Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Oprávnenie na skúšanie strojov
  

INFORMÁCIA O POSTUPE NA ZÍSKANIE OPRÁVNENIA NA SKÚŠANIE BEZPEČNOSTI TVÁRNIACICH STROJOV, KTORÉ SÚ V PREVÁDZKE

 (v zmysle čl. 7.3 STN 21 0700: 1985 „Tvárniace stroje. Všeobecné bezpečnostné požiadavky na konštrukciu tvárniacich strojov“, Zmena 4 – 3/97 ) na základe normy STN EN ISO/IEC 17020 (01 5260): 2012.

 

  1. O oprávnenie na výkon skúšok a vydávanie protokolov o tom, že tvárniaci stroj a jeho časti, spĺňajú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, môže požiadať:

· Právnická osoba oprávnená na podnikanie, s predmetom podnikania „meranie a skúšanie tvárniacich strojov“. Je potrebné, aby táto právnická osoba mala zamestnanca alebo zamestnancov vysokoškolskou kvalifikáciou príslušného zamerania, s dlhoročnou praxou (min. 10 rokov) v odbore tvárniacich strojov, s dobrými teoretickými a praktickými vedomosťami a skúsenosťami zo skúšania ovládacích, zabezpečovacích a ochranných systémov predmetných strojov. Súčasne je nevyhnutné, aby uvedená právnická osoba mala potrebné technické vybavenie a meraciu techniku.
· Právnická osoba oprávnená na podnikanie prevádzkujúca tvárniace stroje.
Je potrebné, aby spĺňala rovnaké požiadavky ako sú uvedené v predchádzajúcom bode.

  1. Postup pri vybavovaní oprávnenia:

· Právnická osoba , ktorá chce vydávať protokoly o skúškach bezpečnosti tvárniacich strojov počas prevádzky, podá na Technickú inšpekciu, a.s., podľa miestnej príslušnosti (ďalej len „TI“) žiadosť na vydanie predmetného oprávnenia.


Žiadosť musí obsahovať:
a) názov organizácie (právnickej osoby),
b) IČO (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra – kópia),
c) adresu organizácie (ulica, miesto, PSČ, tel. číslo, fax, e - mail),
d) meno konateľa, resp. zamestnanca povereného riadením organizácie,
e) činnosť organizácie, na ktorú sa oprávnenie požaduje (konkretizovať rozsah činnosti),
f) zoznam odborníkov a ich dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov v požadovaných činnostiach – kópie vysvedčení, osvedčení a certifikátov,
g) projekt vykonávania skúšok na tvárniacich strojoch, ktorý obsahuje: cieľ, obsah, metodický predpis (charakteristiku, metodológiu a pracovné postupy, z ktorých musí byť zrejmý aj postup žiadateľa pri výkone skúšok tvárniacich strojov),

h) postupy a metódy skúšok, spôsob registrácie (evidencie)
nameraných hodnôt a ich vyhodnotenie – návrh protokolov o
meraniach, vzor certifikátu, spôsob ukončenia skúšok
a vydanie certifikátu,
i) materiálne zabezpečenie skúšok: vybavenie potrebnou
meracou technikou, prístrojmi a pod.,
j) ak budú niektoré činnosti a prenájom materiálneho vybavenia
(napr. meracej techniky) zabezpečovaný zmluvne, je potrebné
predložiť kópie predmetných zmlúv,
k) preukázateľné dokladovanie nezávislosti kontroly od 
opravárenskej a údržbárskej činnosti.

  • V prípade ak je žiadosť podaná na ústredie TI (Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava), ústredie postúpi žiadosť podľa miestnej príslušnosti žiadateľa na svoje pracoviská na : Železničiarskej 18, 811 04 v Bratislave; Mostnej 66, 949 01vNitre, Partizánskej ceste 71, 974 00 vBanskej Bystrici alebo Južnej Triede 95, 040 48 vKošiciach, ktoré do 30 dní zabezpečí preverenie odbornej spôsobilosti právnickej osoby na vydávanie protokolov o skúškach tvárniacich strojov počas prevádzky.
  • Po fyzickom preverení právnickej osoby s kladným výsledkom príslušné pracovisko TI vypracuje „ODBORNÉ STANOVISKO“ k prevereniu odbornej spôsobilosti“ žiadateľa a vydá požadované „Oprávnenie na vydávanie protokolov zo skúšaniatvárniacich strojov počas prevádzky“.

V prípade negatívneho odborného stanoviska ústredie TI žiadosť o vydanie oprávnenia zamietne a túto skutočnosť oznámi žiadateľovi s príslušným odôvodnením.

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.