Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Platobná inštrukcia - korešpondenčné bankovníctvo - SWIFT

Údaje potrebné pre vykonanie cezhraničného prevodu, ktorý nespĺňa podmienky pre SEPA úhradu*, v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice prostredníctvom sprostredkujúcej banky
prostredníctvom siete SWIFT / Data needed for the transfer of a cross-border payment to a client of Statna Pokladnica via correspondent banking by the intermediary bank via SWIFT:

Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary’s intermediary bank:
Vseobecna uverova banka, a.s.
Mlynske Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia

BIC/SWIFT: SUBASKBX
Please contact SUBASKBX in order to find correspondent banks.

Číslo účtu príjemcu/Beneficiary‘s account number (IBAN): SK55 8180 0000 0070  0026 0365
(v prípade potreby použite validátor IBAN/if necessary use the IBAN validator)

Názov účtu príjemcu/Beneficiary´s account name: Technická inšpekcia, a.s.
(overte u príjemcu/verify with the beneficiary - payment receiver)

Adresa príjemcu/Beneficiary´s address: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovakia

Účel prevodu/Remittance information
(napr. číslo faktúry, VS, KS, SS, atď./for example invoice number, VS, KS,SS, etc.)

*SEPA úhrada - úhrada v mene EUR, s uvedeným správnym BIC kódom banky príjemcu, s uvedeným
účtom príjemcu v správnom tvare IBAN, s inštrukciou pre poplatky SHA – platiteľ/príjemca, banka
platiteľa zapojená do SEPA Credit Transfer schémy.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.