Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Vyhlásenie k nestrannosti
 

Nestrannosť Technickej inšpekcie, a.s.

Zamestnanci Technickej inšpekcie, a.s. (ďalej len „TI“) nie sú vystavení nijakému komerčnému, finančnému alebo inému nátlaku, ktorý by mohol ovplyvniť ich úsudok. Pre preventívne zabránenie postupov o vonkajší nátlak sú zavedené opatrenia, ktoré zabezpečia, že pracovníci alebo organizácie nebudú vykonávať na TI vonkajší nátlak, ktorý by mohol ovplyvniť výsledky vykonávaných činností. Zamestnanci TI vykonávajú činnosť na základe pracovných postupov TI a pokynov vydaných iba príslušnými vedúcimi zamestnancami TI.

Zamestnanec TI je povinný riadne a svedomito pracovať, plniť pokyny nadriadených, dodržiavať zásady spolupráce s ostatnými zamestnancami, plne využívať pracovný čas, kvalitne, hospodárne a včas plniť pracovné úlohy a nesmie konať v rozpore s oprávnenými záujmami TI.

Zamestnanec TI je povinný konať nestranne a zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť konania. Zdrží sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu záujmov, najmä nesmie zneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech niekoho iného. Zamestnanec TI nesmie byť členom riadiacich alebo kontrolných orgánov právnických a fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť. Zamestnanec môže vykonávať podnikateľskú činnosť len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Súhlas na výkon činnosti, ktorá by bola v rozpore s nezávislosťou, nemôže byť vydaný.

Opatrenia na zavedenie a udržanie nestrannosti, bezúhonnosti a na zamedzenie nátlaku a ovplyvňovania zamestnanca TI žiadateľmi o služby Technickej inšpekcie, a.s.

Zamestnanec TI je povinný:

 1. pridelené spisy vybavovať v poradí a v termínoch tak, ako boli pridelené. Zmenu poradia môže povoliť iba vedúci pracoviska, alebo vedúci zamestnanec s ohľadom na racionalizáciu práce (najmä cestovanie) 
 2. informovať priameho nadriadeného bezprostredne po zistení priameho nátlaku v súvislosti s pracovným výkonom
 3. vystavené dokumenty (odborné stanoviská, osvedčenia, inšpekčné správy, inšpekčné certifikáty a certifikáty) doručovať žiadateľovi prednostne poštou, v prípade výslovnej žiadosti žiadateľa vydať doklady podateľňou (nie zamestnancom) 
 4. pri nedostatočne pripravenom zariadení (nekompletné zariadenie, neukončená montáž) na úradnú skúšku nepokračovať vo výkone (zmarený výkon) 
 5. prednáškovú činnosť nevykonávať v organizáciách, v ktorých vykonáva súvisiacu činnosť
 6. neprijať pozvania žiadateľa na „pracovné“ obedy, večere a iné stretnutia
 7. neprijímať peniaze a iné materiálne hodnoty za pracovné výkony
 8. nevykonávať lektorskú činnosť prostredníctvom organizácii, ktoré nemajú oprávnenie na výchovu, vzdelávanie a poradenstvo 
 9. dodržiavať zákaz inej pracovnej činnosti bez povolenia zamestnávateľa.

Technická inšpekcia, a.s.:

 1. nepovolí vykonávať vedľajšiu činnosť u podnikateľských subjektov zaoberajúcich sa činnosťami, ktoré sú predmetom jej činnosti
 2. zabráni uskutočniť rokovania, na ktorých je pravdepodobné, že by mohol byť zamestnanec vystavený komerčnému, finančnému alebo inému nátlaku 
 3. neumožní vydávať priame pokyny zamestnancom TI z nadriadeného orgánu alebo z iných orgánov štátnej správy
 4. zabezpečí pri vydávaní interných riadiacich aktov ich súlad s politikou kvality TI, osobitne z pohľadu nezávislosti a nestrannosti zamestnancov TI
 5. náhodnou kontrolou jednotlivých prípadov vyhľadáva odchýlky od stanovených postupov a preveruje, či neboli spôsobené vonkajším nátlakom na zamestnanca.

Bezúhonnosť

Bezúhonnosť zamestnancov je zabezpečovaná pri výbere nových zamestnancov tým, že každý uchádzač musí predložiť potvrdenie, že nemá záznam v registri trestov. V zmysle pracovného poriadku sú definované porušenia pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom za ktoré je možné okamžite zrušiť pracovný pomer podľa § 63 Zákonníka práce.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.