Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Legislatíva

Činnosť na vyhradených technických zariadeniach (VTZ) sa vykonáva na základe oprávnenia:

A.POVINNÉ preukazovanie oprávnením na činnosť:

KTO sa musí preukazovať povinne?
Zamestnávatelia definovaní v § 3 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len "zákon")

KEDY?
V zmysle § 15 ods. 1 zákona, ak vykonávajú odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu.

KDE sa dá overiť odborná spôsobilosť a získať oprávnenie?
V zmysle § 14 ods. 1 písm. a) zákona na Technickej inšpekcií, a.s ako oprávnenej právnickej osoby, na jej všetkých pracoviskách.

B. DOBROVOĽNÉ preukazovanie oprávnením na činnosť:

KTO?
Všetci podnikatelia, na ktorých sa nevzťahuje § 3 písm. a) zákona, t. j. napr. tí, ktorí nezamestnávajú fyzické osoby alebo všetci podnikatelia a zamestnávatelia, ktorí vykonávajú inú činnosť ako tá, ktorá je uvedená v § 15 ods. 1 zákona.

KEDY?
Verejné súťaže, výberové konania a iné aktivity, kde chcú preukázať svoju odbornú spôsobilosť na vykonávanú činnosť.

KDE sa dá dobrovoľne overiť odborná spôsobilosť a získať oprávnenie?
Na Technickej inšpekcií, a.s., ako akreditovanom nezávislom inšpekčnom orgáne.

AKÝ JE DRUH OPRÁVNENIA – DRUH ČINNOSTI?

a) Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ ( S ) - činnosť definovaná v § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., vyžaduje sa na ňu oprávnenie v zmysle § 15, ods. 1 zákona.

b) Oprava VTZ ( O ) – činnosť definovaná v § 3 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorá zahŕňa nasledovné činnosti, na ktoré je možné požiadať a vydať oprávnenie (na celok alebo jednotlivé samostatné činnosti, alebo ich kombináciu):
- Rozoberanie a skladanie VTZ na účely opravy, preventívnej opravy a údržby a vykonávanie opravy a údržby VTZ (OU). Za opravu a údržbu sa nepovažujú prípady, v ktorých sa napríklad vykonávajú úkony podľa návodu výrobcu na obsluhu a údržbu.
- Rozoberanie a skladanie VTZ na účely rekonštrukcie (R) – oprava a zásah do už zostaveného VTZ, pri ktorom sa menia parametre, funkcia alebo účel VTZ oproti pôvodnému stavu.
- Skladanie VTZ do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky - montáž (M) - zostavenie jednotlivých častí VTZ, skladajúcich sa napríklad z rôznych aj určených výrobkov, do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky podľa technickej alebo projektovej dokumentácie. Za takúto „montáž“ sa nepovažuje skladanie – montáž určených výrobkov a zariadení v procese výroby v priestoroch dodávateľa alebo výrobcu a ani činnosti definované v moduloch posudzovania zhody určených výrobkov, ktoré sa vykonávajú na mieste budúcej prevádzky.
Na opravy VTZ (O) sa vyžaduje oprávnenie v zmysle § 15, ods. 1 zákona.

c) Plnenie tlakových nádob na dopravu plynov ( P ) – vyžaduje sa oprávnenie v zmysle § 15, ods. 1 zákona

d) Plnenie nádrží motorových vozidiel plynom ( P1 ) – vyžaduje sa oprávnenie v zmysle § 15, ods. 1 zákona

e) Výroba VTZ ( V ) - komplexná činnosť pri výrobe VTZ, nevyžaduje sa oprávnenie v zmysle zákona, výrobca môže požiadať TI ako inšpekčný orgán o dobrovoľné overenie odbornej spôsobilosti.

f) Označovanie VTZ pri výrobe zariadení ( Z ) - činnosť, ktorá je v zmysle oprávnenia viazaná na výrobu VTZ, t.j. neoveruje sa samostatne odbornú spôsobilosť na označovanie VTZ ale iba ako možná súčasť overovania odbornej spôsobilosti na výrobu VTZ – dobrovoľné overenie.

Možný druh odbornej spôsobilosti (činnosť) pre VTZ elektrické je nasledovný:

S - odborné prehliadky a odborné skúšky
O - oprava v rozsahu: OU - oprava a údržba
                                           R - rekonštrukcia
                                           M - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
V - výroba

AKÝ JE ROZSAH OPRÁVNENIA?

Rozsahom oprávnenia sú skupiny zariadení podľa miery ohrozenia, na ktoré bol žiadateľ overený a na ktoré sa oprávnenie vydáva. Možné skupiny zariadení podľa miery ohrozenia sú definované samostatne pre jednotlivé VTZ.

Možný rozsah odbornej spôsobilosti (skupiny zariadení podľa miery ohrozenia) pre VTZ elektrické:

Triedy objektov:

A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu
B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu
B1 - objekty s nebezpečenstvom výbuchu iba v rozsahu elektrických zariadení v regulačných staniciach plynu

Skupina EZ:      

E1 - technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
E2 - technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
E3 - bleskozvody (iba pre dobrovoľné oprávnenie, odborný zástupca musí mať však min. rozsah E2 - technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov)
E4 - elektrické stroje, prístroje, rozvádzače
E5 - elektrické prípojky nn

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.