Mapa stránky

dnes je Pondelok 19.02.2018
Notified body 1354

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. je notifikovaná osoba NB 1354

Na vykonávanie činnosti má Technická inšpekcia, a.s.:

Rozhodnutie o autorizácii č. 2016/800/003075/00581 z 19.04.2016, č. 2011/800/004704/01332 z 18. 08. 2011 vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov na posudzovanie zhody podľa nariadení vlády:

  • č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia
  • č. 234/2015 Z. z.,  o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu,
  • č. 235/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy,
  • č. 149/2016 Z. z.  o zariadeniach a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu,
  • č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu,
  • č. 1/2016 Z. z., o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu,
  • zákona č. 254/2011 Z.z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach,
  • č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív.
  • č. 349/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo rekreačné zariadenia.  

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.