Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Nové STN v roku 2012

  

Nové normy EZ zavedené do sústavy STN v roku 2012
(Vestník ÚNMS SR č. 112/2012)

1. STN EN 13636 (03 8373): 06.12 „Katódová ochrana kovových nádrží a súvisiacich potrubí uložených v zemi“,

2. STN EN 60038 (33 0120): 09.12 „Normalizované napätia CENELEC“, 

3. STN 33 2000 – 4 – 42: 04.12 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla“,

4. STN 33 2000 – 4 – 442: 01.13 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-442: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana elektrických inštalácií nízkeho napätia pred dočasnými prepätiami v dôsledku zemných spojení v sieťach vysokého napätia a v dôsledku porúch v sieťach nízkeho napätia“, 

5. STN 33 2000 – 5 – 52: 04.12 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody“,

6. STN 33 2000 – 5 – 54: 08.12 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče“,

7. STN EN 60079 – 11 (33 2320): 11.12 „Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadení iskrovou bezpečnosťou „i“, 

8. STN EN 60865 – 1 (33 3040): 10.12 „Skratové prúdy. Výpočet účinkov. Časť 1: Definície a výpočtové metódy“, 

9. STN EN 62305 – 1 (34 1390): 04.12 „Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy“,

10. STN EN 62305 – 3 (34 1390): 06.12 „Ochrana pred bleskom Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života“,

11. STN EN 60076 – 1 (35 1100): 07.12 „Výkonové transformátory. Časť 1: Všeobecne“, 

12. STN EN 62271 – 103 (35 4220): 06.12 „Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia Časť 103: Spínače na menovité napätia nad 1 kV do 52 kV vrátane“,

13. STN EN 62271 – 200 (35 4220): 10.12 „Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 200: Rozvádzače s kovovým krytom na striedavý prúd a na menovité napätia nad 1 kV do 52 kV“,

14. STN EN 62271 – 203 (35 4220): 12.12 „Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 203: Plynom izolované rozvádzače s kovovými krytmi na menovité napätia nad 52 kV“, 

15. STN EN 62271 – 204 (35 4220): 06.12 „Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia Časť 204: Tuhé, plynom izolované prenosné vedenia na menovité napätia nad 52 kV“,

16. STN EN 61439 – 1 (35 7107): 08.12 „Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá“,

17.STN EN 61439 – 2 (35 7107): 08.12 „Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 2: Výkonové (priemyselné) rozvádzače“,

18.STN EN 61439 – 3 (35 7107): 11.12 „ Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 3: Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO)“, 

19. STN EN 62208 (35 7110): 07.12 „Prázdne skrine nízkonapäťové rozvádzače. Všeobecné požiadavky“, 

20. STN EN 61534 – 1 (35 7120): 02.12 „Systémy zbernicového vedenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky“,

21. STN EN 62561 – 7 (35 7605): 11.12 „Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 7: Požiadavky na zmesi zlepšujúce uzemnenie“,

22. STN EN 12665 (36 0070): 11.12 „Svetlo osvetlenie. Základné termíny a kritériá na stanovenie požiadaviek na osvetlenie“,

23. STN EN 60335 – 1 (36 1055): 12.12 „Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky“. 

24. STN EN 12464 – 1 (36 0074): 03.12 „Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská“,

25. STN EN ISO 50001 (38 0005): 06.12 „Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie“,

26. STN 38 6460: 05.12 „Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG). Technické požiadavky a bezpečnosť“, 

27. STN 38 6462: 05.12 „Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre motorové vozidlá. Technické požiadavky a bezpečnosť“,

28. STN 38 6463: 05.12 „Plniarne LPG. Technické požiadavky a bezpečnosť“, 

29. STN EN ISO/IEC 80079-34 (38 9610): 04.12 „Výbušné atmosféry. Časť 34: Používanie systémov kvality pri výrobe zariadení“, 

30. STN EN 13463 – 5 (38 9630): 04.12 „Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 5: Ochrana bezpečnostnou konštrukciou „c“, 

31. STN EN 1127 – 1 (38 9700): 03.12 „Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 1: Základné pojmy a metodika“,

32. STN 92 0203: 01.13 „Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari“.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.