Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Odborné informácie

Aktuálny stav legislatívy v oblasti technických zariadení

Účelom príspevku je informácia o stave legislatívy v oblasti technických zariadení po vstupe SR do EÚ. Táto významná spoločenská zmena má dopad na všetky stránky života spoločnosti a je vhodná diskusia na túto tému.

Nie je problém prezentovať politické východiská a názory o EÚ. Rozhodujúcim je fakt, že od 1.5.2004 sme členmi EU. Diskusia, či to bude pre nás výhodné alebo nie, nie je tiež na mieste. Skôr je dôležité ujasniť si stav v legislatíve a čo to znamená pre každodenný život.

Vstup do EU znamená vstup do spoločenstva, ktoré vytvára veľký trhový priestor, definuje pravidlá, ktoré musia byť splnené alebo sú doporučené. Definovanie pravidiel znamená vytváranie jednotných, rovnocenných podmienok. Takýmito pravidlami sú napríklad európske smernice o určených výrobkoch, ktorých uplatnenie eliminuje prekážky pri uvádzaní týchto výrobkov na trh.

Predmetom rôznych diskusií alebo prednášok na odborných technických seminároch je často podrobné rozoberanie predpisov (vyhlášok, nariadení vlády, smerníc EU). Do úzadia je potláčaná základná informácia, kto je adresátom resp. vykonávateľom predpisu (prevádzkovateľom sú prezentované povinnosti výrobcov alebo splnomocnencov a nie požiadavky, na ktoré má nárok, ktoré musí doplnkovo vyžadovať.

Dovolil som si netradičný prístup. Skúsil som do určitej logickej schémy zoradiť otázky a odpovede, ktoré najčastejšie rezonujú v tejto oblasti či už pri výkone činnosti Technickej inšpekcie ale aj pri konzultáciách, rozhovoroch, seminároch.

Ako sa dá charakterizovať legislatíva SR v oblasti technických zariadení po 1.5.2004 ?

Legislatívny vývoj mal do uvedeného termínu cieľ upraviť, doplniť, prijať predpisy, smernice tak, aby boli naplnené podmienky pre členstvo v EU. Z hľadiska prístupu je nutné upozorniť na smernice ktoré regulujú podmienky v pred prevádzkovom období (od návrhu, cez výrobu až po uvedenie na trh). V tejto oblasti boli prijatím zákona o zhode č. 264/1999 Z. z vytvorené kompetenčné podmienky pre vládu SR aby svojim nariadením definovala určené výrobky, technické požiadavky na tieto výrobky a postupy na posudzovanie zhody. Zákon č. 19/2002 Z. z. ustanovil oblasti, v ktorých je vláda SR oprávnená vydávať nariadenia vlády SR na vykonanie Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a SR na strane – "aproximačné nariadenie". Takýmito oblasťami sú podľa zákona "ochrana pracovníkov na pracovisku", "ochrana spotrebiteľa", "technické predpisy a normy".

V zmysle aproximačného zákona vláda transponovala do vládnych nariadení európske smernice. Do 1.7.2003 bol stav, že v princípe európske smernice boli v legislatíve prijaté, bolo ale potrebné splniť požiadavky pri preukazovaní zhody cez slovenské subjekty. Prijatím tzv. PECA . dohody o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (č. 230/2003 Z. z. a jej doplnenie č. 262/2004 Z. z.) boli upravené tieto požiadavky pre niektoré smernice. Vstupom do EU je po 1.5.2004 stav, že ak určený výrobok vyrobený v hociktorej krajine EU splní požiadavky príslušnej smernice má voľný prístup na trh EU (bez prekážok).

Kde nájdem informácie o tom, ktorým predpisom je aproximovaná európska smernica v slovenskej legislatíve ?

Za najprístupnejšiu a za najhodnovernejšiu informáciu považujeme platný text NV SR v Zbierke zákonov. Napríklad:

 • v NV SR č. 436/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia je úplne transponovaná smernica EP a  Rady č. 2006/42/EC zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/EC.
 • V NV SR č. 148/2014 Z. z. transponovaná smernica č. 2014/35/EU - elektrické zariadenia pracujúe v určitom rozsahu napätia
 • zákon č. 254/2011 Z. z. transponovaná smernica č. 2010/35/EU - prepraviteľné tlakové zariadenia
 • NV SR č. 1/2016 Z. z. transponovaná smernica č. 2014/68/EU - Tlakové zariadenia
 • NV SR č. 235/2015 Z. z. transponovaná smernica č. 2014/33/EÚ - Výťahy
 • NV SR č. 234/2015 Z. z. transponovaná smernica č. 2014/29/EU - Jednoduché tlakové nádoby
 • NV SR č. 149/2016 Z. z. transponovaná smernica č. 2014/34/EU - Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

Ak je určený výrobok zároveň aj vyhradeným technickým zariadením podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. aké povinnosti musí splniť prevádzkovateľ tohto zariadenia pri uvedení zariadenia do prevádzky ?

