Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Nové STN v roku 2013

 

Nové normy EZ zavedené do sústavy STN v roku 2013
(Vestník ÚNMS SR č. 01 až 12/2013)

1. STN EN ISO/IEC 17065 (01 5256):2013 „Posudzovanie zhody. Požiadavky na organizácie certifikujúce výrobky, procesy a služby“(POZN.: anglická verzia normy),

2. STN EN ISO/IEC 17024(01 5258):2013 „Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb“, 

3. STN 33 2000 – 5 – 559:2013 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-559: Výber a stavba elektrických zariadení. Svietidlá a svetelné inštalácie“,

4. STN 33 2000-7-714:2013 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-714: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Vonkajšie svetelné inštalácie“,

5. STN 33 2000-7-715:2013 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-715: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Svetelné inštalácie na malé napätia“,

6. STN 33 2000-7-722:2013 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-722: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Napájanie elektrických vozidiel“,

7. STN EN 62305-2 (34 1390):2013 „Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika“,

8. STN EN 62305-4(34 1390):2013 „Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách“,

9. STN EN 61439 – 6 (35 7107):2013 „Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 6: Kryté prípojnicové rozvody“,

10. STN EN 62561 – 1 (35 7605):2013 „Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 1: Požiadavky na pripájacie prvky“,

11. STN EN 62561 – 2 (35 7605):2013 „Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 2: Požiadavky na vodiče a na uzemňovače“,

12. STN EN 62561 – 3 (35 7605):2013 „Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 3: Požiadavky na oddeľovacie iskriská“. 

13. STN EN 60900(35 9704):2013 „Práce pod napätím. Ručné náradie na použitie pri striedavom napätí do 1000 V a pri jednosmernom napätí do 1500 V“.

14. Zmena A1 STN EN 50177/A1 (33 2037):2013 „Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie horľavých práškových náterových látok. Bezpečnostné požiadavky“

15. STN EN 82079 – 1 (01 3783): 2013 „Príprava návodu na používanie. Štruktúra, obsah a prezentácia. Časť 1: Všeobecné zásady a podrobné požiadavky“, 

16. STN EN ISO 7010 (01 8012):2013 „Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné značky“, 

17. STN ISO 3864 - 1 (01 8012):2013 „Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 1: Princípy návrhu na bezpečnostné značky a bezpečnostné označenia“, 

18. STN ISO 3864 - 2 (01 8012):2013 „Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 2: Princípy návrhu tvorby bezpečnostných štítkov na výrobkoch“,

19. STN ISO 3864 - 3 (01 8012):2013 „Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 3: Princípy návrhu grafických znakov na používanie bezpečnostných značkách“, 

20. STN ISO 3864 - 4 (01 8012):2013 „Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálov bezpečnostných značiek“,

21. STN EN 13237 (38 9612):2013 „Potenciálne výbušné atmosféry. Termíny a definície pre zariadenia a ochranné systémy používané v potenciálne výbušných atmosférach“, 

22. STN EN 14491 (38 9615):2013 „Ochranné systémy na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu prachu“, 

23. Oprava AC2 STN EN 61936 - 1/AC2 (33 3201):2013 „Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV. Časť 1: Spoločné pravidlá“. 

24. STN EN 1755 + A2 (26 8819): 08.13 „Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Prevádzka v potenciálne výbušných atmosférach. Použitie v horľavom plyne, pare, hmle alebo prachu“, 

25. STN 33 2000 – 7 – 710: 08.13„Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7 – 710: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zdravotné priestory“, 

26. STN EN 60079 – 0 (33 2320): 08.13 „Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky“, 

27. STN EN 1839 (38 9722): 08.13 „Stanovenie medzí výbušnosti plynov a pár“, 

28. STN EN ISO 13849 – 2 (83 3313): 08.13 „Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 2: Hodnotenie“. 

29. Zmena A11 STN EN 60947 – 5 – 5/A11 (35 4101): 08.13 „Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-5: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Prístroje na elektrické núdzové zastavenie s mechanickým zaistením“

30. Oprava 1 STN 33 2000 – 4 – 42/O1: 08.13 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla“, 

31. STN 33 2312: 09.13 „Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v pevných horľavých materiáloch a na nich“, 

32. STN EN 62271-110 (35 4220): 09.13 „ Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 110: Spínanie indukčných záťaží“, 

33. Zmena A1 STN EN 62271 – 100/A1 (35 4220): 09.13 „Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 100: Vysokonapäťové vypínače na striedavý prúd“, 

34. STN EN 61439 – 4(35 7107): 10.13 „Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 4: Osobitné požiadavky na staveniskové rozvádzače (ACS)“, 

35. Zmena A2 STN EN 62271 – 102/A2(35 4220): 11.13 „Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 102: Odpájače a uzemňovacie spínače na striedavý prúd“.

36. Oprava 1 STN 33 2000 – 4 – 444/O1: 11.13 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-444: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými prepätiami elektromagnetickým rušením“. 

37. STN EN ISO 80000 – 1 (01 1301): 12.13 „Veličiny a jednotky. Časť 1: Všeobecne“

38. STN EN 50341 – 1 (33 3300): 12.13 „Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie“

39. STN EN 60519 – 10 (33 5002): 12.13 „Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 10: Osobitné požiadavky na elektrické odporové povrchové ohrievacie systémy na priemyselné a komerčné účely“

40. Zmena A11 STN 33 2000 – 5 – 51/A11 (33 2000): 12.13 „ Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá“

41. Zmena A11 STN 33 2000 – 5 – 56/A11 (33 2000): 12.13 „ Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Napájanie na bezpečnostné účely“ 

42. Oprava AC STN EN 61439 – 1/AC (35 7107): 12.13 „Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá“

43. STN EN 1838 (36 0075): 01.14 Svetlo a osvetlenie. Núdzové osvetlenie“

44. Zmena 1 STN EN 50085 - 1/A1 (37 0010): 01.14 „Elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby. Časť 1: Všeobecné požiadavky“.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.