Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Platnosť vydaných certifikátov

TI CQ vydá certifikát s platnosťou na dobu 3 rokov.

Počas doby platnosti certifikátu vykonáva TI CQ dohľad nad plnením podmienok certifikácie a to uskutočňovaním periodických auditov minimálne jedenkrát za rok.

Platnosť certifikátu môže byť predĺžená, ak certifikovaný žiadateľ požiada o recertifikáciu minimálne 6 mesiacov pred skončením doby platnosti certifikátu.

Certifikát môže byť certifikovanému žiadateľovi odobratý, ak TI CQ zistí, že certifikovaný dodávateľ neplní podmienky certifikácie.

Na postupy udeľovania a odoberania certifiácie sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Námietky je možné podať priamo na ustredí Technickej inšpekcie, a.s. alebo na každom pracovisku Technickej inšpekcie, a.s. TI CQ postupuje v takýchto prípadoch v súlade s postupmi popísanými v príručke kvality a súvisiacich smerniciach systému manažérstva kvality.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.