Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Recertifikácia

Recertifikácia

Recertifikácia je proces posudzovania zhody so súčasnými certifikačnými požiadavkami s cieľom zistiť, či certifikovaná osoba aj naďalej plní certifikačné požiadavky. Výbor pre schému TI CO stanovil recertifikačné obdobie na päť rokov, pričom bral do úvahy tieto dôvody:

  • vývoj priemyselnej výroby a s tým spojená výroba a prevádzka nových, dokonalejších a náročnejších technických zariadení,
  • v súvislosti s uvedeným meniace sa nároky na odborné vedomosti certifikovaných osôb,
  • meniace sa všeobecne záväzné predpisy a technické normy.

Recertifikácia certifikovaných osôb na obnovenie platnosti certifikátu sa vykonáva:

- preskúšaním na pracovisku TI, a.s., alebo

- pozorovaním pri činností a vyhodnotením na mieste výkonu, alebo

- podrobným pohovorom, alebo

- posúdením výstupných dokumentov vydaných certifikovanou osobou, alebo

- praktickou skúškou na mieste výkonu

Recertifikácia je ukončená vydaním nového a odovzaním pôvodného certifikátu.
Oblasť certifikácie je možno rozšíriť príp. aj zúžiť.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.