Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Postupy (moduly) posudzovania zhody

 

POSTUPY (MODULY) POSUDZOVANIA ZHODY

(podľa § 12 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Posudzovanie zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na výrobok nasledovnými postupmi (modulmi):
Modul „A“ – Vnútorná kontrola výroby. Výrobca vydá Vyhlásenie o zhode ES pre model (vzorku) výrobku na základe vnútornej kontroly výroby. Podkladom je posúdenie výrobku a posúdenie technickej dokumentácie (zahŕňa fázu návrhu a výroby), zoznam relevantných harmonizovaných noriem a/ alebo iných príslušných technických špecifikácií a analýzu a hodnotenie rizika či rizík. Tento modul si nevyžaduje činnosť notifikovanej osoby – Technickej inšpekcie, a. s. (ďalej len „TI“), ale iba činnosť výrobcu alebo jeho splnomocnenca (ďalej len „výrobca“) výrobku, ktorý vydá vyhlásenie o zhode výrobku.

POZN.: V nadstavbe tohto modulu („A1“/ „A2“ – vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom“/ vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom v ľubovoľných intervaloch) sa však počíta s možnosťou zapojenia TI pri overení posúdenia zhody výrobcom. TI v rámci uvedených nadstavbových modulov vykoná jednu alebo viacero skúšok na jeden alebo viacej parametrov, resp. niektorých aspektov bezpečnosti výrobkov, alebo posúdi, či technická konštrukčná dokumentácia, na základe ktorej výrobca alebo dovozca vyhlásil zhodu, je postačujúca, resp. či sú všetky aspekty bezpečnosti výrobku splnené v súlade s harmonizovanými STN EN, a či výrobca vyhlásil zhodu výrobku oprávnene.

Modul „B“ – Typová skúška ES. Typová skúška ES je časťou postupu posudzovania zhody, ktorou TI (notifikovaná osoba) skúma technický návrh výrobku a overuje a potvrdzuje, že technický návrh výrobku spĺňa požiadavky súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých dodržanie je povinné pri uvádzaní výrobku na trh. Typová skúška ES sa vykonáva na základe žiadosti výrobcu alebo jeho splnomocnenca predloženú iba jedinému notifikovanému orgánu. Certifikát o ES skúške typu vydá TI, výrobca vydá vyhlásenie o zhode.
Modul „C“ – Zhoda sa typom založená na vnútornej kontrole výroby je časťou postupu posudzovania zhody, ktorou výrobca zaručuje a vyhlasuje, že príslušné výrobky sú v zhode s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške ES a spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa naň vzťahujú.


POZN.: Rovnako ako pri module „A“ v nadstavbe tohto modulu („C1“/ „C2“ – zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúške výrobku pod dohľadom“/ zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v ľubovoľných intervaloch) sa však počíta s možnosťou zapojenia TI pri overení kvality vnútornej kontroly výrobku, pričom sa okrem iného zohľadní technologická zložitosť výrobkov a vyrobené množstvo. TI ako notifikovaný orgán v rámci uvedených nadstavbových modulov posúdi primeranú vzorku konečných výrobkov vykoná vhodné skúšky určené v príslušných častiach harmonizovaných noriem a/alebo technických špecifikácií, alebo vykoná rovnocenné skúšky na kontrolu zhody výrobku s príslušnými požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Modul „D“ – Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu je časťou postupu posudzovania zhody, ktorý výrobca použije ak prevádzkuje schválený systém kvality pre výrobu, kontrolu a skúšku konečného výrobku. Systém kvality posúdi TI ako notifikovaný orgán, ak výrobca požiada o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné výrobky.

Modul „E“ – Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku je časťou postupu posudzovania zhody, ak výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre kontrolu konečného výrobku a skúšku výrobku. Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda výrobkov s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške ES a s ustanovenými požiadavkami definovanými v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch. TI, ako notifikovaný orgán posúdi systém kvality vzhľadom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami vnútroštátnej normy, ktorou sa vykonáva príslušná harmonizovaná norma a/alebo technické špecifikácie.

Modul „F“ – Zhoda s typom založená na overovaní výrobku je časťou postupu posudzovania zhody, keď notifikovaný orgán podľa výberu výrobcu vykonáva príslušné preskúmanie a skúšky s cieľom skontrolovať zhodu výrobkov so schváleným typom opísaným v osvedčení o typovej skúške ES a s príslušnými požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov buď preskúmaním a skúškou každého výrobku, alebo preskúmaním a skúškou výrobkov na štatistickom základe.
Modul „G“ – Zhoda založená na overení jednotky je postup posudzovania zhody výrobku s príslušnými požiadavkami prostredníctvom dokumentácie, v ktorej je uvedená primeraná analýza a hodnotenie rizika či rizík, uplatniteľné požiadavky, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania, návrhu a používania výrobku. TI, ako notifikovaný orgán prostredníctvom dokumentácie posúdi zhodu výrobku s príslušnými požiadavkami a vykoná príslušné preskúmania a skúšky, ako sa stanovuje v príslušných harmonizovaných normách a/alebo technických špecifikáciách, alebo rovnocenné skúšky s cieľom skontrolovať súlad výrobku so stanovenými požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov. Každý výrobok je preskúmaný TI, ktorá overí návrh a výrobu každého výrobku. V kladnom prípade TI vydá certifikát zhody nadväzne na vykonané preskúmanie a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na schválený výrobok.


Moduly „H“ – Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality je postup posudzovania zhody ak výrobca prevádzkuje schválený systém kvality na návrh, výrobu, kontrolu konečného výrobku a skúšku výrobkov a vzťahuje sa naň dohľad.
Zhodu výrobkov s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa na ne vzťahujú zabezpečuje systém kvality, ktorý systematicky a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov dokumentuje všetky požiadavky, ustanovenia prijaté výrobcom. Dokumentácia systému kvality musí umožňovať jednoznačný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.
TI - notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky a súlad vzhľadom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade s príslušnými špecifikáciami vnútroštátnej normy, ktorou sa vykonáva príslušná harmonizovaná norma a/alebo technická špecifikácia.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.