Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Platobná inštrukcia - SEPA úhrady

Platobná inštrukcia - SEPA úhrady cez Európsky platobný systém STEP2/ via pan-European automated clearing house STEP2

Údaje potrebné pre vykonanie SEPA úhrady* v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice prostredníctvom platobného systému STEP2 - povinné údaje** / Data needed for routing purposes for SEPA Credit Transfer to a client of the STATNA POKLADNICA - mandatory data**

Banka príjemcu/Beneficiary‘s bank:
STATNA POKLADNICA
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava
Slovakia

BIC/SWIFT**: SPSRSKBA

Číslo účtu príjemcu/Beneficiary‘s account number IBAN**: SK55 8180 0000 0070 0026 0365
(v prípade potreby použite validátor IBAN / if necessary use the IBAN validator)

Názov účtu príjemcu/Beneficiary´s account name: Technická inšpekcia, a.s.
(overte u príjemcu/verify with the beneficiary - payment receiver)

Adresa príjemcu/Beneficiary´s address: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
Kód krajiny/Country code: SK
Účel prevodu/Remittance information
(napr. číslo faktúry, VS, KS, SS, atď. / for example invoice number, VS, KS,SS, etc.)

*SEPA úhrada - úhrada v mene EUR, s uvedeným správnym BIC kódom banky príjemcu, s uvedeným účtom príjemcu v správnom tvare IBAN, s inštrukciou pre poplatky SHA – platiteľ/príjemca, banka platiteľa zapojená do SEPA Credit Transfer schémy.

SEPA krajiny - členské krajiny EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA.

Upozornenie: SEPA úhradu po 1.2.2014 bude možné prijať na účet klienta Štátnej pokladnice len s použitím BIC: SPSRSKBAXXX

 

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.