Odborné články k problematike VTZ

Komentár k Smernici o výťahoch č. 2014/33/EÚ pre trvalo nainštalované výťahy pre použitie počas výstavby budovy

Podľa článku 1(4) Smernice o výťahoch k uvedeniu na trh výťahov dochádza, keď je výťah prvýkrát poskytnutý užívateľovi. Smernica o výťahoch nerozlišuje rôzne kategórie užívateľov. V niektorých prípadoch výťahy nainštalované v nových budovách sú sprístupnené stavebným robotníkom, aby uľahčili prístup do budovy počas dokončenia tejto stavby. V tomto prípade výťah musí byť považovaný za taký, ktorý je „k dispozícii pre užívateľa“. Preto tento výťah musí byť plne v súlade so Smernicou o výťahoch a relevantné postupy posúdenia zhody musia byť dokončené pred začatím používania stavebnými robotníkmi na tento účel.

Komentár bol pripravený a schválený členmi Technickej komisie CEOC International CML (stroje, výťahy a žeriavy) počas ich stretnutia v Budapešti (Maďarsko) 26. a 27. februára 2007. Tento dokument bol schválený Radou riaditeľov CEOC International v marci 2007. Dokument bol upravený po ďalšom objasnení Európskou komisiou – Generálnym riaditeľstvom pre podnikanie a priemysel v roku 2011.

Výťahy môžu byť za určitých okolností inštalované v čase výstavby budovy a použité na prepravu osôb a tovaru aj pred ich úradným uvedením do prevádzky. Keď je stavba dokončená, tieto výťahy musia byť uvedené riadne do prevádzky a používané ako trvalo nainštalované výťahy podľa Smernice o výťahoch.

V období po inštalácii výťahu, ale pred úradným uvedením do prevádzky, musí byť vykonané posúdenie zhody inštalácie so zreteľom na Smernicu o výťahoch, aby bolo možné uistiť sa, či bezpečnostné prvky výťahu zabezpečujú ochranu konečného užívateľa. Tento postup posúdenia zhody by mal byť zdokumentovaný tak, aby poskytoval prostriedky (údaje) pre preukázanie prípustnosti uvedenia do prevádzky.

Komisia CEOC pre stroje a výťahy tiež odporúča, v súlade so Smernicou o použití pracovných prostriedkov (89/655/ECC) aby bola počiatočná inšpekcia pred uvedením týchto výťahov do obmedzenej prevádzky pre použitie stavebných robotníkov vykonávaná oprávnenou osobou. Táto počiatočná inšpekcia stanoví, či sú vykonané primerané a vyhovujúce bezpečnostné opatrenia. Navyše, ak je to významné s ohľadom na časový plán pre dokončenie budovy, môžu sa požadovať ďalšie pravidelné inšpekcie vykonané oprávnenou osobou v súlade s predpismi na zaistenie trvalej bezpečnej prevádzky týchto výťahov. Ak sú tieto výťahy potrebné na dočasné použitie stavebnými robotníkmi, potom, aby bolo možné takéto použitie, sa musia prijať ochranné opatrenia v súlade so Smernicou o výťahoch, najmä:

  • výťah nesmie byť použitý pred prvým posúdením a osvedčením bezpečnosti pre dočasné použitie.
  • používanie musí byť monitorované osobou odborne spôsobilou na obsluhu výťahu.
  • musí byť funkčný nástroj dočasnej komunikácie medzi dopravným prostriedkom a pracovníkmi na stavenisku v prípade núdze.
  • dostupný protokol o skúškach dostatočnej funkcie bezpečnostných zariadení.
  • certifikát s uvedením obmedzení použitia a obdobia na také použitie.
  • vhodné a dostatočné zabezpečenie brániace prístupu mechanických a elektrických rizík (prijateľné normy, je potrebné odkázať na EN 81).
  • vhodné a dostatočné osvetlenie zabezpečujúce bezpečnosť pracovného prostredia (prijateľné normy, je potrebné odkázať na EN 81).
  • bezproblémový prístup pri vstupe do nedokončeného výťahu na úrovni nástupiska.
  • zavedený vhodný režim údržby zabezpečujúci, aby zariadenie zostalo v dobrom stave.
  • vykonávané pravidelné inšpekcie zaisťujúce trvalé bezpečné použitie.

Národné predpisy o inšpekcii výťahov v prevádzke môžu vyžadovať inšpekciu výťahu, podľa ktorej je používaný stavebnými robotníkmi pre vstup a pohyb po budove počas dokončovania výstavby, pred tým ako je dokončená budova odovzdaná vlastníkom.