Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Postup pri certifikácii výrobkov

Postupy pri certifikácii výrobkov

Základné etapy certifikačného procesu

TI CV vykonáva nasledovné činnosti kombinované s hodnotením a dohľadom nad systémom kvality žiadateľa (výrobcu, splnomocnenca alebo dodávateľa výrobkov):

Systém (schéma) č. 1.b
Tento certifikačný systém obsahuje skúšanie typu výrobku; vzorky výrobku sú posudzované z hľadiska zhody výrobku. Výber vzoriek reprezentuje všetky výrobky tohoto typu. Tento certifikačný systém zahŕňa:

a) vzorky výrobkov požadované certifikačným orgánom na výrobky - TI CV,

b) skúšanie vzorky výrobkov,

c) porovnanie výsledkov skúšobného protokolu so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,

d) rozhodnutie TI CV,

e) vydanie certifikátov.

Systém (schéma) č. 3
Tento certifikačný systém obsahuje skúšanie typu výrobku a dohľad vo výrobnom procese. Výber vzoriek reprezentuje všetky výrobky tohoto typu . 
Tento certifikačný systém zahŕňa:

a) vzorky výrobkov požadované certifikačným orgánom na výrobky - TI CV,

b) skúšanie vzorky výrobkov,

c) posúdenie výsledkov skúšobného protokolu so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,

d) posúdenie výrobného procesu,

e) rozhodnutie TI CV,

f) vydanie certifikátov,

g) dohľad vo výrobe.

Systém (schéma) č. 6
Tento certifikačný systém obsahuje skúšanie typu výrobku a posudzovanie súvisiaceho systému kvality výrobcu alebo dodávateľa . Tento certifikačný systém obsahuje:

a) vzorky výrobkov požadované certifikačným orgánom na výrobky - TI CV,

b) skúšanie vzorky výrobkov,

c) porovnanie výsledkov skúšobného protokolu so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,

d) posúdenie výrobného procesu,

e) rozhodnutie TI CV,

f) vydanie certifikátov,

g) dohľad nad systémom kvality a produkcie u výrobcu,

h) dohľad na trhu.

Certifikačný systém tvoria nasledovné etapy

Úvodné informácie

Pracovisko TI CV, u ktorého žiadateľ prejaví záujem o posúdenie zhody a certifikáciu výrobkov, poskytne žiadateľovi najmä:

a) základné informácie o rozsahu pôsobnosti a činnosti TI CV v požadovanej oblasti,

b) informácie o podmienkach vykonávania certifikácie výrobkov (celkovom procese požadovanej certifikácie výrobkov) vrátane dokumentov obsahujúcich požiadavky na predmetnú certifikáciu,

c) všeobecné informácie o poplatkoch za certifikáciu výrobkov,

d) informácie o postupe pri podaní žiadosti o certifikáciu výrobkov,

e) formulár "Žiadosti o posúdenie zhody a certifikáciu výrobku/ov",

f) formulár "Dohody o posúdení zhody a certifikácii výrobku",

g) nevyhnutné vysvetlenie, ak sa na vyžadovaný predmet certifikácie vzťahuje osobitný systém (schéma) alebo druh systému (schém) prevádzkovaný TI CV,

h) ďalšie požadované doplňujúce informácie.

Podanie žiadosť o certifikáciu

Žiadateľ môže podať žiadosť o certifikáciu výrobkov na každom pracovisku TI  alebo priamo na ústredí TI (USTI) v Bratislave. Žiadosti sú uvedené na tejto WEB stránke v slovenskom aj anglickom jazyku.

Obsah žiadosti

Žiadosť o posúdenie zhody a certifikáciu výrobkov musí byť podaná písomne potvrdená podpisom žiadateľa, alebo jeho splnomocneným (oprávneným) zástupcom.

