Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Strojové zariadenia II.
 

II. OVERENIE PLNENIA POŽIADAVIEK BEZPEČNOSTI STROJOV A UŽ PREVÁDZKOVANÝCH STROJOV – OPAKOVANÉ SKÚŠKY STROJOV
v zmysle § 14 ods. 1, písm. d)zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a podľa nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len „nariadenie vlády SRč. 392/ 2006 Z. z.“):

1) Technická inšpekcia, a.s. (ďalej len „TI“), ako „oprávnená právnická osobač. oprávnenia: OPO – 000001 – 06, overuje plnenie požiadaviek bezpečnosti strojov a už prevádzkovaných strojových zariadení (ďalej len „strojov“) na základe písomnej žiadosti,ktorá musí obsahovať:
a) názov, adresu a identifikačné číslo - IČO žiadateľa,
b) názov stroja, jeho predpokladaný účel použitia, prípadne umiestnenie stroja,
c) či sa jedná o:
- jednotlivé zariadenia alebo súbor strojov a technických zariadení zoradených podľa potrieb výrobného procesu – technologickú linku,
d) technickú sprievodnú dokumentáciu – návod na používanie v prílohe,
e) informáciu, či žiadateľ v danej veci už požiadal o posúdenie aj iný subjekt (oprávnenú právnickú osobu), resp. iné pracovisko TI.

2) Vypracovaná technická sprievodná dokumentácia už prevádzkovaného stroja v štátnom jazyku, má byť predložená v jednom vyhotovení v minimálnom rozsahu čl. 1.7.4 „Návod na používanie“ prílohy I nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
3) Technická sprievodná dokumentácia sa už pri prevádzkovaných strojov sa neosvedčuje a odborné posúdenie TI sa môže vykonať aj v rámci prehliadky alebo skúšok stroja.
4) Prehliadku a skúšky stroja môže TI vykonať len ak žiadateľ k prehliadke a skúškam stroja:
a) pripraví potrebnú súvisiacu sprievodnú dokumentáciu,
b) zabezpečí odborne spôsobilú obsluhu stroja, resp. príslušných zamestnancov, ak sú potrební na vykonanie predpísaných prehliadok a skúšok.
5) Prehliadky a skúšky už prevádzkovaných strojov sa metodicky vykonávajú rovnakým spôsobom ako pri nových strojoch, v rozsahu posúdenej technickej sprievodnej dokumentácie zariadenia, v súlade s prílohou č. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
6) Pri prehliadke alebo skúške TI vyhodnotí najmä:
a) zhodnosť zariadenia s posúdenou dokumentáciou,
b) kompletnosť potrebnej dokumentácie s vyznačením prípadných zmien v dokumentácii,
c) správnu funkciu ochranných a zabezpečovacích zariadení stroja,
d) výsledky všetkých prehliadok a skúšok, vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých meracích prístrojov,
e) doklady k zariadeniu (atesty, skúšobné protokoly, technickú správu, inšpekčnú správu, certifikát, certifikát ES skúšky typu, vyhlásenie o zhode a pod.), ak sú potrebné z hľadiska celkového posúdenia,
f) ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia.
7) Po prehliadke a skúške zariadenia TI:
a) spracuje výsledky skúšky vo forme „ODBORNÉHO STANOVISKA“, ak pri prehliadke alebo skúškach stroja boli zistené nedostatky,
b) spracuje a vydá „ODBORNÉ STANOVISKO“ –a na požiadanie vydá „CERTIFIKÁT BEZPEČNOSTI STROJOVÉHO ZARIADENIA“, v prípade, že neboli zistené nedostatky, alebo ak nedostatky na zariadení síce sú, ale kontrola ich odstránenie si nevyžaduje ďalšie skúšanie , resp. doskúšanie zariadenia, a ak skúška bola vykonaná v plnom rozsahu a sú splnené podmienky skúšky a skúšobný postup a zistené výsledky vyhovujú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, resp. súvisiacim technickým normám (STN).
8) Opakované skúšky bezpečnosti strojov

