Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Informácia o firme

Technická inšpekcia, štátna príspevková organizácia, IČO 3174 4567, zmenila dňom 14.7.2006 právnu formu na Technickú inšpekciu, akciovú spoločnosť, IČO 36653004.

Technická inšpekcia, akciová spoločnosť, bola dňa 14.7.2006 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, pod oddielom: Sa, vložka: 3919/B.

Technická inšpekcia, a.s. vznikla k uvedenému dátumu ako nástupca Technickej inšpekcie, štátnej príspevkovej organizácie, v súlade s ustanoveniami § 31 a nasl. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 34 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. dňom vzniku akciovej spoločnosti na ňu prešli všetky práva a povinnosti vyplývajúce z právnych vzťahov týkajúcich sa Technickej inšpekcie, štátnej príspevkovej organizácie.

Technická inšpekcia, a.s. je podľa § 39 zákona č. 124/2006 Z. z. a na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce č. OPO-000001-06 prvou oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z.

Technická inšpekcia, a.s. má poistenie zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené jej činnosťou. Poistenie je zabezpečené poistnou zmluvou č.3117021322 v poisťovni UNIQUA na celkovú sumu 1 327 756,75 EUR. Miesto poistenia je celý svet okrem USA, Kanady a Austrálie. Poistné udalosti mimo územia Európy sú sublimitované do sumy 16 596,96 EUR. Sumy boli stanovené s ohľadom na reálnu hodnotu nákladov opráv zariadenia v prípade spôsobenia škody chybným postupom inšpektora pri výkone inšpekčnej a certifikačnej činnosti.   

Kompetencie TI a inšpekčné úkony (konkrétna činnosť) TI sú definované a určené:

  • v § 14 ods.1 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zakladateľskou listinou, ktorú vydal zakladateľ Ministrerstvo práce, socialnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Inšpekčnú činnosť vykonávajú štyri rovnocenné pracoviská, každé z nich jednotne a v plnom rozsahu:

- pracovisko Bratislava (TIBA)
- pracovisko Nitra (TINA)
- pracovisko Banská Bystrica (TIBB)
- pracovisko Košice (TIKO)

Špecializácie, v rámci ktorých sa vykonáva inšpekčná činnosť na pracoviskách, sú :

tlakové zariadenia ......................................TZ
zdvíhacie zariadenia ................................... ZZ
elektrické zariadenia .................................. EZ
plynové zariadenia ..................................... PZ
strojové zariadenia .................................... STR
projektová dokumentácia stavieb ............ DOK /STA

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.