Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Úradná skúška

ÚRADNÁ SKÚŠKA
(§ 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

1. Úradná skúška (ďalej len ÚS) sa vykonáva pred uvedením zariadenia do prevádzky na mieste budúcej prevádzky a jej cieľom je overiť, či zariadenie je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane bezpečnej obsluhy.

2. ÚS sa vykonáva na základe žiadosti, ktorá obsahuje:
a) názov, adresu a IČO žiadateľa,
b) názov zariadenia a jeho základné technické parametre,
c) navrhovaný termín konania skúšky,
d) umiestnenie zariadenia (miesto konania skúšky),
e) údaje o posúdení konštrukčnej dokumentácii - neplatí to pre určené výrobky,
f) informáciu, či žiadateľ v danej veci požiadal o posúdenie aj iný subjekt, resp. pracovisko Technickej inšpekcie, a.s.

3. Žiadateľ ku skúške zabezpečí:
a) KD, ktorá bola predložená na posúdenie a dokument o jej posúdení.
b) V prípade určených výrobkov vyhlásenie o zhode resp. v niektorých prípadoch postačuje označenie zariadenia označením CE,
c) správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, ak bola vykonaná
d) záznam o montážnej skúške,
e) sprevádzajúcu osobu.
f) pomocných pracovníkov pre výkon skúšok, ak sú potrební
g) spôsobilú obsluhu zariadenia, ak je potrebná.

Ďalšie podmienky je možné dohodnúť osobne resp. telefonicky s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s.

Technická inšpekcia, a.s. vyhodnotí skúšku a v prípade úspešnej skúšky vydá Osvedčenie o úradnej skúške.

Technická inšpekcia, a.s. výsledok skúšky potvrdí v sprievodnej dokumentácii a vyskúšané zariadenie označí.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.