V zmysle v súčasnosti platnej legislatívy Slovenskej republiky, na kontrolu, resp. posúdenie
bezpečnosti strojov (pracovných prostriedkov) v prevádzke sa vzťahuje § 5 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. (transponovaná smernica EP a Rady 2009/104/ES). Toto nariadenie vlády ustanovuje cit.: „Ak sa pracovný prostriedok (stroj) používa v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho stav a vytvárajú možnosť vzniku nebezpečenstva, zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na včasné odhalenie a nápravu zhoršeného stavu, je povinný zabezpečiť:
- vykonanie pravidelnej kontroly alebo skúšky pracovného prostriedku (stroja) oprávnenou osobou“. Za oprávnenú osobu v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. sa považuje aj Technická inšpekcia, a.s.

V nadväznosti na uvedené legislatívne zmeny je na predĺženie platnosti „Certifikátu“, ktoré už stratili platnosť, potrebné opätovne zariadenia posúdiť a v prípade kladného výsledku opätovne potvrdiť jeho bezpečnosť.

Organizácia vlastniaca osvedčenie na stroje vydané pred 5 rokmi, ktoré v súčasnosti už nie je platné, môže postupovať nasledovne:

Požiada o posúdenie Technickú inšpekciu, a. s. v príslušnom regióne (Bratislava – TIBA, Nitra - TINA, Banská Bystrica - TIBB a Košice - TIKO). Technická inšpekcia, a.s. overí plnenie požiadaviek bezpečnosti strojových zariadení a vydá nové „odborné stanovisko“ (certifikát o jeho bezpečnosti), v ktorom budú uvedené súvisiace aktuálne platné a účinné právne predpisy a technické normy. Odborné stanovisko (certifikát bezpečnosti) vydaný na stroj platí v prevádzkových podmienkach do doby uvedenej na certifikáte, resp. do doby akejkoľvek závažnej zmeny na stroji ovplyvňujúcu bezpečnosť jeho používania.

Organizácia, ak chce vo vlastnom záujme udržať súlad overovaného stroja s „odborným stanoviskom“, (resp. s certifikátom), musí nahlasovať všetky zmeny ovplyvňujúce bezpečnosť používania stroja na príslušné pracovisko TI, ktoré uvedené dokumenty vydalo. Po nahlásení stavu na TI bude vykonaná inšpekcia stroja a vydaný nový platný dokument.

Ak organizácia vlastní osvedčenie (certifikát bezpečnosti stroja), ktorý už nie je platný, znamená to, že nemá ako v zmysle § 4 ods. 1a 2 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. preukázať súlad stroja so všeobecnými požiadavkami na bezpečnosť práce a technických zariadení. Všetky právne dôsledky vyplývajúce z prípadných mimoriadnych udalostí ( t. j. kontroly IP, úrazy, havárie, choroby s povolania, náhrady škôd vymáhané súdnou cestou, poistné udalosti a pod.) znáša organizácia v zmysle platných predpisov.

Organizácia sa získaním kladného odborného stanoviska o bezpečnosti stroja (certifikátu jeho bezpečnosti), môže sa zbaviť zodpovednosti za škody spôsobené strojom, pokiaľ bude vlastniť uvedený platný dokument , ktorý preukazuje, že stroj vyhovuje súčasne platným predpisom a normám vzťahujúcim sa na oblasť bezpečnosti práce a technických zariadení.

Na základe uvedených skutočností je potrebné považovať neplatný doklad o posúdení bezpečnosti stroja za dokument, ktorý nie je možné použiť na preukázanie súladu stroja v prevádzkových podmienkach s požadovanou úrovňou bezpečnosti práce a technických zariadení ustanovenou predpismi v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.

V prípade, že sa organizácia preukáže inšpektorovi inšpekcie práce (IP) „osvedčením“ (certifikátom) po dobe platnosti, prípadne iným kompetentným orgánom, pravdepodobne bude znášať všetky právne dôsledky, ako keby osvedčenie nemala. Konkrétne právne dôsledky pri porušení všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, ktorého sa dopustí organizácia, závisia od konkrétnych prípadov, od charakteru a výšky spôsobenej škody.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.