Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Liehovarnícky závod
 

INFORMÁCIA O POSTUPE NA ZÍSKANIE „ODBORNÉHO A ZÁVÄZNÉHO STANOVISKA“ K ŽIADOSTI O VYDANIE OSVEDČENIA NA PREVÁDZKOVANIE LIEHOVARNÍCKEHO ZÁVODU *) A/ALEBOOCTÁRNE *) A/ALEBO *) DROŽDIARNE *)


(v zmysle § 3 ods. 3 písm. k) zákona NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov)

  1. Technická inšpekcia, a. s. (ďalej len „TI“) na základe písomnej žiadosti komplexne posudzuje stav liehovaru, octárne a/alebo droždiarne – stavbu a umiestnenie, stroje a zariadenia (vyhradené a nevyhradené), elektrické a plynové rozvody z hľadiska plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a z nich vyplývajúcich požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci.
  1. Písomná žiadosť musí obsahovať:

a) názov, adresu a identifikačné číslo - IČO žiadateľa,
b) projektovú dokumentáciu, resp. zakreslenie skutočného vyhotovenia liehovaru, octárne a/alebo droždiarne,
c) konštrukčnú alebo sprievodnú technickú dokumentáciu jednotlivých vyhradených technických zariadení (VTZ) a strojov, v rozsahu stanovenom prílohou č.2, resp. č. 3vyhlášky SR č. 508/2002 Z. z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, resp. čl. 1.7.4 prílohy I nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.

  1. Pri kladnom posúdení liehovaru, octárni a/alebo droždiarne, TI v závere „Odborného záväzného stanoviska“ (ďalej len „OZS“) upozorní žiadateľa na postup súvisiaci s uvedením technických zariadení a strojov do prevádzky, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  1. Uvedené OZS platí 3 mesiace. Po uplynutí tejto lehoty, TI na základe novej písomnej žiadosti na posúdenie liehovaru, octárne a/alebo droždiarne, opätovne vykoná posúdenie a osvedčenie dokumentácie a zariadenia liehovaru, octárne a/alebo droždiarne. V priebehu uvedenej doby TI vydá na základe žiadosti nové OZS bez posudzovania - osvedčovania dokumentácie a zariadení liehovarov octárni a/alebo droždiarni.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.