Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Nové STN v roku 2016

 

Nové normy EZ zavedené do sústavy STN v roku 2016
(Vestník ÚNMS SR č. 01 až 12/2016)

1. STN EN 60320 – 1 (35 4508): 03.16 „Nástrčky a prívodky na spotrebiče pre domácnosť a na podobné všeobecné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky“  (anglická verzia normy)

2. STN 33 2000-5-57: 04.16 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-57: Koordinácia elektrických zariadení s cieľom ochrany, bezpečného odpojenia, spínania a ovládania“

3. STN 38 6462: 04.16 „Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre motorové vozidlá. Technické požiadavky a bezpečnosť“

4. STN EN ISO 13850 (83 3311): 04.16 „Bezpečnosť strojov. Funkcia núdzového zastavenia. Princípy navrhovania“ (anglická verzia normy)

5. STN EN 60079 – 14 (33 2320): 05.16 „Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií“

6. Oprava AC2 STN EN 60598 – 1/AC2 (36 0600): 05.16 „Svietidlá. Časť1: Všeobecné požiadavky a skúšky“ (anglická verzia opravy normy)

7. STN 33 2000 – 5 – 53: 07.16 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia“ (anglická verzia normy)

8. STN EN 60079 – 6 (33 2320): 07.16 „Výbušné atmosféry. Časť 6: Ochrana zariadení kvapalinovým uzáverom“ (anglická verzia normy)

9. STN EN 60079 – 7 (33 2320): 07.16 „Výbušné atmosféry. Časť 7: Ochrana zariadení zvýšenou bezpečnosťou „e“ (anglická verzia normy)

10. STN EN 60079 – 10 - 1 (33 2320): 07.16 „Výbušné atmosféry. Časť  10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry“ (anglická verzia normy)

11. STN EN 60079 – 31 (33 2320): 07.16 „Výbušné atmosféry. Časť 31: Ochranné zariadenia pred vznietením prachu krytom „t““

12. STN EN 60079 – 26 (33 2320): 08.16 „Výbušné atmosféry. Časť 26: Zariadenia s úrovňou ochrany (EPL) Ga“

13. STN EN 61439 – 5 (35 7107): 08.16 „Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach“,

14. STN EN 60598 – 1 (36 0600): 08.16 „Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky“,

15. STN EN 60598 – 2 - 22 (36 0600): 08.16 „Svietidlá. Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá na núdzové osvetlenie“,

16. STN 33 2000 – 4 – 443: 09.16 „Elektrické inštalácie budov. Časť 4-44: Zaistenie     bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením. Oddiel 443: Ochrana pred prechodnými predpätiami atmosférického pôvodu alebo pred spínacími prepätiami“ (anglická verzia normy),

17. STN 33 2000 – 5 – 534: 09.16 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5 – 53:    Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečné odpojenie, spínanie a ovládanie. Oddiel 534: Prístroje na ochranu pred prechodnými predpätiami“ (anglická verzia normy),

18. STN 33 2000 – 7 – 712: 09.16 „Elektrické inštalácie budov. Časť 7-712: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Fotovoltické (PV) systémy“ (anglická verzia normy),

19. STN 33 2000 – 7 – 722: 09.16 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-722: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Napájanie elektrických vozidiel“ (anglická verzia normy)

20. STN 33 2000 – 8 – 1 (33 2000): 10.16 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-1: Energetická efektívnosť“

21. STN EN 61140 (33 2010): 10.16 „Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia“ (anglická verzia normy)

22. STN EN 60079 – 1 (33 2320): 10.16 „Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení     pevným uzáverom  „d“

23. STN EN 60909 – 0 (33 3020): 10.16 Skratové prúdy v trojfázových sústavách     striedavého prúdu. Časť 0: Výpočet prúdov“ (anglická verzia normy)

24. STN EN  ISO/IEC 80079-20-2 (38 9630): 10.16 „Výbušné atmosféry. Časť 20-2:      Vlastnosti látok. Skúšobné metódy na horľavé prachy“ (anglická verzia normy)

25. STN EN ISO 80079 – 36 (38 9630): 10.16 „Výbušné atmosféry. Časť 36: Neelektrické zariadenia do výbušných atmosfér. Základné metódy a požiadavky“ (anglická verzia normy)

26. STN EN ISO 80079 – 37 (38 9630): 10.16 „Výbušné atmosféry. Časť 37: Neelektrický druh ochrany bezpečnou konštrukciou „c“, kontrolou zdroja iniciácie horenia „b“, ponorením do kvapaliny „k“ (anglická verzia normy)

27. Zmena A11 STN 33 2000 – 5 – 551/A11 (33 2000): 10.16 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-55. Výber a stavba elektrických zariadení. Iné zariadenia. Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorov agregáty“ (anglická verzia zmeny normy).

28. Oprava AC2 STN EN 62271 – 202/AC2 (35 4220): 10.16 „Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 202: Blokové transformovne  vysokého/nízkeho napätia“ (anglická verzia opravy  normy)

29. Zmena A2 STN EN 60529/A2 (33 0330): 12.16 „Stupne ochrany krytom“,

30. Zmena A1 STN EN 61936 – 1/A1 (33 3201): 12.16 „Silnoprúdové inštalácie na     striedavé napätie prevyšujúce 1 kV. Časť 1: Spoločné pravidlá“

31. Oprava AC STN EN 60079 – 14/AC (33 2320): 12.16 „Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií“

32. STN EN 50341 – 2 – 23 (33 3300): 01.17 „Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-23: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre SLOVENSKO (založené na EN 50341 – 1:2012)“

33. STN EN 62271 – 202 (35 4220): 01.17 „Vysokonapäťové spínacie a riadiace      zariadenia. Časť 202: Blokové transformatorovne vysokého/nízkeho napätia“

34. STN EN 61557 – 8 (35 6230): 01.17 „Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 8: Sledovače izolačného stavu v rozvodných sieťach IT“

35. STN EN 10028 – 7 (42 0937): 01.17 „Ploché výrobky z ocelí na tlakové účely. Časť 7: Nehrdzavejúce ocele“ (anglická verzia normy)

36. STN EN 10213 + A1 (42 1262): 01.17 „Oceľové odliatky na tlakové účely“ (anglická verzia normy)

37. STN EN 13084 – 6 (73 4112): 01.17 „Samostatne stojacie komíny. Časť 6: Oceľové vložky. Navrhovanie a vyhotovenie“

38. STN 33 2000 – 6: 01.17 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízie“ (anglická verzia normy)

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.