Mapa stránky

dnes je Pondelok 19.02.2018
Úvod
Overovanie odborných vedomostí fyzických osôb 

Overovanie odborných vedomostí je vykonávané na základe vyplnenej žiadosti – prihlášky, ktorú je možné vyzdvihnúť na pracovisku TI alebo stiahnuť z internetovej stránky.

Podmienkou na vydanie osvedčenia alebo preukazu pre fyzickú osobu je :
a) vek najmenej 18 rokov ak právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nestanovujú inak
b) vzdelanie a prax podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
c) zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu
d) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom vo vyhláške č. 356/2007 Z. z.

Dátum, čas a miesto konania overovania odborných vedomostí sa oznámi fyzickej osobe pozvánkou na skúšku najmenej 15 dní pred konaním.

Druh odbornej spôsobilosti fyzických osôb pre elektrické zariadenia -  činnosť na technickom zariadení elektrickom:

E - Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

P
- Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo na konštruovanie vyhradeného technického zariadenia elektrického (dobrovoľné overenie pre účely personálnej certifikácie)

S
- Skúšobný technik výrobcu vyhradeného technického zariadenia elektrického (dobrovoľné overenie pre účely personálnej certifikácie)

E21
- Elektrotechnik podľa § 21 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

E22
- Samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

E23
- Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Pri dobrovoľnom overení odbornej spôsobilosti Technickou inšpekciou a.s. ako certifikačným orgánom osôb bude vydaný medzinárodne platný certifikát podľa STN EN ISO/IEC 17024.

Rozsah odbornej spôsobilosti fyzických osôb pre elektrické zariadenia - skupiny zariadení podľa miery ohrozenia:

Triedy objektov:
A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu
B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu
B1 - objekty s nebezpečenstvom výbuchu iba v rozsahu elektrických zariadení v regulačných staniciach plynu

Rozsah:
E1 - technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
E2 - technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
E4 - elektrické stroje, prístroje, rozvádzače
E5 - elektrické prípojky nn

Po overení odborných vedomostí revíznych technikov vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa §24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. vydá Technická inšpekcia, a. s. písomný doklad o overení odborných vedomostí a osvedčenie vydá príslušný inšpektorát práce.

Po overení odborných vedomostí elektrotechnikov podľa §21, §22 a §23 osvedčenie vydá Technická inšpekcia, a. s.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.