Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Zariadenia detských ihrísk a prostriedkov ľudovej zábavy

 

Posudzovanie zhody a kontrola

zariadení detských ihrísk a prostriedkov ľudovej zábavy

 

 

Od 1. Januára 2011 je v Slovenskej republike v platnosti Nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadení detských ihrísk a športovo rekreačné zariadenia.

 

Podľa tohto Nariadenia vlády prostriedok ľudovej zábavy, zariadenie detského ihriska alebo športovo rekreačné zariadenie:

- musí byť vyrobený tak, aby boli dodržané najmenej bezpečnostné požiadavky noriem,

- nesmie byť uvedený na trh alebo do prevádzky, ak nespĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením  vlády.

 

Znamená to že výrobca nesmie uviesť takýto výrobok na trh pokiaľ nie je na ňom posúdená zhoda s požiadavkami noriem a nie je vydané vyhlásenie o zhode.

 

Posúdenie zhody takýchto zariadení môže prebehnúť dvomi postupmi a to:

1.) Ak sa výrobok vyrába sériovo –posúdenie zhody vzorky typu výrobku,

2.) Ak sa výrobok nevyrába sériovo - overenie zhody každého výrobku s technickými požiadavkami autorizovanou osobou.

 

Pri obidvoch spôsoboch posúdenia zhody je výrobca povinný prizvať autorizovanú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s. (rozhodnutie o autorizácii č. 2011/800/004701/01332 vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky).

 

Výsledkom úspešného posúdenia zhody je vydanie certifikátu typu (postup 1) alebo certifikátu zhody (postup 2) zo strany autorizovanej osoby a vydanie vyhlásenia o zhode zo strany výrobcu.

 

Aké povinnosti by ste ako výrobca mali splniť pokiaľ chcete posúdiť zhodu Vašich výrobkov a spolupracovať pri tom s Technickou inšpekciou, a.s. ako autorizovanou osobou? Je potrebné:

 

1.   Podať písomnú žiadosť o posúdenie zhody, ktorá obsahuje:

            - identifikačné údaje výrobcu (adresa sídla, fakturačné údaje)

            - identifikácia výrobku

            - požadovaný postup posúdenia zhody

            - kontakty

- vyhlásenie o tom že žiadosť o vykonanie posúdenia zhody nebola podaná inej autorizovanej  osobe

 

2.   Pripraviť dokumentáciu výrobku, ktorá obsahuje:

            - opis, funkciu, účel použitia výrobku

            - výrobné výkresy, schémy zapojenia zostáv výrobku

            - textovú časť potrebnú na vysvetlenie návrhu, výrobných výkresov

            - návod na použitie výrobku

            - zoznam technických noriem podľa ktorých sa postupovalo pri návrhu a výrobe výrobku

            - správy o výsledkoch výpočtov a skúšok vykonaných pri posudzovaní zhody (certifikáty nakupovaných dielov)

 

3.   Poskytnúť autorizovanej osobe vzorku typu reprezentujúcu daný výrobok (postup 1) alebo konkrétny výrobok na ktorom bude posúdená zhoda (postup 2). Výkon posúdenia zhody môže prebehnúť vo výrobných priestoroch výrobcu alebo na mieste osadenia konkrétneho výrobku.

 

Prostriedky ľudovej zábavy a zariadenia detských ihrísk musia vyhovovať nasledovným predpisom a technickým normám:

Nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z.

a) STN EN 1176-1 Zariadenie a povrch detských ihrísk. Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

b) STN EN 1176-2 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na hojdačky

c) STN EN 1176-3 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na šmýkačky

d) STN EN 1176-4 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na lanovky

e) STN EN 1176-5 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kolotoče

f) STN EN 1176-6 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kývavé zariadenia

g)STN EN 1176-7 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Návod na inštaláciu, kontrolu a údržbu a prevádzku.

h) STN EN 1176-10 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na úplne uzavreté zariadenia

i) STN EN 1176-11 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na priestorové siete

j) STN EN 13814 Strojové vybavenie a konštrukcie zábavného parku a lunaparku

 

V prípade, že ste si nie istí, či zariadenia umiestnené na detskom ihrisku vyhovujú týmto predpisom, Technická inšpekcia, a. s. Vám vykoná aj kontrolu priamo na detskom ihrisku.

 

Kontakty na Technickú inšpekciu, a.s. – pracovníci zodpovední za posudzovanie zhody v zmysle NV SR č. 349/2010 Z. z. a kontrolu prostriedkov ľudovej zábavy a zariadení detských ihrísk:

 

Pracovisko Bratislava:             Ing. Samuel Maljarčik 02/57267030             maljarcik@tisr.sk                                                                           

                                                 Ing. Zdena Bajnerová        02/57267031       bajnerova@tisr.sk 

 

Pracovisko Nitra:                              Ing. Zuzana Ivančíková   037/7920737       ivancikova@tisr.sk

                                                          Ing. Ingrid Mistríková      037/7920738       mistrikova@tisr.sk

 

Pracovisko Banská Bystrica:          Ing. Danica Barnová         048/4722628       barnova@tisr.sk

                                                        Ing. Michal Bihúň             048/4722625       bihun@tisr.sk

 

Pracovisko Košice:                         Ing. Gabriela Krišková      055/7208130       kriskova@tisr.sk

                                                        Ing. Jana Matvejová          055/7208131       matvejova@tisr.sk

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.