Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Postup pri certifikácii osôb

 

Postup pri  certifikácii osôb

TI CO žiadosť preskúma a potvrdí, že:

a) certifikačný orgán je schopný poskytnúť žiadanú certifikáciu,

b) certifikačný orgán môže primeraným spôsobom splniť špeciálne potreby žiadateľa, ako je znalosť jazyka a/alebo akceptuje jeho indispozície (zdravotné, telesné),

c) žiadateľ má požadované, špecifikované vzdelanie, prax, školenie a výcvik,

d) ak žiadateľ má záujem o poskytnutie podrobného aktuálneho popisu certifikačného procesu tak sa mu vyhovie.

Ak sú uvedené požiadavky splnené, zamestnanec sekretariátu pracoviska TI CO zašle kandidátovi (žiadateľovi) pozvánku na skúšku tak, aby ju dostal najmenej 15 dní pred konaním skúšky.

Pred začatím posudzovania odborných vedomostí – certifikácie kandidát predloží skúšobnej komisii na kontrolu doklady o absolvovanom vzdelaní a odbornej praxi v oblasti, ktorá je predmetom posudzovania. Môžu byť priložené aj ďalšie doklady o činnosti v oblasti požadovanej certifikácie – publikačnej a pedagogickej, o mimoškolskom vzdelaní, o účasti na školeniach, seminároch, kurzoch.

Pred začatím posudzovania musí byť uhradená cena za posudzovanie. Termíny skúšok osôb vykonávaných na jednotlivých pracoviskách TI CO sú zverejnené každoročne na www.tisr.sk

Skúška kandidáta sa skladá z písomnej a ústnej časti. Písomná časť sa robí formou testu. Každý test obsahuje stanovený počet otázok. Odpoveď na každú otázku má formu výberu z troch možných, z ktorých vždy je jedna správna. Kandidát vyhovie tejto časti skúšky, ak získa minimálne 80% bodov z maximálneho počtu bodov.

Ak nezíska 80% bodov, nevyhovel a nie je ďalej skúšaný.

Ústna časť skúšky nadväzuje na písomnú a celkový počet otázok je minimálne štyri otázky z danej oblasti. Každá otázka sa hodnotí osobitne a hodnotenie „vyhovel“ je vtedy, ak kandidát na otázku zodpovedal vyčerpávajúco s pochopením princípov a preukázal schopnosť aplikácie na rôzne praktické situácie.

Na podklade informácií a dokladov získaných počas certifikačného procesu skúšobnou komisiou o vydaní certifikátu rozhodne riaditeľ pracoviska.

Ak sa riaditeľ pracoviska rozhodne nevydať certifikát, navrhne kandidátovi opakovanú opravnú skúšku alebo jej časť. Kandidát v tomto prípade musí mať možnosť vyjadriť sa k procesu posudzovania.

Kandidátovi po úspešnom absolvovaní certifikačného procesu vydá certifikát územne príslušné pracovisko TI, a.s. Certifikát má formu tlačiva s ochrannými znakmi a obsahuje údaje, ktoré vyžaduje norma. Certifikát je platný 5 rokov.
Prehľad osôb, ktorým boli vydané certifikáty, zverejňuje TI CO pravidelne na www.tisr.sk

Za preverenie odborných vedomostí a certifikáciu fyzických osôb zaplatí žiadateľ cenu stanovenú v Cenníku výkonov Technickej inšpekcie, a.s. ktorý je k dispozícii na pracoviskách TI, a.s.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.