Mapa stránky

dnes je Pondelok 19.02.2018
Strojové zariadenia I.
 

 I. POSUDZOVANIE ZHODY STROJOVÝCH ZARIADENÍ (CERTIFIKÁCIA STROJOV)

 

Podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia (ďalej len „NV SR č. 436/2008 Z. z.“). Technická inšpekcia, a.s. (ďalej len „TI“),ako notifikovaná osoba (ďalej len „NO“) identifikačné číslo 1354 a Akreditovaný inšpekčný orgán č. I 001 (ďalej len „AIO“) vykonáva:
a) posudzovaní zhody strojových zariadení, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV NV SR, smernice (v prípadoch, v ktorých sa žiadateľ dobrovoľne rozhodne prizvať TI, ako Akreditovaný inšpekčný orgán na posúdenie zhody na základe vnútornej kontroly výroby strojového zariadenia podľa prílohy VIII smernice),
b) posudzovaní zhody strojov, ktoré sú uvedené v prílohe IV NV SR, smernice, a ktoré sa vyrábajú v súlade s harmonizovanými technickými normami (STN EN) a za predpokladu, že tieto normy upravujú všetky príslušné požiadavky uvedené v prílohe I smernice, ak výrobca alebo splnomocnenec zvolí jeden z nasledovných postupov:
- ES skúšku typu podľa prílohy IX smernice spolu s posúdením zhody na základe vnútornej kontroly výroby strojového zariadenia podľa prílohy VIII, alebo
- posúdenie a schválenie komplexné zabezpečenie kvality podľa prílohy X smernice,
c) posudzovaní zhody strojov, ktoré sú uvedené v prílohe IV NV SR, smernice a nevyrábajú sa v súlade s STN EN alebo sú vyrobené podľa týchto noriem len čiastočne, alebo ak tieto normy neupravujú všetky príslušné požiadavky podľa prílohy I smernice, alebo ak pre predmetné strojové zariadenia neexistujú STN EN a výrobca alebo splnomocnenec uplatní jeden z nasledujúcich postupov posudzovania zhody:
- ES skúšku typu podľa prílohy IX smernice spolu s posúdením zhody na základe vnútornej kontroly výroby strojového zariadenia podľa prílohy VIII, alebo
- posúdenie a schválenie komplexné zabezpečenie kvality podľa prílohy X smernice.

Posudzovania zhody strojov, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV k NV SR (postup podľa § 8 ods. 2) alebo ods. 3 písm. a) NV SR)

Predmetnú činnosť v rámci posudzovania strojov vykonáva TI ako „Akreditovaný inšpekčný orgán“ na požiadanie, v rámci vnútornej kontroly výroby výrobcom - vykoná skúšky niektorých aspektov (jedného alebo viacerých parametrov) bezpečnosti stroja, resp. skupiny strojov (ďalej len „stroj“) a overí, či technická dokumentácia, na základe ktorej výrobca alebo splnomocnenec chce vyhlásiť zhodu stroja je postačujúca, resp. či všetky aspekty bezpečnosti stroja sú v súlade s požiadavkami súvisiacich harmonizovaných STN EN alebo STN vhodných na posúdenie zhody.

V rámci tejto činnosti TI môže posúdiť zhodu nového (vzorky typu, prototypu) stroja, vrátane jeho technickej konštrukčnej dokumentácie (ďalej len „KD“) na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje:
a) názov, adresu a identifikačné číslo žiadateľa,
b) opis stroja (napr. názov, značku, typ, výrobné číslo – ak existuje, pri dovážaných výrobkoch aj identifikačné údaje o výrobcovi), vrátane výrobcom alebo splnomocnencom určený účel použitia zariadenia, či sa jedná o:
- posúdenie typu nového, dovážaného stroja, vymeniteľného prídavného zariadenia, alebo čiastočne skompletizovaného stroja,
- posúdenie jednotlivého zariadenia alebo skupiny strojov,
- posúdenie časti alebo celého zariadenia vrátane prehliadky a skúšok predmetného stroja,
c) príslušnú technickú dokumentáciu (KD) stroja v prílohe,
d) informáciu, či žiadateľ v danej veci požiadal o posúdenie aj inú notifikovanú (autorizovanú) osobu, resp. pracovisko TI.