Žiadosť musí obsahovať najmä:

a) všeobecné údaje o žiadateľovi ako sú: názov, adresa, právne postavenie, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, telefonické alebo iné spojenie;

b) stručnú definíciu výrobkov (predmet vyžadovanej certifikácie), ktoré sa majú certifikovať, certifikačný systém (certifikačnú schému) výrobkov a súvisiace normy (alebo ďalšie normatívne dokumenty) v súlade s ktorými sa má výrobok certifikovať (ak sú známe),

c) vyhlásenie žiadateľa, že bude vždy postupovať podľa ustanovení odsúhlaseného certifikačného programu,

d) vyhlásenie žiadateľa, že nepožiadal iný certifikačný orgán o posúdenie zhody a certifikáciu výrobku,

e) vyhlásenie žiadateľa, že urobí všetky nevyhnutné opatrenia na vykonanie posúdenia vrátane opatrenia na previerku dokumentácie a prístupu do všetkých oblastí, k záznamom (vrátane správ z interných auditov) a k zamestnancom na posudzovanie (napríklad skúšanie, kontrolu, posúdenie, dohľad, opakované posúdenie) a vybavenie sťažností,

f) vyhlásenie žiadateľa že:

  • bude informovať Technickú inšpekciu, a.s., o každej zmene, ktorú vykoná na certifikovanom výrobku a bude uvádzať, že je certifikovaný iba na výrobok, na ktorý mu bola udelená certifikácia a nebude používať certifikáciu výrobku takým spôsobom, ktorý by o certifikačnom orgáne na výrobky TI CV vytváral zlú mienku,

  • nezverejní žiadne vyhlásenia týkajúce sa certifikácie výrobku, ktoré by TI CV mohol pokladať za zavádzajúce a nekompetentné.

Zároveň žiadateľ musí uviesť tie časti výrobkov (napr.: bezpečnostné časti zariadenia, technickú konštrukčnú dokumentáciu výrobkov a pod.), ktoré boli už certifikované a ktorým certifikačným orgánom boli certifikované.

Preskúmanie žiadosti

V tejto etape príslušný zamestnanec TI CV posúdi úplnosť žiadosti. V prípade neúplnosti žiadosti požiada listom žiadateľa o doplnenie, resp. odstránenie neúplnosti žiadosti o certifikáciu výrobku. Proces preskúmania žiadosti, vrátane jej doplnenia, zemestnanec TI CV ukončí až vtedy, ak budú zrejmé a jasné odpovede na stanovené ciele certifikácie vrátane jej predmetu a požadovaného rozsahu.

Informovanie žiadateľa o postupe posúdenia

Zamestnanec TI CV po dôslednom odbornom preskúmaní žiadosti vrátane súvisiacich predložených dokladov na posúdenie zhody certifikovaných výrobkov, poskytnú žiadateľovi nasledovné informácie:

a) opis postupov posúdenia výrobkov primeraný aplikovanej certifikačnej schéme podľa príslušných pracovných postupov,

b) stručnú informáciu o súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisoch a ďalších technických dokumentoch, obsahujúcich požiadavky na posúdenie zhody a certifikáciu výrobkov,

c) o právach žiadateľov a povinnosti dodávateľov, ktorí majú certifikované výrobky,

d) vypracuje a predloží  "Dohodu o  posúdení zhody a certifikácii výrobku" klientovi. V prípade uzatvorenia (podpisu, potvrdenia) "Dohody o posúdení certifikácii výrobku", zamestnanci TI CV pristupia k 

Posúdeniu zhody výrobku (-ov)

V príprave na posúdenie zhody, TI CV stanoví technické parametre, ktoré sa budú na výrobku posudzovať a vypracuje plán hodnotiacich činností (skúšok, inšpekcií, posúdenie výrobného procesu, systému kvality) umožňujúci vykonanie nevyhnutných opatrení na posúdenie zhody certifikovaných výrobkov. Posúdenie sa uskutoční podľa vopred odsúhlaseného plánu posúdenia zhody výrobkov žiadateľom.

Posúdenie zhody výrobkov sa uskutoční na základe vyhodnotenia zhody s uvedenými stanovenými technickými parametrami a požiadavkami súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov prostredníctvom príslušných harmonizovaných a technických noriem vhodných na posudzovanie zhody prislúchajúcich výrobku definovanému v žiadosti a podľa certifikačných kritérií určených v pravidlách certifikačnej schémy vrátane príslušných pracovných postupov.

