Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Inšpekčná činnosť

Por. číslo

Názov inšpekcie

Druh a rozsah inšpekcie

1.

Tlakové zariadenia 
a ich časti

 • Posudzovanie konštrukčnej dokumentácie tlakových zariadení podľa § 5 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „vyhláška MPSVR č. 508/2009 Z. z.“).
 • Typové skúšky tlakových zariadení podľa § 10 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Úradné skúšky tlakových zariadení podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Opakované úradné skúšky tlakových zariadení podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Overovanie odbornej spôsobilosti organizácii, ktoré vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu tlakových zariadení a ich častí, vykonávajú ich odborné prehliadky a odborné skúšky a označujú tlakové zariadenia v zmysle § 14 ods. 1, písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 124/2006 Z. z.").  
 • Inšpekcia a kontrola cisterien, cisternových kontajnerových nádrží a ich častí podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – ADR.

2.

Zdvíhacie zariadenia
a ich časti

 • Posudzovanie konštrukčnej dokumentácie zdvíhacích zariadení podľa § 5 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Typové skúšky zdvíhacích zariadení podľa § 10 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Úradné skúšky zdvíhacích zariadení podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Opakované úradné skúšky zdvíhacích zariadení podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Overovanie odbornej spôsobilosti organizácii, ktoré vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu zdvíhacích zariadení a ich častí, vykonávajú ich odborné prehliadky a odborné skúšky a označujú zdvíhacie zariadenia v zmysle § 14 ods. 1, písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.

3.

Elektrické zariadenia a ich časti

 • Posudzovanie konštrukčnej dokumentácie elektrických zariadení podľa prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009  Z. z.
 • Typové skúšky elektrických zariadení podľa § 10 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009  Z. z.
 • Úradné skúšky elektrických zariadení podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009  Z. z.
 • Opakované úradné skúšky elektrických zariadení podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Overovanie odbornej spôsobilosti organizácii, ktoré vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu elektrických zariadení a ich častí, vykonávajú ich odborné prehliadky a odborné skúšky a označujú elektrické zariadenia v zmysle § 14 ods. 1, písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.

4.

Plynové zariadenia 
a ich časti

 • Posudzovanie konštrukčnej dokumentácie plynových zariadení podľa prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Typové skúšky plynových zariadení podľa § 10 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Úradné skúšky plynových zariadení podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Opakované úradné skúšky plynových zariadení podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Overovanie odbornej spôsobilosti podnikateľov, ktorí vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu plynových zariadení a ich častí, vykonávajú ich odborné prehliadky a odborné skúšky, označujú plynové zariadenia a plnia tlakové nádoby na dopravu plynov v zmysle § 14 ods. 1, písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.

5.

Strojové zariadenia 
a ich časti

 • Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti strojových zariadení v zmysle § 14 ods. 1 písm. d zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Posudzovanie strojov po ich inštalácii, pred prvým použitím a po jeho inštalovaní na novom mieste, v zmysle § 4 a § 5 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 • Odborné stanovisko k technickej dokumentácii, technológií, prototypov strojov a zariadení s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.

6.

Tvárniace stroje

 • Posudzovanie podmienok pre skúšanie tvárniacich strojov (v zmysle čl. 7.3 Zmeny 4 STN 21 0700: 1985 „Tvárniace stroje. Všeobecné bezpečnostné požiadavky na konštrukciu tvárniacich strojov").

7.

Dokumentácia stavieb

 • Posudzovanie dokumentácie stavieb podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z..

8.

Liehovarnícke závody a octárne

 • Posudzovanie technických podmienok v oblasti tlakových zariadení, zdvíhacích zariadení, elektrických zariadení, plynových zariadení a strojov pre prevádzkovanie liehovarníckych závodov a octární v zmysle § 3 ods. 3 písm. k) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov

 9.

Tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia

 •  Posudzovanie zhody podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

10.

Odborné vedomosti fyzickej osoby

 • Overovanie odborných vedomosti fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv a obsluhy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie osvedčenia alebo preukazu na tieto činnosti.

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.