KD posudzovaného stroja (resp. jeho časti) je potrebné predložiť na príslušné pracovisko TI v jednom vyhotovení, minimálne v rozsahu a úrovni vyhotovenia umožňujúcom posúdenie splnenie technických požiadaviek stanovených na predmetný stroj v odporúčanom rozsahu prílohy VII ods. 1 a) a b) (smernice) NV SR. Je potrebné aby predložený súbor KD obsahoval najmä:
a) všeobecný opis stroja,
b) celkový výkres stroja spolu s výkresmi ovládacích obvodov, ako aj príslušné opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie prevádzky stroja,
c) kompletné podrobné výkresy doplnené dôležitými záznamami o výpočtoch, o výsledkoch skúšok, certifikáty atď. potrebné na účely overenia zhody stroja so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia,
d) dokumentáciu o posúdení rizík preukazujúcu uplatnený postup vrátane:
- zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré platia pre stroj;
- opis zavedených ochranných opatrení na vylúčenie označených typov nebezpečenstva alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenie zvyškových rizík súvisiacich so strojom,
e) normy a iné použité technické špecifikácie uvádzajúce základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktorých sa tieto normy týkajú,
f) všetky technické správy, kde sa uvádzajú výsledky skúšok vykonaných výrobcom alebo subjektom zvoleným výrobcom alebo jeho splnomocnencom,
g) kópiu návodu na použitie stroja,
h) tam, kde je to vhodné, vyhlásenie o začlenení pre začleňované čiastočne skompletizované strojové zariadenia a príslušný návod na montáž takýchto strojových zariadení,
i) tam, kde je to vhodné, kópie ES vyhlásení o zhode pre strojové zariadenie alebo iné výrobky začleňované do strojového zariadenia,
j) kópiu ES vyhlásenia o zhode strojového zariadenia;
k) v prípade sériovej výroby vnútropodnikové opatrenia, ktoré budú realizované s cieľom zabezpečiť, aby si strojové zariadenia udržali zhodu s ustanoveniami tohto
NV SR (smernice).

TI overí zhodu predloženej technickej dokumentácie (KD) stroja (poprípade jeho časti) z hľadiska technických požiadaviek a konštrukčných zásad stanovených v súvisiacich všeobecne záväzných právnych a technických predpisov ( v prílohe I smernice - NV SR):
a) prostredníctvom príslušnej harmonizovanej STN EN typu C (ak existuje) určujúcej detailne bezpečnostné požiadavky (opatrenia) na návrh a výrobu daného stroja, alebo skupinu strojov,
b) ak uvedená STN EN neexistuje – prostredníctvom súvisiacich harmonizovaných STN EN (typu A a B – B1, B2) alebo STN vhodných na posudzovanie zhody.

Nadväzne, TI vykoná komplexnú prehliadku a skúšky stroja, resp. overí niektoré aspekty (parametre) jeho bezpečnosti v požadovanom rozsahu. Skúšky stroja sa vykonajú v súlade s požiadavkami NV SR (smernice), prostredníctvom príslušnej harmonizovanej STN EN, resp. STN vhodnej na posúdenie zhody.

Postup posudzovania zhody strojov, ktoré sú uvedené v prílohe IV NV SR, a ich technické vlastnosti sú v súlade s harmonizovanými STN EN

Ak sa žiadateľ rozhodol postupovať podľa § 8 ods. 3) písm. b) alebo ods. 4 písm. a) NV SR a prílohy IX (§ 12 ods. 3) písm. b) a ods. 4 písm. a) a prílohy: IX smernice), TI ako notifikovaná osoba zisťuje a osvedčuje, že reprezentatívny model strojového zariadenia uvedený v prílohe IV (smernice) NV SR (ďalej len „typ“) vyhovuje ustanoveniam NV SR (smernice), ktoré sa naň vzťahujú.