Správa o posúdení zhody výrobkov

Po ukončení posudzovania zhody TI CV vypracuje komplexnú Inšpekčnú správu o výsledku skúšok a posudzovania výrobku, obsahujúcu zistené nezhody, ktoré sa musia odstrániť, aby sa splnili všetky požiadavky na jeho certifikáciu, resp. požiadavky na rozsah ďalšieho posudzovania výrobku. Uvedenú Inšpekčnú správu TI CV urýchlene odovzdá aj žiadateľovi. Ak žiadateľ môže preukázať, že v stanovenej lehote prijal nápravné opatrenia a splnil všetky požiadavky, TI CV zopakuje iba nevyhnutné časti pôvodného postupu posudzovania zhody výrobkov.

Posúdenie výsledkov hodnotenia zhody výrobkov

Vedúci TI CV po obdržaní, preštudovaní a prerokovaní príslušných technických podkladov s príslušnými technickými expertami pre certifikáciu výrobkov s kladným výsledkom, vypracuje Záverečný protokol o posúdení zhody typu výrobku.

Uvedený záverečný protokol spolu s komplexnou Inšpekčnou správou a ostatnými technickými podkladmi na certifikáciu výrobku predloží na schválenie GR TI, a.s..

V prípade, že pri vypracovaní Záverečného protokolu o posúdení zhody vzorky typu výrobku zistí TI CV nezhody, písomne vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov s následným vykonaním opravných skúšok výrobku. V tomto prípade nie je potrebné opakovať posúdenie zhody v plnom rozsahu.

Rozhodnutie o certifikácii

Rozhodnutie o certifikácii výrobku sa prijíma na základe predloženej Inšpekčnej správy, Záverečného protokolu o posúdení zhody výrobku (ak existuje aj Protokolu o skúške výrobku), ako aj ďalších informáciách zhromaždených počas hodnotiaceho procesu.

Certifikačný dokument

Certifikačný orgán na výrobky TI CV vydá každému žiadateľovi, ktorému certifikoval výrobky príslušný „certifikát“ výrobku.

Pravidlá pri certifikácii výrobkov

Podmienky a postupy udeľovania, udržiavania, rozširovania, obmedzovania, zastavovania a odoberania certifikácie výrobkov

Udeľovanie certifikátu – vykonáva sa na základe posúdenia, resp. preukázania zhody na základe pozitívneho rozhodnutia o pridelení certifikátu.

Rozšírenie certifikátu – držiteľ certifikátu môže požiadať TI CV, ktorý vydal certifikát na základe vykonaných alebo plánovaných modifikácií certifikovaných výrobkov o rozšírenie certifikátu. TI CV preskúma navrhované zmeny a ak majú vplyv na zhodu s technickými požiadavkami alebo na podmienky použitia výrobku, TI CV vykoná dodatočné posúdenie zhody a vydá dodatok k pôvodnému certifikátu. Ak úprava výrobku nemá vplyv na zhodu s technickými požiadavkami alebo na použitie výrobku, TI CV vydá dodatok k certifikátu bez dodatočného posúdenia zhody.

Certifikačný orgán na výrobky TI CV vykoná mimoriadne posúdenia zhody v prípade zmien (zúženia certifikácie výrobkov), ktoré významne ovplyvňujú konštrukciu výrobku alebo jeho špecifikáciu; najmä v prípade zmien súvisiacich technických normách, podľa ktorých sa posúdila zhoda výrobku; zmeny vlastníctva, personálnych zmien v štruktúre alebo manažmente žiadateľa (dodávateľa), alebo v prípade každých ďalších informácií signalizujúcich, že certifikované výrobky už nezodpovedajú požiadavkám posudzovania zhody (zastavenie alebo odobratie certifikácie výrobku).

Obmedzenie doby platnosti certifikátu – ak platnosť certifikátu nepredpisujú priamo technické požiadavky na výrobok, platnosť certifikátu je neobmedzená.

Zastavenie alebo odobratie certifikátu – ak pri posudzovaní (preverovaní) zhody vlastnosti výrobku s certifikovaným typom TI CV zistí, nedodržanie podmienok vydania certifikátu, zneužitie certifikátu alebo zavádzajúce používanie certifikátu.

