Mapa stránky

dnes je Pondelok 19.02.2018
Oprávnenie - overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľov a podnikateľov
 

Preverovanie odbornej spôsobilosti organizácií na činnosť na vyhradených technických zariadeniach

Technická inšpekcia, a.s. overuje odbornú spôsobilosť:
· u zamestnávateľov, ktorí vykonávajú odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradených technických zariadení a plnenie tlakových nádob na dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorových vozidiel plynom v zmysle § 14 ods. 1) písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo v zmysle § 8a zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
· u zamestnávateľov a podnikateľov, ktorí vykonávajú činnosti na technických zariadeniach a ktorí prejavili záujem o dobrovoľné overenie odbornej spôsobilosti

Pri overovaní odbornej spôsobilosti sa rozlišujú druhy činností a rozsah skupín zariadení podľa miery ohrozenia, na ktoré sa oprávnenie vydáva.
Druh a rozsah oprávnenia ako aj bližšie informácie o získaní oprávnenia sú uvedené na našej internetovej stránke www.tisr.sk v časti „Overovanie bezpečnosti technických zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z. z.“. Informácie sú uvedené samostatne pre jednotlivé technické zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové v časti „Oprávnenie na činnosť“.

Žiadosť by mala obsahovať:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b) názov, sídlo, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, a názov a sídlo organizačnej zložky, pre ktorú sa žiada oprávnenie, ak ide o právnickú osobu
c) druh a rozsah činnosti, na ktorú sa žiada oprávnenie,
d) doklady, preukazujúce splnenie nasledovných podmienok:
- uzatvorená pracovná zmluva so zamestnancom, ktorý má príslušný doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie požadovanej činnosti
- primeraný spôsob a rozsah zabezpečenia vykonávania činnosti z technického , technologického, personálneho a organizačného hľadiska
Požadované údaje v žiadosti je možné dodať aj formou vyplnenia dotazníka pre konkrétne VTZ, ktorý sa nachádza na každom pracovisku alebo je možné stiahnuť ho z našej internetovej stránky.
Žiadosť je možné podať na niektorom našom pracovisku, zaslať poštou alebo e-mailom:
TIBA: Technická inšpekcia, a.s., Železničiarska 18, 811 04 Bratislava, e-mail:
TINA: Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, 949 01 Nitra, e-mail:
TIBB: Technická inšpekcia, a.s., Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica, e-mail:
TIKO: Technická inšpekcia, a.s., Južná Trieda 95, P.O.BOX A18, 040 48 Košice, e-mail:

Postup pri overovaní:
a) zaregistrovanie žiadosti na pracovisku,
b) pridelenie spisu konkrétnemu inšpektorovi, ktorý žiadateľa kontaktuje, prípadne dohodne dodanie chýbajúcich podkladov a zostaví plán overovania,
c) zaslanie plánu overovania žiadateľovi na odsúhlasenie,
d) overenie odbornej spôsobilosti,
e) vystavenie odborného stanoviska k overeniu odbornej spôsobilosti a v prípade splnenia podmienok overovania aj vydanie oprávnenia, vystavenie podkladov k fakturácii,
f) zaslanie faktúr žiadateľovi, po zaplatení faktúry prevzatie odborného stanoviska a oprávnenia 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.