Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Podávanie žiadosti o certifikáciu

Žiadateľ môže podať žiadosť o certifikáciu na každom pracovisku Technickej inšpekcie, a.s. alebo priamo na ústredí Technickej inšpekcie, a.s., kde je aj sídlo certifikačného orgánu TI CQ.

Žiadosť musí byť podaná písomne, podpísaná oprávneným zástupcom žiadateľa.

Žiadosť sa môže podať formou:

a) vyplneného dotazníka

b) listom, ktorý obsahuje základné identifikačné údaje. V tomto prípade sa žiadateľovi bez zbytočného zdržania zašle dotazník so žiadosťou o vyplnenie.

Žiadosť by mala obsahovať:

a) všeobecné údaje o žiadateľovi ako je názov, adresa, právne postavenie, IČO, DIČ, kontaktnú osobu aj telefonické a iné spojenie

b) všeobecné informácie týkajúce sa systému kvality a činností, ktoré zahŕňa

c) stručný opis systémov, ktoré sa majú certifikovať (identifikáciu procesu) a normu (alebo ďalšie normatívne dokumenty), podľa ktorej sa má systém certifikovať

K žiadosti alebo na vyzvanie TI CQ ešte pred podpísaním zmluvy o certifikácií žiadateľ poskytne aj nasledovné informácie a dokumentáciu:

a) štatistické údaje o ľudských zdrojoch – údaje o vzdelaní, odborných znalostiach, výcviku a praxi odborných zamestnancov žiadateľa a meno osoby zodpovedajúcej za správnosť výsledkov činnosti žiadateľa

b) údaje o technických zdrojoch – technické vybavenie žiadateľa potrebné na zabezpečovanie certifikovanej činnosti

c) dokumentáciu opisujúcu systém manažérstva kvality – kópiu obsahu príručky kvality a zoznamu súvisiacej dokumentácie s predmetom certifikácie

V žiadosti alebo v jej prílohe musí byť jasne definovaný a označený predmet požadovanej certifikácie a ak je to zrejmé, aj o aký druh auditu sa jedná (predaudit, úvodný alebo apakovaný audit). Druh auditu musí byť dohodnutý so žiadateľom najneskôr v zmluve o vykonaní predauditu alebo v zmluve o certifikácií.

V žiadosti žiadateľ uvedie, že nepožiadal iný certifikačný orgán o certifikáciu systému kvality. Zároveň uvedie aj tie časti systému manažérstva kvality, ktoré má už prípadne certifikované.

V žiadosti by malo byť aj vyjadrenie žiadateľa, že sa zaväzuje, že bude dodržiavať požiadavky na certifikáciu a dodá akékoľvek informácie potrebné na jeho posudzovanie.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.