Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Legislatíva súvisiaca s úradnými skúškami

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
§6 ods.1 písm. h) zákona - Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný:

h) v priestoroch, kde sa používajú alebo skladujú nebezpečné látky alebo sa používajú technológie a zariadenia, pri ktorých zlyhaní môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia väčšieho počtu zamestnancov, iných fyzických osôb a k ohrozeniu okolia, a v priestoroch, kde sa nachádzajú osobitné nebezpečenstvá a nebezpečenstvá, ktoré môžu bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie zamestnancov,

  1. prijať opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a zdravia; ak to s ohľadom na dosiahnuté vedecké a technické poznatky nie je možné, prijať opatrenia na ich obmedzenie,
  2. vykonať nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia a umožniť prístup do ohrozeného priestoru len nevyhnutne potrebným zamestnancom, ktorý sú riadne a preukázateľne oboznámení a majú výcvik a vybavenie podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

§9 ods.1 písm. a) zákona
Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať
a) stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení

§13 ods.3 zákona
Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

§ 5 nariadenia vlády

(1) Ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím a kontroly po jeho inštalovaní na inom mieste, aby zabezpečil správnu inštaláciu pracovného prostriedku a jeho správne fungovanie. Kontrolu vykonávajú oprávnené osoby podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (vyhláška č. 508/2009 Z.z.).

(2) Ak sa pracovný prostriedok používa v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho stav a vytvárajú možnosť vzniku nebezpečenstva, zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na včasné odhalenie a nápravu zhoršeného stavu, je povinný zabezpečiť vykonanie
a) pravidelnej kontroly alebo skúšky pracovného prostriedku oprávnenou osobou,

b) osobitnej kontroly pracovného prostriedku oprávnenou osobou vždy, ak sa vyskytnú výnimočné okolnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku pracovného prostriedku, najmä úprava, porucha, havária, pôsobenie prírodného javu alebo dlhšia prestávka v jeho používaní.

Vyhláška č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

ÚRADNÉ SKÚŠKY:
§12, ods. 1  vyhlášky
(1) Úradná skúška sa vykoná pred uvedením technického zariadenia do prevádzky na vyhradenom technickom zariadení skupiny A a na vyhradenom technickom zariadení plynovom uvedenom v prílohe č. 1 IV. časť skupina B písm. a) až c) s médiom acetylén a písm. g) po ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky a po ukončení rekonštrukcie, a ak ide o vyhradené technické zariadenie tlakové skupiny A a vyhradené technické zariadenie plynové skupiny A aj po ukončení opravy tlakového celku zváraním. Úradnou skúškou sa overuje, či vyhradené technické zariadenie podľa prvej vety, ktoré nebolo uvedené do prevádzky podľa osobitného predpisu,[8]) je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy a či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii.


[8]) Prílohy č. 6 a 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení neskorších predpisov,, príloha č. 3 bod 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňanariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov.

Komentár:
Zo znenia poznámky 8 je zrejmé, že úradná skúška sa vzťahuje na všetky technické zariadenia elektrické skupiny A, nakoľko smernice posudzovania zhody elektrických zariadení nepoznajú modul posudzovania zhody, ktorý by končil na mieste budúcej prevádzky, ako je to pri uvedených smerniciach pre výťahy a tlakové zostavy, preto pre uvedenie do prevádzky technických zariadení elektrických je potrebné vykonať úradnú skúšku pred uvedením do prevádzky
.

OPAKOVANÉ ÚRADNÉ SKÚŠKY:
§12, ods. 2  vyhlášky
(2) Opakovanou úradnou skúškou vykonávanou v pravidelných lehotách sa overuje, či vyhradené technické zariadenie skupiny A a vyhradené technické zariadenie plynové uvedené v prílohe č. 1 IV. časť skupina B písm. a) až c) s médiom acetylén spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a či je obsluhované bezpečným spôsobom. Opakovaná úradná skúška sa vykonáva
a) v lehotách podľa príloh č. 5, 7 a 10,
b) najneskôr po každých desiatich rokoch prevádzky technického zariadenia elektrického,
c) pred opätovným uvedením technického zariadenia do prevádzky podľa § 9 ods. 2 písm. c).

Komentár: 
Opakovaná úradná skúška vyhradených technických zariadení elektrických skupiny A sa vykonáva:
- podľa § 12 ods. 2, písm. b) po každých desiatich rokoch prevádzky
- podľa § 12 ods. 2, písm. c) pred opätovným uvedením do prevádzky v súlade s § 9 ods. 2 písm. c) t.j.
   o po odstavení dlhšom ako jeden rok
   o po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti
   o po rekonštrukcií a oprave, u opravy vtedy, ak bola potrebná zmena istenia
   o ak používanie bolo zakázané inšpektorom práce
- v zmysle bezpečnostnotechnických požiadaviek tejto vyhlášky a podľa požiadaviek § 9 ods. 2 písm. d) počas prevádzky podľa prevádzkových podmienok na základe posúdenia rizika, najmenej však v uvedených ustanovených lehotách po každých desiatich rokoch prevádzky podľa § 12 ods. 2 písm. b).

Napríklad v prípade technických zariadení elektrických, ak sa počas prevádzky zmenia vonkajšie vplyvy, ktoré pôsobia na elektrické zariadenie, je potrebné vypracovať nový protokol o vonkajších vplyvoch a následne podľa § 9 ods. 2, písm. d) vykonať kontrolu stavu bezpečnosti. Túto kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia elektrického je potrebné vykonať odbornou prehliadkou a odbornou skúškou podľa § 13 vyhlášky a v prípade, že ide o vyhradené technické zariadenie elektrické skupiny A aj opakovanou úradnou skúšku podľa § 12 vyhlášky.

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.