Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Projektová dokumentácia stavieb

Základné požiadavky na projektovú dokumentáciu stavieb s technickými zariadeniami elektrickými
(v rozsahu pre účely stavebného konania)

Projektová dokumentácia stavby s inštalovanými elektrickými zariadeniami, predkladaná na posúdenie TI na účely stavebného konania v zmysle § 18 ods.5 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, má obsahovať podľa druhu elektrického zariadenia aspoň tieto údaje: 

  1. Vypracovanie projektovej dokumentácie oprávnenou osobou v zmysle § 8 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a protokol o určení vonkaších vplyvov,
  2. Spôsob ochrany pred nebezpečným dotykom s ohľadom na priestory s nebezpečenstvom úrazu, charakteristické údaje o zariadení (STN 33 2000-1) a zaradenie zariadenie do skupín podľa miery ohrozenia.
  3. Voľba druhu zariadení s ohľadom na prostredie (krytie, vyhotovenie, umiestnenie),
  4. Voľba vodičov a káblov,
  5. Minimálna informácia o havarijnom a bezpečnostnom vypínaní objektov, úsekov, prevádzok,
  6. Priestorové podmienky v elektrárňach, spínacích staniciach a v transformovniach, ochranné pásma,
  7. Stavebné vyhotovenie káblových kanálov, akumulátorových, nabíjacích a elektrických staníc – informácia o spôsobe riešenia, napr. podľa STN.
  8. Požiadavky na zabezpečenie dočasných elektrických zariadení pri výstavbe (NV č. 396/2006 Z. z.)
  9. Požiadavky na osvetlenie v objektoch a priestoroch, kde budú technické zariadenia v prevádzke.
  10. Spôsob ochrany pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny, statickej elektriny a prepätia.

POZNÁMKA: 
Uvedený rozsah dokumentácie spĺna požiadavky zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom planovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.