Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Nové STN v roku 2014

 

Nové normy EZ zavedené do sústavy STN v roku 2014
(Vestník ÚNMS SR č. 01 až 12/2014)

1. STN 33 2000 – 7 – 718: 06.14 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-718:Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zariadenia a pracoviská občianskej vybavenosti“,

2. STN EN 50110 – 1 (33 2100): 04.14 „Prevádzka elektrických inštalácii. Časť 1: Všeobecné požiadavky“,

3. STN EN 60204 – 31 (33 2200): 05.14 „Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 31: Osobitné požiadavky na bezpečnosť a EMC na šijacie stroje, jednotky a systémy“

4. STN 33 2000 – 5 – 557: 07.14 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-557: Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné obvody“ (anglická verzia normy),

5. STN 34 1398: 03.14 „Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody“,

6. STN EN 60076 – 3 (35 1100): 07.14 „Výkonové transformátory. Časť 3: Izolačné hladiny, skúšky elektrickej pevnosti a vonkajšie vzdušné vzdialenosti“ (anglická verzia normy),

7. STN EN 61557-10 (35 6230): 02.14 „Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1000 V a jednosmerným napätím do 1500 V: Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostredníctvom ochrany. Časť 10: Kombinované meracie zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany“,

8. STN EN 60743 (35 9717): 06.14 „Práce pod napätím. Terminológia náradia, zariadení a pomôcok“,

9. STN 38 6462: 07.14 „Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre motorové vozidlá. Technické požiadavky a bezpečnosť“.

10. STN EN 60099 – 5 (35 4870): 08.14 „Zvodiče predpätia. Časť 5: Odporúčania na voľbu a použitie“,

11. Zmena A11 STN EN 60079 – 0/A11 (33 2320): 08.14 „Výbušné atmosféry. Časť 0:Zariadenia. Všeobecné požiadavky“,

12. Zmena A2 STN EN 60950 – 1/A2 (36 9060): 08.14 „ Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky“,

13. Oprava 1 STN 33 2000 – 5 – 51/O1: 08.14 „Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá“,

14. Oprava 1 STN 33 2000 – 5 – 52/O1: 08.14 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody“,

15. Oprava 1 STN 33 2000 – 5 – 54/O1: 08.14 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče“.

16. Oprava 1 STN 33 2000 – 7 - 712/O1: 12.14 „Elektrické inštalácie budov. Časť 7-712: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Solárne fotovoltické (PV) napájacie systémy“.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.