Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Technická inšpekcia, a.s.
Technická inšpekcia, a.s. je podľa § 39 zákona č. 124/2006 Z. z. a na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce č. OPO-000001-06 prvou oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z..

Technická inšpekcia, a.s. je autorizovanou osobou SKTC-169 v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie posudzovania zhody.

Technická inšpekcia, a.s. je notifikovaná osoba podľa práva EU s identifikačným kódom 1354 a má Potvrdenie o notifikácii vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Technická inšpekcia, a.s. je certifikačným orgánom pre certifikáciu výrobkov, certifikáciu systémov manažérstva a certifikáciu osôb akreditovaným Slovenskou národnou akreditačnou službou.

Technická inšpekcia, a.s. je oprávnenou vzdelávacou organizáciou pre výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu vzdelávacej činnosti revíznych technikov, osôb na obsluhu, osôb na opravy a elektrotechnikov pre vyhradené technické zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové a vlastní príslušné oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce.

Identifikačné údaje:

 
Názov organizácie: Technická inšpekcia, a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť so 100% účasťou štátu
Zakladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 IČO: 36653004
 DIČ: 2022210608
 IČ DPH: SK2022210608

Adresa:                     

Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava

Telefón:
FAX:

e-mail

02/49208 100
02/49208 160

tisrtisr.sk

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.