Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Činnosť Technickej Inšpekcie
Notifikovaná osoba Akreditovaný orgán   Riadny člen

Identifikačný kód 1354

I-001,P-019,Q-012,R-046,O-010
 

Na vykonávanie posudzovania zhody je Technická inšpekcia, a.s. (ďalej len „TI“):

Notifikovaná osoba s identifikačným kódom 1354. Vykonáva posudzovanie zhody podľa nasledovných nariadení vlády SR resp. smerníc Európskeho Parlamentu a Rady:149/2016 Z. z. - 2014/34/EU, zákona č.254/2011 Z.z. - 2010/35/EU, 183/2002 Z. z. - 2000/9/EC, 436/2008 Z. z. - 2006/42/EC, 393/1999 Z. z. - 2009/142/EC, 234/2015 Z. z. - 2014/29/EU, 235/2015 Z. z. - 2014/33/EÚ, 1/2016 Z. z. - 2014/68/EU.
Na vykonávanie inšpekčnej činnosti TI má:

Osvedčenie o akreditácii č. I-001 vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou o spôsobilosti vykonávať inšpekciu nestranne a dôveryhodne ako inšpekčný orgán typu A.

Na vykonávanie certifikačnej činnosti TI má:

 • Osvedčenie o akreditácii č. P-019 vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou o spôsobilosti vykonávať certifikáciu výrobkov.
 • Osvedčenia o akreditácii vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou o spôsobilosti vykonávať certifikáciu systémov manažérstva č. Q-012 (ISO 9001) a R-046 (OHSAS 18001).
 • Osvedčenie o akreditácii č. O-010 vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou o spôsobilosti vykonávať certifikáciu osôb.

TI je riadnym členom Medzinárodnej konfederácie inšpekčných a certifikačných organizácii (CEOC International). 

TI je obchodná spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu, založená v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Obchodným zákonníkom. TI bola založená 30.03.2006 a vznikla 14.07.2006 zápisom do obchodného registra.

TI podľa § 14 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva:

 • Overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia, plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane nádrží motorového vozidla plynom a vydávanie oprávnení na tieto činnosti.
  - viď samostatný leták „OPRÁVNENIA“
 • Prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie opakovanej úradnej skúšky a inej skúšky na vyhradených technických zariadeniach vrátane označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov:
  - pri typových skúškach VTZ podľa § 10 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška“)
  - pri úradných skúškach VTZ podľa § 12 vyhlášky
  · úradná skúška pred uvedením zariadenia do prevádzky
  · opakované úradné skúšky zariadení v lehotách stanovených vyhláškou
 • overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv a obsluhy vyhradených technických zariadení a vydávanie Osvedčenia (§ 21, 22 a 23 vyhlášky) alebo Dokladu o overení odborných vedomostí (§§ 16, 17, 18 a 24 vyhlášky) na tieto činnosti:
  - revízny technik podľa § 16 vyhlášky
  - obsluha podľa § 17 vyhlášky
  - pracovníci na opravy podľa § 18 ods. 2 vyhlášky
  - elektrotechnikov podľa § 21 až 24 vyhlášky
 • Posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológii spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane vydávania odborného stanoviska:
  - pri posudzovaní konštrukčnej dokumentácie podľa § 5 vyhlášky
  - pri overovaní skutočností dôležitých z hľadiska bezpečnosti technického zariadenia v priebehu výroby alebo   dodávkach vyhradených technických zariadení (napr. audit výrobcu) na základe § 9 ods.2 vyhlášky
  - pri prevádzke technických zariadení podľa § 8 vyhlášky
  - pri odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa § 13 vyhlášky
  - pri osvedčovaní VTZ podľa § 10 až § 12 vyhlášky
  - pri odbornom vyjadrení k ostatným technickým zariadeniam
  - pri posúdení projektovej dokumentácii stavby

Technická inšpekcia, a.s. je oprávnenou vzdelávacou organizáciou pre výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu vzdelávacej činnosti revíznych technikov, osôb na obsluhu, osôb na opravy a elektrotechnikov pre vyhradené technické zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové a vlastní príslušné oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce.

TI podľa § 5 ods. 1 a 3 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov vykonáva kontrolu pracovných prostriedkov (strojov, zariadení).

TI preveruje odbornú spôsobilosť organizácií na vykonávanie skúšok tvárniacich strojov, ktoré sú v prevádzke v zmysle čl. 7.3 STN 21 0700 zmena 4/97

TI podáva odborné a záväzné stanovisko k bezpečnej prevádzke liehovarníckeho závodu (liehovaru, octárne a droždiarne) podľa § 3 ods. 3 písm. k) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.

TI v zmysle platných osvedčení o akreditácií vykonáva certifikačnú činnosť ako certifikačný orgán na výrobky TI CV, certifikačný orgán certifikujúci systémy manažérstva TI CQ a certifikačný orgán osôb TI CO.

PODMIENKY VYKONÁVANIA INŠPEKČNEJ A CERTIFIKAČNEJ ČINNOSTI
 1. TI vykonáva činnosti na základe § 14 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za úhradu podľa cenníka výkonov TI, do ktorého možno nazrieť na každom pracovisku TI.
 2. TI vykoná inšpekčnú a certifikačnú činnosť obvykle do 30 kalendárnych dní, na osobitné požiadanie aj v skrátenom termíne. Za skrátenú lehotu vybavenia sa účtuje cena dohodou.
 3. TI vykonáva inšpekčnú a certifikačnú činnosť na základe žiadosti žiadateľa. Pre výkon činnosti TI zákon nevyžaduje vyhotovenie individuálnej zmluvy pre výkon inšpekcie.
 4. TI vykonáva inšpekčnú a certifikačnú činnosť pre tuzemských aj zahraničných žiadateľov.
 5. PRACOVISKÁ TI vykonávajú činnosť na celom území SR. Základná pôsobnosť pracovísk pri výkone činnosti podľa zákona a pre účely styku s odbornou verejnosťou je nasledovná:
  - pracovisko Bratislava (TIBA) – Bratislavský kraj
  - pracovisko Nitra (TINA) – Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj
  - pracovisko Banská Bystrica (TIBB) – Banskobystrický a Žilinský kraj
  - pracovisko Košice (TIKO) – Košický a Prešovský kraj

Bližšie informácie na telefónnych číslach pracovísk a ústredia TI:

Bratislava   Nitra    Banská Bystrica     Košice   ústredie TI v Bratislave

IČO: 36653004 DIČ: 2022210608 IČ DPH: SK2022210608
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. : 3919/B

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.