Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Opakovaná úradná skúška

 

OPAKOVANÁ ÚRADNÁ SKÚŠKA
(§ 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

1. Opakovaná úradná skúška (ďalej len „OÚS“) sa vykonáva v pravidelných lehotách počas prevádzky zariadenia a jej cieľom je overiť, či zariadenie spĺňa požiadavky na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a či je obsluhované bezpečným spôsobom a tiež aj včasné odhalenie porúch a chýb a náprava zhoršeného stavu.

2. OÚS sa vykonáva na základe žiadosti, ktorá obsahuje:
a) názov, adresu a IČO žiadateľa,
b) názov zariadenia a jeho základné technické parametre,
c) navrhovaný termín konania skúšky,
d) umiestnenie zariadenia (miesto konania skúšky),
e) informáciu, či žiadateľ v danej veci požiadal o posúdenie aj iný subjekt, resp. pracovisko Technickej inšpekcie, a.s.

3. Žiadateľ ku skúške zabezpečí:
a) sprievodnú technickú dokumentáciu,
b) záznamy z odborných prehliadok a odborných skúšok (hlavne posledných, ak boli vykonané),
c) sprevádzajúcu osobu,
d) pomocných pracovníkov pre výkon skúšok, ak sú potrební,
e) spôsobilú obsluhu zariadenia, ak je potrebná,
f) protokol a rozhodnutie orgánu dozoru, ak ide o skúšku keď používanie zariadenia bolo zakázané inšpektorom práce,

Ďalšie podmienky je možné dohodnúť osobne resp. telefonicky s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s.

Technická inšpekcia, a.s. vyhodnotí skúšku a v prípade úspešnej skúšky vydá Osvedčenie o opakovanej úradnej skúške.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.