TI vykoná „ES skúšku typu“ stroja v súlade s prílohou IX (smernice) k uvedenému NV SR na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje:

a) meno a adresu výrobcu a podľa potreby aj jeho splnomocnenca,

b) písomné vyhlásenie, že žiadosť sa nepredkladá aj inej notifikovanej osobe,
c) súbor technickej dokumentácie v štátnom jazyku v rozsahu prílohy VII (smernice) NV SR,
d) vzor typu výrobku (prototyp stroja) predstavujúci predpokladané výrobné vyhotovenie alebo dovoz, prípadne TI oznámi, kde môže byť stroj preskúšaný.

TI vykoná ES skúšku typu (podľa metodického postupu uvedeného v príslušných harmonizovaných STN EN – „v kontrolných listoch“) nasledovným spôsobom:
a) preskúma súbor technickej dokumentácie, overí, či bol typ vyrobený podľa nej, ktoré prvky boli navrhované v súlade s príslušnými ustanoveniami harmonizovaných noriem a návrh ktorých prvkov nevychádza z príslušných ustanovení týchto noriem;
b) vykoná náležité kontroly, merania a skúšky, aby zistil, či prijaté riešenia vyhovujú základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré sú uvedeným v NV SR (v smernici), ak neboli uplatnené príslušné harmonizované normy;
c) ak boli uplatnené súvisiace harmonizované normy, vykoná náležité kontroly, merania a skúšky s cieľom overiť, či tieto normy boli skutočne uplatnené;
d) preskúša stroj, ktorý mu výrobca dodal alebo sprístupnil. TI pred a počas skúšky stroja:
1. zisťuje, či bol vyrobený v zhode so súborom predloženej technickej konštrukčnej dokumentácie a či ho možno bezpečne používať v pracovných podmienkach, ktoré boli pre stroj určené,
2. skontroluje, či STN EN, resp. STN, ak boli použité, boli správne uplatnené,
3. vykoná príslušné overenia a skúšky, ktorými skontroluje, či stroj zodpovedá tým základným technickým (bezpečnostným) požiadavkám na ochranu zdravia a bezpečnosť, ktoré sa naň vzťahujú.

Posúdenie a schválenie komplexného systému zabezpečenia kvality

Ak sa žiadateľ (výrobca, splnomocnenec) rozhodne postupovať podľa § 8 ods. 3) písm. c) alebo ods. 4 písm. b) NV SR (§ 12 ods. 3) písm. c) a ods. 4 písm. b) a prílohy: X smernice), TI na základe žiadosti vykoná posúdenie jeho systému zabezpečenia kvality výroby.

