Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Konštrukčná dokumentácia

 

KONŠTRUKČNÁ DOKUMENTÁCIA
VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
(§ 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

1. Posudzovanie konštrukčnej dokumentácie sa vykonáva na základe žiadosti podanej na podateľňu a predloženia konštrukčnej dokumentácie v tomto rozsahu:

a) názov, adresu a IČO výrobcu,
b) charakteristiku zariadenia vrátane zaradenia do skupiny, podskupiny, prípadne triedy podľa § 4, prílohy č. 1 a parametrov podľa prílohy č. 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
c) opis a funkciu zariadenia,
d) výkresy zostáv a hlavných celkov,
e) výpočty dôležitých konštrukčných častí vrátane mechanizmov,
f) dokumentáciu o posúdení rizík a ich odstránenie resp. označenie
g) schémy elektrického zapojenia, hydraulických a pneumatických rozvodov vrátane technickej správy obsahujúcej príslušne údaje a parametre prístrojov vedení, potrubí a pod.,
h) vybavenie meracími, regulačnými a zabezpečovacími prvkami s ich opisom a funkciou,
i) zásady na vykonávanie skúšok a kritéria ich úspešnosti,
j) zoznam použitých predpisov a noriem s prípadným výpisom odlišností a opisom spôsobu riešenia z hľadiska technickej bezpečnosti,
k) pokyny na prevádzku podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Predkladaná konštrukčná dokumentácia pre vyhradené tlakové a plynové zariadenia obsahuje ešte aj:
l) druh pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastností,
m) výkresy tlakových a dôležitých konštrukčných častí s údajmi potrebnými pre pevnostný výpočet,
n) pevnostné a ďalšie výpočty konštrukčných častí,
o) náčrt zapojenia z hľadiska vstupov a výstupov pracovnej látky, ak je to potrebné.

Predkladaná konštrukčná dokumentácia pre trvalé žeriavové dráhy obsahuje:
a) názov, adresu, IČO a miesto podnikania výrobcu,
b) charakteristiku dráhy vrátane zaradenia do výrobnej skupiny,
c) výkresy zostáv a podzostáv a súpis použitého materiálu,
d) statický výpočet,
e) technickú správu so zásadami vykonávania kontrol a kritéria ich úspešností vrátane zoznamu použitých predpisov a noriem.

Predkladaná konštrukčná dokumentácia pre dočasné žeriavové dráhy obsahuje
a) názov, adresu, IČO a miesto podnikania výrobcu,
b) technickú správu s lehotami a rozsahom kontrol a kritéria ich úspešností vrátane zoznamu použitých predpisov a noriem
c) doklad a únosností a vlastnostiach podložia
d) výkres obsahujúci celkovú situáciu
e) výkresy podzostáv (priečne rezy, žľaby, umiestnenie hlavného vypínača, uzemnenie a pod.) a súpis použitého materiálu

Technická inšpekcia, a.s. posúdi konštrukčnú dokumentáciu a vydá Odborné stanovisko k dokumentácií, ak dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

2. V zmysle §2 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sa konštrukčná dokumentácia určených výrobkov posudzuje podľa príslušných nariadení vlády SR vydaných podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov. §5 vyhlášky sa použije len pri opravách a rekonštrukciách.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.