranná známka tretej strany pomáhajú znížiť nedostatok informácií týkajúcich sa bezpečnostných požiadaviek výrobku alebo služby na trhu;
  • certifikácia treťou stranou môže byť účinným spôsobom podpory dosiahnutia štátu, ktorý má štíhle štruktúry verejných orgánov.

Nezávislosť tretích strán

Je dôležité uvedomiť si, že iba tretie strany môžu poskytnúť tieto pridané hodnoty, pretože ony sú nielen príslušné, ale tiež nezávislé. Nezávislosť znamená, že neexistuje konflikt záujmov, ako je to v prípade prvej strany (výrobcovia a dodávatelia) a druhej strany (používatelia). Nezávislosť a spôsobilosť tretích strán sú založené na normách ISO 17000 a EN 45000, ktorými sa ustanovujú požiadavky, ktoré tretie strany majú dodržiavať. Tieto požiadavky sú uznávané celosvetovo a teda podporujú cezhraničnú akceptovateľnosť výrobkov a služieb.