V prípade zmien výrobku, ktoré ovplyvňujú konštrukciu výrobku, musí žiadateľ opätovne požiadať o jeho certifikáciu.

Dohľad nad plnením podmienok certifikácie

TI CV vykonáva dohľad nad plnením podmienok certifikácie, a to uskutočňovaním ich periodických posúdení zhody výrobkov, minimálne jedenkrát za rok. Zistenia vykonaného dozoru zdokumentuje formou Inšpekčnej správy.

Certifikát výrobkov môže byť jeho držiteľovi odobraný, ak TI CV zistí, že držiteľ certifikátu (dodávateľ) výrobkov neplní podmienky udelenej certifikácie.

Odkazovanie na udelený certifikát a jeho používanie

Udelený certifikát výrobku slúži žiadateľovi na preukázanie, že je schopný udržať kvalitu a dodávať výrobky, ktoré vyhovujú určeným požiadavkám. Certifikát potvrdzuje, že výrobok zodpovedá požiadavkám stanovených v harmonizovaných technických normách a technických normách vhodných na posudzovanie zhody ako aj systému kvality alebo každej doplnkovej dokumentácii vyžadovanej týmto systémom.

Držiteľ certifikátu, môže odkazovať na certifikát výrobku iba v predmete a rozsahu uvedenom na tomto certifikáte.

Nesprávne odkazy na certifikát

TI CV vykonáva u žiadateľov, ktorým udelil certifikáty výrobkov, kontrolu ich používania a odkazovania na udelenú certifikáciu výrobku.

V prípade, že zistí nesprávne odkazy na certifikačný systém alebo zavádzajúce používanie certifikátov výrobku, TI CV prijme príslušné opatrenia, ktoré zahŕňajú nápravnú činnosť v uvedenej oblasti, prípadne až odobratie certifikátu výrobkov.

Záznamy o sťažnostiach na dodávateľa certifikovaných výrobkov

V zmysle platných zásad certifikácie výrobkov, TI CV zmluvne zabezpečuje, aby dodávateľ certifikovaných výrobkov:

a) uchovával záznamy o všetkých predložených sťažnostiach, ktoré sa týkajú zhody výrobku s požiadavkami príslušnej normy alebo technického predpisu,

b) prijal primerané opatrenia so zreteľom na také sťažnosti a napravil akékoľvek nedostatky zistené na výrobkoch, ktoré ovplyvňujú súhlas s požiadavkami na certifikáciu,

c) zdokumentoval prijaté opatrenia.

Prístup k záznamom o sťažnostiach na dodávateľa certifikovaných výrobkov

TI CV vyžaduje od každého dodávateľa certifikovaných výrobkov (u ktorého vykonal certifikáciu výrobkov), aby na požiadanie sprístupnil TI CV záznamy o všetkých prijatých sťažnostiach a o nimi prijatých nápravných opatreniach. Táto požiadavka je súčasťou zmluvy TI CV a žiadateľa o certifikáciu výrobkov.

Zverejňovanie

TI CV v pravidelných intervaloch aktualizuje na internetovej stránke TI (www.tisr.sk) informácie o svojich právomociach, pravidlá a postupy na udeľovanie, udržiavanie, rozširovanie, obmedzovanie, zastavovanie a odoberanie certifikátu výrobkov, informácie o posudzovaní zhody a o certifikačnom procese výrobkov, všeobecné informácie o poplatkoch za certifikáciu výrobkov, práva a povinnosti žiadateľov o certifikáciu výrobku a spôsoby odkazovania na udelenú certifikáciu.

Na svojej internetovej stránke zverejňuje a pravidelne aktualizuje aj informácie o postupoch vybavovania sťažností, žalôb a sporov.

Zoznam certifikovaných výrobkov, ich výrobcov vrátane ich sídla a predmetu certifikácie, taktiež zverejňuje TI CV na uvedenej internetovej stránke.

Poplatky za certifikáciu

Poplatky za certifikáciu sa stanovujú dohodou medzi TI CV a žiadateľom v súlade s „Cenníkom výkonov Technickej inšpekcie, a.s.“. Cena zohľadňuje zložitosť a vlastnosti výrobku, počet skúšaných vzoriek, počet, náročnosť, miesto vykonávania skúšok.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.