Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Zachovanie dôvernosti
 

Ochrana dôverných informácií 

Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa alebo dotknutých organizácií nemožno oznamovať iným osobám, a to i po skončení pracovného pomeru. V TI sú prijaté opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných informácií, s ktorými prichádzajú do styku zamestnanci TI. Zamestnanci pri uzatváraní pracovnej zmluvy sa svojím podpisom zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania. Tiež sa zaväzujú, že takýto postup dodržia aj po skončení pracovného pomeru. Spôsob zaviazania sa zamestnancov je uvedený v Smernici pre prijímanie, vzdelávanie, skúšky a hodnotenie zamestnancov TI. Pravidlá príjmu, manipulácie, odosielania a ukladania spisovej agendy sú stanovené Poriadkom pre správu registratúry TI a Smernicou pre obeh spisu na pracovisku TI.

Opatrenia tvoria systém všeobecnej ochrany všetkých záznamov, správ, stanovísk, vyjadrení a dokumentácie, najmä v ktorých sa vyskytujú informácie získané v priebehu inšpekčnej alebo certifikačnej činnosti, rokovaní, priebehu a vyhodnocovania skúšok a iných informácií získaných pri výkone činnosti.

Na pracoviskách TI je zavedený osobitný režim narábania so spisom. Keď zamestnanec po skončení pracovnej doby opustí miestnosť, kde má pracovný stôl, tak spisy odloží a uzamkne. Ak pracuje sám v kancelárii, tak pri krátkodobom odchode z miestnosti počas pracovnej doby uzamkne miestnosť. So zákazníkom môže rokovať inšpektor TI len na mieste, na ktorom je vylúčený únik informácii. Počítačová technika používaná pri spracovaní výsledkov inšpekčnej  a certifikačnej činnosti je chránená proti zneužitiu údajov heslom. Systém ochrany a bezpečnosti údajov na počítačových staniciach rieši príslušná Smernica.

Za dôverné informácie sa považujú:

  • Informácie v spisoch vrátane (inšpekčných záznamov, odborných stanovísk, osvedčení, inšpekčných správ, inšpekčných certifikátov a certifikátov)
  • Dokumenty, ktoré sú určené len pre služobnú potrebu
  • Dôverné informácie TI – osobné údaje, údaje o mzdách, údaje o finančných tokoch.

 

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.