Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Odborná spôsobilosť fyzických osôb
 

                                                              Odborná spôsobilosť FYZICKÝCH OSÔB
podľa § 14 ods.1 písm.c) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a STN EN ISO/IEC 17024

  1. Overovanie odborných vedomostí fyzických osôb na vykonávanie skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv a obsluhy vyhradených technických zariadení sa vykonáva na základe vyplnenej prihlášky, ktorú si je možné vyzdvihnúť na pracovisku TI, a.s. alebo vytlačiť a vyplniť z internetovej stránky www.tisr.sk .
  1. Dátum, čas a miesto konania overovania odborných vedomostí sa oznámi fyzickej osobe pozvánkou na skúšku najmenej 15 dní pred jeho konaním.
  1. Fyzická osoba predloží najneskôr pred začatím skúšky doklady uvedené na pozvánke.
  1. Overovanie odborných vedomostí sa skladá z písomnej časti (test) a ústnej časti. Podmienkou pokračovania v ústnej časti skúšky je úspešné absolvovanie písomnej časti (dovolených je 20% nesprávnych odpovedí).

Otázky sú zamerané na znalosti z oblasti právnych predpisov a slovenských technických noriem na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

  1. Po úspešnom overení odborných vedomostí vydá pracovisko TI, a.s. Osvedčenie (§§ 21, 22 a 23 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.) alebo Doklad o overení odborných vedomostí (§§ 16, 17, 18 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.).
  2. Súčasne je možné k preukazu alebo k osvedčeniu získať aj osobný certifikát podľa STN EN ISO/IEC 17024. Bližšie informácie o certifikačnom procese sú na internetovej stránke alebo Vám ich poskytne pracovisko TI, a.s.

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.