Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Úradná skúška

ROZSAH ÚRADNEJ SKÚŠKY:

 1. Overenie, či EZ je z hľadiska bezpečnosti vyrobené alebo namontované podľa posúdenej dokumentácie, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácií
 2. Overenie, či EZ z hľadiska bezpečnosti zodpovedá dokumentácií podľa skutočného vyhotovenia
 3. Overenie, či EZ spĺňa požiadavky na ochranu pred vonkajšími vplyvmi
 4. Vyhodnotenie splnenia podmienok ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, zabezpečovacích prvkov, ochrany pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny a ostatných súvisiacich bezpečnostno-technických požiadaviek v zmysle platných STN (vyhodnotením správy z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky, protokolov z meraní a kontrolou skutočného stavu EZ a kontrolnými meraniami) 
 5. Overenie úplnosti a hodnovernosti dokladov deklarujúcich vlastnosti elektrických predmetov a zariadení (vyhlásenia zhody, certifikáty, atesty a pod.) ako aj kompletnosti sprievodnej technickej dokumentácie.
POŽADOVANÁ DOKUMENTÁCIA PRI ÚRADNÝCH SKÚŠKACH:
 • konštrukčná dokumentácia vrátane protokolu o stanovení vonkajších vplyvov a vrátane odborného stanoviska k dokumentácii
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia a odborná spôsobilosť toho, kto zmeny zaznamenal
 • správa o prvej odbornej prehliadke a skúške zariadenia
 • údaje o tom, kto zariadenie namontoval podľa posúdenej konštrukčnej dokumentácie, prípadne deklarovanie jeho odbornej spôsobilosti 
 • sprievodná technická dokumentácia všetkých použitých zariadení podľa požiadaviek v prílohe č. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. najmä:
  - vyhlásenia o zhode určených výrobkov
  - dokumenty deklarujúce bezpečnosť iných ako určených výrobkov, napríklad typové osvedčenia zariadení nad 1000 V
  - návody na obsluhu a údržbu
  - podmienky bezpečnej prevádzky a požiadavky na prehliadky a skúšky stanovené výrobcom
NAJČASTEJŠIE NEDOSTATKY PRI ÚRADNEJ SKÚŠKE EZ:
 1. Chýbajúca technická dokumentácia alebo dokumentácia skutočného vyhotovenia
 2. V dokumentácii skutočného vyhotovenia nie sú zakreslené všetky zmeny
 3. Chýbajúce doklady o odborných prehliadkach a odborných skúškach EZ
 4. Chýbajúca alebo nekompletná sprievodná dokumentácia
 5. Nevyhovujúce charakteristiky istiacich prvkov a nevhodne dimenzované vodiče
 6. V priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu sa nachádzajú zariadenia, ktoré nie sú v nevýbušnom vyhotovení alebo v nevhodnom nevýbušnom prevedení
 7. Chýbajúce označenia istiacich prvkov, vývodov a káblových vedení
 8. Nie je vyhotovené viditeľné ochranné pospájanie zábradlia a zárubní pred stanovišťami transformátorov a stanovištia transformátorov nie sú označené v zhode s technickou dokumentáciou
 9. Nevyhovujúca ochrana pred atmosférickou a statickou elektrinou 

Všeobecné informácie o úradnej skúške sú v časti informačná tabuľa.

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.