Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Žiadosť o certifikáciu (prihláška)

Každý záujemca môže požiadať o certifikáciu. Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive certifikačnému orgánu na územne príslušné pracovisko TI, a.s. podľa miesta trvalého pobytu. Distribúciu tlačív pre záujemcov zabezpečuje sekretariát pracovísk TI, a.s. (poštou, osobným prevzatím alebo je možné ju vytlačiť a vyplniť z internetovej stránky www.tisr.sk). Predložením podpísanej žiadosti vyjadruje žiadateľ súhlas so spôsobom vykonania certifikácie.

Prihlášky na vykonanie certifikácie podľa STN EN ISO/IEC 17024 za účelom vydania certifikátu a na overovanie odborných vedomostí podľa zák. č. 124/2006 Z. z. za účelom vydania osvedčenia alebo preukazu sú totožné.
Ak žiadateľ požaduje certifikáciu vyznačí toto v bode 6. prihlášky. Overenie odborných vedomostí za účelom vydania certifikátu a za účelom vydania osvedčenia alebo preukazu môže byť vykonané osobitne alebo súčasne.

Prihláška na overenie odbornej spôsobilosti na obsluhu technických zariadení:

podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. a na obsluhu kotlov 
podľa § 17 ods. 2 písm. a), vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

PDF (62 kB) DOC (30 kB)

podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. a na obsluhu 
podľa § 17 ods. 2 písm. b), c) vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
PDF (65 kB) DOC (34 kB)

Prihláška na overenie odbornej spôsobilosti - revízny technik, elektrotechnik, pracovník na opravy technických zariadení:

podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. na činnosť 
podľa §§ 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

PDF (224 kB) DOC (192 kB)

podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. na činnosť 
podľa §§ 16 a 18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

PDF (78 kB) DOC (50 kB)

Žiadosť o certifikáciu osôb podľa STN EN ISO/IEC 17024 na skúšanie (skúšobný technik), projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení:

certifikácia osôb podľa STN EN ISO/IEC 17024 na skúšanie (skúšobný technik), projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení

PDF (64 kB) DOC (33 kB)

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.