Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Systém kvality
 

INFORMÁCIA O SYSTÉME KVALITY TECHNICKEJ INŠPEKCIE, a.s.

Technická inšpekcia, a.s. má zavedený integrovaný systém kvality podľa noriem:

  • STN EN ISO/IEC 17020 - (Všeobecné kritéria činnosti orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekciu),
  • STN EN ISO/IEC 17065– (Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifikačné systémy výrobkov).
  • ISO/IEC 17021-1 - (Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva).
  • STN EN ISO/IEC 17024 – (Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb).


      Systém kvality je popísaný v riadenej dokumentácii, ktorá pozostáva z Príručiek kvality, smerníc a iných prierezových dokumentov a pracovných postupov. Systém kvality je riadený a udržiavaný v aktuálnom stave. S dokumentáciou kvality je preukázateľne oboznámený každý zamestnanec Technickej inšpekcie, a.s.
       Systém kvality Technickej inšpekcie, a.s. je vybudovaný tak, že pôsobí celoplošne na ústredí v Bratislave a na pracoviskách v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a v Košiciach.
V roku 1998 Európska konfederácia inšpekčných orgánov (CEOC) vykonala externý audit systému kvality na Technickej inšpekcii. Na základe výsledkov tohoto auditu bola Technická inšpekcia prijatá za riadneho člena tejto konfederácie.

  • Technická inšpekcia, a.s. je od roku 2000 akreditovaný inšpekčný orgán typu A podľa normy STN EN ISO/IEC 17020 a v súčasnosti má „OSVEDČENIE O AKREDITÁCII“ od Slovenskej národnej akreditačnej služby platné do roku 2015.Týmto Slovenská národná akreditačná služba osvedčila, že Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekčnú činnosť na technických zariadeniach, ktoré sú uvedené v prílohe Osvedčenia o akreditácii a že je spôsobilá vykonávať inšpekciu nestranne a dôveryhodne ako inšpekčný orgán typu A, ktorú preukazuje plnením požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17020 (Všeobecné kritéria činnosti orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekciu).
  • Technická inšpekcia, a.s. je od roku 2004 akreditovaný certifikačný orgán na výrobky podľa normy STN EN ISO/IEC 17065, spôsobilosť vykonávať certifikáciu nestranne a dôveryhodne preukazuje plnením požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17065.
  • Technická inšpekcia, a.s. je od roku 2004 akreditovaný certifikačný orgán certifikujúci systémy manažérstva (ISO 9001 a OHSAS 18001) podľa normy ISO/IEC 17021-1, spôsobilosť vykonávať certifikáciu nestranne a dôveryhodne preukazuje plnením požiadaviek normy  ISO/IEC 17021-1.
  • Technická inšpekcia, a.s. je od roku 2005 akreditovaný certifikačný orgán na certifikáciu osôb podľa normy STN EN ISO/IEC 17024, spôsobilosť vykonávať certifikáciu nestranne a dôveryhodne preukazuje plnením požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17024.

Technická inšpekcia, a.s. zabezpečuje účinnosť systému kvality uskutočňovaním plánovaných a dokumentovaných interných auditov. Systém výkonu interných auditov je založený na systematickom a nezávislom sledovaní stavu a efektívnosti systému kvality Technickej inšpekcie, a.s. a jej činnosti, jednotlivých výsledkov a analýze príčin zistených nezhôd s cieľom prijímať preventívne a nápravné činnosti. Technická inšpekcia, a.s. má vyškolených audítorov na systém kvality podľa normy ISO 9001 a ISO 19011. Všetci audítori, ktorí majú osvedčenie audítora, vlastnia aj osvedčenie na vykonávanie interných auditov na systémy kvality podľa noriem STN EN ISO/IEC 17020, STN EN ISO/IEC 17065, STN EN ISO/IEC 17021, STN EN ISO/IEC 17024 a OHSAS 18001. Ak sa vyskytnú nezhody v systémoch kvality s požiadavkami noriem STN EN ISO/IEC 17020, STN EN ISO/IEC 17065, radu noriem ISO/IEC 17021, STN EN ISO/IEC 17024 alebo so súvisiacou dokumentáciou, tak tieto sa odstraňujú nápravou alebo nápravným opatrením.
Systém kvality Technickej inšpekcie, a.s. poskytuje klientovi dôveru vo vykonávanú inšpekčnú a certifikačnú činnosť. Vedenie Technickej inšpekcie, a.s. si je vedomé dôležitosti udržiavania vysokej kvality inšpekčnej a certifikačnej činnosti z hľadiska pôsobenia dôvery medzi inšpekčnými a certifikačnými orgánmi a z hľadiska dôvery medzi dodávateľom a budúcim prevádzkovateľom technického zariadenia alebo výsledného produktu.
Na základe hodnotiacej správy manažéra kvality vedenie Technickej inšpekcie, a.s. v príslušných intervaloch vykonáva preskúmanie manažmentom, aby zabezpečil jeho trvalú vhodnosť a účinnosť.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.