Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Odborná spôsobilosť projektantov alebo konštruktérov elektr. VTZ

Od prvého júla 2006 nadobudol účinnosť zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zákon zaviedol povinnosť pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú určené činnosti upravené predpismi BOZP a vlastnia osvedčenia, absolvovať každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, v opačnom prípade osvedčenia stratia platnosť. Zákon stanovil termín 30.4.2008 do kedy sa museli aktualizačné odborné prípravy absolvovať po prvýkrát pre osvedčenia vydané pred 30.6.2006, inak tieto osvedčenia stratili platnosť.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dostalo zákonom splnomocnenie na vydanie podrobností o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní znalostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti. Tento predpis je vyhláška č. 356/2007 Z. z., ktorá odbornú spôsobilosť elektrotechnikov rieši v prílohe č. 6, ale elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie sa tam nenachádza a namiesto elektrotechnika špecialistu na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok, vyhláška rieši odbornú spôsobilosť revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického.

V zmysle splnomocnenia v zákone č. 124/2006 Z. z. vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aj novú vyhlášku č. 508/2009 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť od 1.1.2010 a nahradila vyhlášku č. 718/2002 Z. z.

V tejto vyhláške sa opäť zavádza pojem revízny technik, ktorý bol v národnej legislatíve pred rokom 1996 a opätovne bol uvedený do praxe zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a spomínanou vyhláškou č. 356/2007 Z. z.
Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie vyhradeného technického zariadenia elektrického bol z vyhlášky vypustený.Odborná spôsobilosť osôb, ktoré môžu projektovať alebo konštruovať elektrické zariadenia, sa po viac ako 30-tich rokov národnej zvyklosti, už touto novou vyhláškou od 1.1.2010 nevyžaduje.

Pri schvaľovaní tejto vyhlášky sa brala do úvahy aj skutočnosť, že projektanti a konštruktéri vyhradených technických zariadení elektrických boli jediní zo všetkých vyhradených technických zariadení, ktorí museli preukazovať svoju odbornú spôsobilosť osvedčením. Táto skutočnosť vychádzala, ako je uvedené, z viac ako 30 ročnej národnej tradície, ale postupne silneli hlasy za jej zrušenie. Projektant alebo konštruktér vyhradeného technického zariadenia elektrického ako aj projektanti a konštruktéri ostatných vyhradených technických zariadení vytvárajú dielo, ktoré sa dá v zmysle zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom považovať za výrobok. Výrobkom podľa tohto zákona je totiž každá hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania a ktorá je určená na uvedenie do obehu. Výrobkom podľa tohto zákona je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci.
V rokovaniach o znení vyhlášky sa zobrala do úvahy vedená skutočnosť o zodpovednosti za vadný výrobok ako aj skutočnosť, že v konečnom dôsledku dodávateľ vyhradeného technického zariadenia a po jeho uvedení do prevádzky potom prevádzkovateľ zariadenia zodpovedajú za bezpečnosť tohto zariadenia a je na ich zmluvných vzťahoch ako si zabezpečia projekčnú alebo konštrukčnú činnosť. Preto bolo rozhodnuté, že v novej vyhláške už nebude povinnosť pre projektantov alebo konštruktérov vyhradených technických zariadení elektrických preukazovať svoju odbornú spôsobilosť osvedčením, rovnako ako je to u iných technických zariadení.

Čo sa týka platnosti doteraz vydaných osvedčení podľa § 24 ods. 1 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. je potrebné si uvedomiť, že v zmysle § 39 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov bolo povinnosťou držiteľov osvedčení vydaných do 30.6.2006, teda aj uvedených osvedčení elektrotechnikov špecialistov na projektovanie a konštruovanie, absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16 ods. 4 zákona, inak osvedčenia stratili platnosť najneskôr 30.4.2008. Podľa § 16 ods. 4 je držiteľ osvedčenia zároveň povinný absolvovať každých 5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu, inak v zmysle § 16 ods. 7 stratí osvedčenie tiež platnosť.
Vyhláška č. 356/2007 Z. z., ktorou sa okrem iného ustanovujú aj podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti elektrotechnikov, vzhľadom na uvedenú diskusiu k preukazovaniu odbornej spôsobilosti projektantov alebo konštruktérov vyhradených technických zariadení elektrických, už tiež nerieši výchovu a vzdelávanie projektantov alebo konštruktérov vyhradených technických zariadení elektrických a ani ich aktualizačnú odbornú prípravu, takže predĺženie platnosti osvedčení elektrotechnikov špecialistov na projektovanie alebo na konštruovanie nebolo možné a tieto osvedčenia stratili platnosť 30.4.2008. Osvedčenia elektrotechnikov špecialistov na projektovanie alebo konštruovanie vydané po tomto termíne stratia tiež platnosť po piatich rokoch od vydania, nakoľko držitelia týchto osvedčení si nebudú môcť z rovnakého dôvodu aktualizačnou prípravou predĺžiť platnosť ich osvedčení.

Od zavedenia vyhlášky č. 356/2007 Z. z. do praxe sa na Technickú inšpekciu, a.s. často obracajú projektanti alebo konštruktéri vyhradených technických zariadení elektrických s otázkami ako budú môcť v budúcnosti deklarovať svoju odbornú spôsobilosť na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických.
Pre tých, ktorí chcú dobrovoľne deklarovať aj naďalej svoju odbornú spôsobilosť na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických ponúka Technická inšpekcia, a.s. získanie takejto odbornej spôsobilosti uplatnením svojho produktu ako akreditovaného certifikačného orgánu osôb.
Záujemca môže po overení jeho vedomostí získať medzinárodný personálny certifikát podľa STN EN ISO/IEC 17024. Takýmto certifikátom sa potvrdzuje, že držiteľ certifikátu je odborne spôsobilý vykonávať projektovanie alebo konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu uvedenom na certifikáte. Certifikát sa vydáva na dobu 5 rokov a počas toho obdobia sa vykoná minimálne jeden dohľad, napr. posúdením vytvoreného projektu držiteľom osvedčenia a pod. Dohľadom sa preveruje, či držiteľ osvedčenia aj naďalej dodržiava podmienky činnosti uvedenej na certifikáte. Po piatich rokoch môže držiteľ certifikátu požiadať o recertifikáciu a vydanie nového certifikátu.


Až prax v budúcnosti a rozbor prevádzkových nehôd, havárií, pracovných úrazov a z poznatkov inšpektorátov práce ukáže, či bolo rozhodnutie nevyžadovať povinne odbornú spôsobilosť projektantov alebo konštruktérov vyhradených technických zariadení elektrických v národnej legislatíve rozumným rozhodnutím alebo nie.

Je potrebné tiež upozorniť, že vo vyhláške č. 508/2009 Z. z. ostalo aj naďalej ustanovenie zavedené v súlade s preventívnymi opatreniami zákona č. 124/2006 Z. z. v predvýrobnej etape. Týmto ustanovením je povinnosť vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie elektrické skupiny A iba podľa konštrukčnej dokumentácie alebo projektovej dokumentácie, ktorá bola posúdená oprávnenou právnickou osobou a ak bola dokumentácia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami bolo k tejto dokumentácií vydané odborné stanovisko oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.