Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podanie podnetu podľa zákona č. 307/2014 Z. z.
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

 

 

Podnet môže byť podaný písomne, ústne, elektronickou poštou alebo faxom.

 

Písomný podnet možno zaslať na adresu: Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava. Obálka s podnetom musí byť označená: Podnet – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ.

 

Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorou je Mgr. Vladimír Jurík, vedúci sekretariátu generálneho riaditeľa.


Podanie podnetu elektronickou poštou je možné realizovať na emailovú adresu zodpovednej osoby: jurik@tisr.sk, pričom táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne.

 

Faxom môže byť podnet podaný na telefónnom čísle: 02/49 208 160.


Zodpovedná osoba preverí každý podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba uvedenú lehotu predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty, bezodkladne informuje oznamovateľa, pokiaľ nejde o anonymný podnet.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.