Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Vykonávanie auditu

TI CQ informuje žiadateľa v dostatočnom predstihu o členoch certifikačného tímu. Žiadateľ sa môže odvolať proti vymenovaniu konkrétnych audítorov alebo technických expertov.

Posudzovanie sa uskutoční podľa vopred odsúhlaseného plánu posudzovania žiadateľom.

Po ukončení posúdenia audítorský tím informuje žiadateľa o výsledkoch posúdenia, ktoré budú popísané v správe z posúdenia. Žiadateľ dostane priestor na prediskutovanie zistených nezhôd a ich príčin na záverečnom, stretnutí s audítorským tímom.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.