Žiadosť musí obsahovať:
a) meno a adresu výrobcu a podľa potreby aj jeho splnomocnenca,
b) miesta navrhovania, výroby, kontroly, skúšania a skladovania strojového zariadenia,
c) súbor technickej dokumentácie opísaný v prílohe VII časti A (smernice) NV SR pre jeden model z každej kategórie strojových zariadení v prílohe IV, ktoré plánuje vyrábať, ktorý obsahuje:
- všeobecný opis strojového zariadenia,
- celkový výkres strojového zariadenia a výkresy ovládacích obvodov, ako aj opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie prevádzky strojového zariadenia,
- kompletné podrobné výkresy doplnené rôznymi záznamami o výpočtoch, o výsledkoch skúšok, certifikáty, atď. potrebné na účely overenia zhody strojového zariadenia so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia,
- dokumentáciu o posúdení rizík preukazujúcu uplatnený postup vrátane:
· zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré sa vzťahujú na strojové zariadenie;
· opis zavedených ochranných opatrení na vylúčenie označených typov nebezpečenstva alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenie zvyškových rizík súvisiacich so strojovým zariadením,
- zoznam noriem a iných použitých technických špecifikácií, ktoré uvádzajú základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia,
- všetky technické správy, kde sa uvádzajú výsledky skúšok vykonaných výrobcom alebo subjektom zvoleným výrobcom alebo jeho splnomocnencom,
- kópiu návodu na použitie strojového zariadenia,
- tam, kde je to vhodné, vyhlásenie o začlenení čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia a príslušný návod na montáž takýchto strojových zariadení,
- tam, kde je to vhodné, kópie ES vyhlásení o zhode pre strojové zariadenia alebo iné výrobky začleňované do tohto strojového zariadenia,
- kópiu ES vyhlásenia o zhode;
- v prípade sériovej výroby vnútorné opatrenia, ktoré budú realizované s cieľom zabezpečiť, aby si strojové zariadenia udržali zhodu s ustanoveniami NV SR (smernice).
d) dokumentáciu systému kvality:
- príručku kvality,
- ciele kvality a politika kvality,
- organizačná štruktúra a právomoci na jednotlivých stupňoch riadenia,
- opis technických podmienok návrhu vrátane noriem, ktoré sa použijú. V prípade, ak sa nepoužijú harmonizované normy, musia byť uvedené prostriedky na zabezpečenie splnenia technických požiadaviek NV SR (smernice),
- opis postupov na riadenie a overenie návrhu, procesov a opatrení používaných pri návrhu strojového zariadenia,
- opis výrobných postupov, postupov riadenia a zabezpečovania kvality,
- opis prehliadok a skúšok vykonávaných pred začatím výroby, počas výroby a po ukončení výroby,
- opis záznamov o kvalite (správy, protokoly, kalibračné certifikáty a pod.),
- opis prostriedkov na kontrolu fungovania systému kvality,
- technickú dokumentáciu schváleného typu v rozsahu prílohy VII časti A NV SR (smernice),

Zoznam strojových zariadení pri ktorých Technická inšpekcia, a. s., uplatňuje postup podľa § 8 ods. 3 písm. b) a c), ods. 4 písm. a) a b) NV SR (príloha IV k NV SR – k smernici).

Stroje a skupiny strojov:

1. Kotúčové píly (jednolistové alebo viaclistové) na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.
2. Strojové hobľovačky s ručným podávaním určené na spracovanie dreva.
3. Hrúbovačky na jednostranné zrovnávacie hobľovanie, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenia, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním určené na obrábanie dreva.
4. Pásové píly s ručným vkladaním a/alebo odoberaním na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.
5. Kombinované strojové zariadenia typov uvedených v bodoch 1 až 4 a 7 určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.
6. Viacvretenové čapovacie strojové zariadenia s ručným podávaním určené na obrábanie dreva.
7. Profilovacie strojové zariadenia so zvislým vretenom s ručným podávaním určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.
8. Lisy vrátane ohraňovacích lisov na tvárnenie kovov za studena s ručným vkladaním a/ alebo odoberaním, ktorých pohyblivé pracovné časti môžu mať zdvih viac ako 6 mm a rýchlosť väčšiu ako 30 mm.s-1
9. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na plastické hmoty s ručným vkladaním alebo odoberaním.
10. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na gumu s ručným vkladaním alebo odoberaním.
11. Vozidlové zdvíhacie plošiny.
12. Zariadenia na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovarov predstavujúce nebezpečenstvo pádu z výšky väčšej ako 3 m.

Postup posudzovania zhody sériovo vyrábaných strojov so schváleným typom stroja:

Na predchádzajúci postup posudzovania zhody strojov – „ES skúšku typu“ stroja nadväzuje posúdenie zhody sériovo vyrábaných strojov so schváleným typom stroja. Činnosť TI, ako autorizovanej / notifikovanej osoby (ak žiadateľ vyslovene nestanoví iný postup posudzovania zhody) spočíva v dohľade nad skúškami vykonávanými výrobcom, resp. overení - odskúšaní stanovených technických parametrov sériovo vyrábaných strojov náhodným výberom strojov najmenej 1 x ročne. Postup posudzovania jednotlivých strojov je metodicky zhodný s už popísaným postupom skúšania strojov.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.