Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Vydávanie oprávnení a ich platnosť

Technická inšpekcia, a.s. vydá oprávnenie po preverení splnenia podmienok ustanovených zákonom, právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Oprávnenie sa vydáva na neurčitý čas.

V oprávnení sa uvedie

a) názov a sídlo oprávnenej právnickej osoby,ktorá oprávnenie vydala ( TI a.s.),

b) evidenčné číslo oprávnenia,

c) názov a sídlo právnickej osoby alebo meno,priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby,ktorá je zamestnávateľom,ktorej bolo vydané oprávnenie,

d) druh a rozsah činnosti,na ktorú je oprávnenie vydané,a podľa potreby aj osobitné podmienky na jej vykonávanie,

e) dátum vydania,odtlačok pečiatky a meno,funkcia a podpis zástupcu oprávnenej právnickej osoby.

Odobratie oprávnenia

Príslušný inšpektorát práce odoberie oprávnenie

a) za závažné porušenie alebo opakované porušenie právnych predpisov alebo ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

b) za nedodržanie podmienok overených pre vydanie oprávnenia,

c) ak o to požiada zamestnávateľ,ktorému bolo vydané oprávnenie.

Zánik platnosti oprávnenia

Platnosť oprávnenia zaniká

a) výmazom právnickej osoby z obchodného registra,

b) zánikom živnostenského oprávnenia,

c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia príslušného inšpektorátu práce o jeho odobratí.

Zamestnávateľ, ktorému bolo vydané oprávnenie, je povinný dodržiavať pri vykonávaní činnosti podľa oprávnenia podmienky pre vydanie oprávnenia.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.