Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Sprievodná technická dokumentácia

OBSAH SPRIEVODNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA ELEKTRICKÉHO
(v zmysle prílohy č. 3 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

a) údaje identifikujúce výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o technickom zariadení najmenej v rozsahu prílohy č. 4 a charakteristiku prostredia, v ktorom môže zariadenie pracovať,


b) pokyny na používanie alebo odkazy na predpisy, ktoré obsahujú

1. prípustný spôsob používania,

2. návod na obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky vrátane výkresov a schém potrebných na vykonávanie týchto činností a ochranných opatrení, ktoré sa musia vykonať pri týchto činnostiach,

3. požiadavky na vedenie technickej dokumentácie a dokladov,

4. požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky,

5. návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia technického zariadenia do prevádzky,

6. požiadavky na zabezpečenie stability technického zariadenia počas prepravy, montáže, používania, počas skúšania, počas predvídateľných porúch, demontáže a podľa potreby aj v čase mimo jeho prevádzky,

7. zoznam náhradných dielov a príslušenstva,


c) preberacie dokumenty:

1. pasport, revíznu knihu alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom bezpečnostnotechnickými požiadavkami,

2. odborné stanovisko k dokumentácii, ak bolo vydané,

3. doklad o súlade technického zariadenia s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,

4. osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia, ak bola vykonaná,

5. osvedčenie o úradnej skúške alebo inej skúške vykonanej oprávnenou právnickou osobou alebo o skúške vykonanej revíznym technikom výrobcu alebo revíznym technikom,

6. atesty, certifikáty a iné.

POZNÁMKA
Uvedené požiadavky sa nevzťahujú na rozsah sprievodnej dokumentácie určených výrobkov v zmysle zákona č. 264/199 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa ako určené výrobky uvádzajú na trh a do prevádzky.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.