Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb
 

Dokumentáciu pre stavebné povolenie, k zmene stavby pred dokončením k zmene v užívaní stavby posudzujeme podľa Vašej žiadosti na základe § 18 ods.5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon ďalej ukladá povinnosť právnickým a fyzickým osobám z podnetu ktorých sa uskutočňuje stavba predložiť Technickej inšpekcii, a. s. – oprávnenej právnickej osobe projektovú dokumentáciu na posúdenie.

Máme záujem vybaviť Vašu požiadavku čo najrýchlejšie.
Pre rýchle vybavenie Vašej požiadavky potrebujeme vytvorenie podmienok.

Čo Vám navrhujeme ?

 1. Zistite si či pracovisko Technickej inšpekcie, a. s. (TI), na ktoré ste sa obrátili je príslušné posúdiť Vašu dokumentáciu podľa umiestnenia stavby.:
 • Pracovisko TI Bratislava (TIBA) – posudzuje stavby umiestnené v Bratislavskom kraji
 • Pracovisko TI Nitra (TINA) – posudzuje stavby umiestnené v Nitrianskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji
 • Pracovisko TI Banská Bystrica (TIBB) – posudzuje stavby umiestnené v Banskobystrickom a Žilinskom kraji
 • Pracovisko TI Košice (TIKO) – posudzuje stavby umiestnené v Košickom a Prešovskom kraji
 • Ak je požiadavka zaslaná na iné pracovisko, zabezpečíme doručenie na príslušné pracovisko, ktoré dokumentáciu posúdi. Stojí to však čas.
 1. Uveďte vo svojej požiadavke nasledovné údaje :
 • informácie o žiadateľovi – názov firmy alebo meno a priezvisko žiadateľa,
 • presnú adresu,
 • kontakt na žiadateľa : telefón, fax, e-mail, kontaktnú osobu, s ktorou možno o žiadosti konzultovať,
 • IČO (pre právny) subjekt) alebo rodné číslo fyzickej osoby (bez lomítka)
 • DIČ
 • názov dokumentácie a umiestnenie stavby
 1. Predložte dokumentáciu v tomto minimálnom rozsahu :

3.1 Sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe.
3.2 Súhrnnú správu, z ktorej musí byť dostatočne zrejmé:

a) navrhované urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov,
b) požiarno-bezpečnostné riešenie,
c) nároky na energie, dopravu (vrátane parkovania), riešenie napojenia stavby na jestvujúce inžinierske siete a kanalizáciu,
d) údaje o jestvujúcich ochranných pásmach, nadzemných a podzemných objektoch, vrátane inžinierskych sietí,
e) pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy, prípadne nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
f) usporiadanie staveniska a bezpečnostné opatrenia, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
g) splnenie podmienok na ochranu zdravia a životného prostredia ustanovených podľa osobitných predpisov.

3.3 Celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke 1 : 200 až 1 : 500 s vyznačením hraníc pozemkov, jestvujúcich stavieb na nich, podzemných inžinierskych sietí a návrh prípojok na inžinierske siete, vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých alebo drobných stavieb, prípadne ďalšie výkresy podľa charakteru a zložitosti stavby.
3.4 Stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady (v merítku najmenej 1 : 100) obsahuje jednotlivé druhy konštrukcií stavby a ich časti (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, komíny, strešné konštrukcie), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (zdravotechnické, vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, plynové, teplovodné atď.), technické zariadenia (kotolne, výťahy a pod.), úpravy a riešenie predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej obrany a požiarnej ochrany. Pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením musia stavebné výkresy obsahovať priestorové umiestnenie strojov a zariadení, vrátane riešenia vnútorných komunikácií.
3.5 Informáciu o zabezpečení staveniska počas výstavby (napr. ČOV, ...), pokiaľ to nie je uvedené v súhrnnej technickej správe.

Čo Vám poskytneme ?

Výstupným dokumentom našej činnosti je Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby na účely stavebného konania alebo k zmene stavby pred dokončením alebo k zmene v užívaní stavby.

Môžete využiť konzultáciu s kompetentnými pracovníkmi.


Chceme s Vami komunikovať !

 • Ak zistíme pri posudzovaní dokumentácie, že chýba dôležitá časť pre posúdenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení, budeme Vás telefonicky alebo písomne žiadať o doplnenie po oboznámení sa s dokumentáciou.
 • Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, sme schopní posúdiť dokumentáciu v primeranom čase (medzný termín do 30 dní od prijatia žiadosti uvádzame ako krajný termín, snažíme sa posúdiť v čo najkratšom čase).
 • Ak sú v dokumentácii uvedené dostatočné podrobnosti o plynovom a elektrickom zriadení, môžeme s Vašim súhlasom zároveň vykonať aj osvedčenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného plynového alebo elektrického zariadenia.
 • Upozorníme Vás na ďalšie dôležité skutočnosti vyplývajúce z požiadaviek predpisov. T.z., že Vás upozorníme na povinnosť výrobcu, dovozcu, splnomocnenca alebo distribútora splniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade Vášho záujmu prediskutujeme možnosti ďalšieho postupu. Môžeme Vás pri tejto diskusii poinformovať o Vašich možnostiach, ktoré máte, aby boli požiadavky pre uvedenie strojov, technických zariadení a pracovných prostriedkov do prevádzky splnené.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.