Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Oblasť a rozsah spôsobilosti TI CV

Technická inšpekcia, a.s. (ďalej len „TI“), ktorej samostatnú nezávislú časť tvorí certifikačný orgán na výrobky TI CV (ďalej len „TI CV“) je autorizovanou osobou (AO) SKTC – 169notifikovanou osobou („NO“) identifikačný kód 1354 v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

TI ako autorizovaná osoba (AO) SKTC - 169 pri svojej činnosti sa riadi nasledovnými nariadeniami vlády SR:

 1. nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkácha postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 140/2011 Z. z.
 2. nariadenie vlády SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach  a ochranných systémov na pužitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuch;
 3. nariadenie vlády SR č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trh;
 4. nariadenie vlády SR č. 235/2015 Z. z.  o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trh;
 5. nariadenie vlády SR č. 1/2016 Z. z. o prístupňovaní tlakových zariadení na trh;
 6. ADR/RID/ADN - Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí / Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru /  Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách;
 7. nariadenie vlády SR č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkácha postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády SR č. 78/2004 Z. z.;
 8. nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačných zariadení;
 9. zákon č. 254/2011 Z.z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (smernica 2010/35/EÚ a prílohy smernice 2008/68/EC).

    

TI ako notifikovaná osoba (NO) identifikačný kód 1354 pri posudzovaní zhody výrobkov vykonáva svoju činnosť podľa požiadaviek smerníc EP a Rady:

 • 2006/42/ES na strojové zariadenia
 • 2014/34/EÚ na zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potencionálne výbušnej atmosfére, 
 • 2014/29/EÚ na jednoduché tlakové nádoby,
 • 2014/33/EÚ na výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov, 
 • 2014/68/EÚ na tlakové zariadenia,
 • 2000/9/ES na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu,
 • 2010/35/EÚ na prepravné tlakové zariadenie.
 

 

 

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.