Z hľadiska zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci musia byť v predvýrobe, vo výrobe a pri uvádzaní výrobkov na trh splnené zákonom definované požiadavky. Tieto požiadavky sa uplatňujú týmto spôsobom na všetky výrobky okrem určených výrobkov. Určené výrobky sú v tejto etape regulované príslušným nariadením vlády. Vyhláška č. 718/2002 Z. z pristupuje k tejto problematike ako zákon.

Prevádzkovateľ takéhoto vyhradeného technického zariadenia v SR si musí uvedomiť niekoľko faktov:

 1. Výrobca alebo splnomocnený zástupca je povinný zabezpečiť posúdenie zhody postupom, ktorý je uvedený v príslušnom nariadení. Pre prevádzkovateľa je zaujímavé či uvedený postup posúdenia zhody rieši uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky.
 2. Ak je riešené uvedenie na trh (podľa zákona o zhode z etapy výroby do etapy distribúcie) je potrebné splniť požiadavky pre uvedenie do prevádzky.
   
  V princípe je dôležité do zmluvy dať požiadavky, aby dodávateľ dodal určený výrobok v súlade s požiadavkami príslušného NV SR alebo európskej smernice. Znamená to že určený výrobok je označený značkou zhody, ak je potrebné aj s vyhlásením o zhode a sprievodnou dokumentáciou. Ak je pri posudzovaní zhody požadovaná účasť notifikovanej osoby (pre slovenské subjekty UNMS oznamuje orgánom Európskeho spoločenstva autorizované osoby poverené na plnenie úloh notifikovaných orgánov pôsobiacich v rámci Európskej únie) označenie značkou CE musí byť aj s číslom NO.
   
  Ak je určený výrobok zároveň aj vyhradeným technickým zariadením a bol uvedený na trh, jeho inštalovanie a ďalší postup pri uvádzaní sa riadi vyhláškou č. 508/2009 Z. z. pretože podľa § 5 NV SR č. 392/2006 Z. z.[1] ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie, je potrebné zabezpečiť vykonanie kontroly zariadenia po jeho inštalovaní, pred jeho prvým použitím a po jeho inštalovaní na inom mieste, aby sa zabezpečila správna inštaláciu pracovného prostriedku a jeho správne fungovanie. Kontrolu vykonávajú oprávnené osoby podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.).
   
  Oprávnenou právnickou osobou je pre vyhradené technické zariadenia skupiny A Technická inšpekcia a kontrolou 1. úradná skúška.
   
  Pre vyhradené zariadenie skupiny A a B to znamená posúdenie konštrukčnej dokumentácie "inštalácie" v ktorej je určený výrobok zapojený pred začatím montáže alebo rekonštrukcie. Po ich ukončení je uvedenie VTZ skupiny A do prevádzky podmienené overením, či zariadenie zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku ("prvá úradná skúška").
 3. Ak je riešené uvedenie do prevádzky (podľa zákona o zhode z etapy výroby do etapy prevádzky) je potrebné splniť požiadavky pre uvedenie do prevádzky v zmysle príslušného nariadenia alebo smernice. V princípe tomuto postupu odpovedá mechanizmus posúdenia zhody notifikovanou osobou modulom G (overovanie zhody každého výrobku s technickými požiadavkami notifikovanou osobou) na mieste prevádzky.
   
  Ak VTZ skupiny A pred uvedením do prevádzky nebolo overené prvou úradnou skúškou (uvedením do prevádzky notifikovanou osobou modulom G na mieste budúcej prevádzky) musí byť najneskôr do jedného roka po jeho uvedení do prevádzky vykonaná opakovaná úradná skúška Technickou inšpekciou (§ 11 ods. 4) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.). Ak nie je táto požiadavka zakomponovaná v zmluve, prechádza plnenie tejto povinnosti na prevádzkovateľa.
 4. Pre prevádzku VTZ po uvedení do prevádzky platia požiadavky vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Čo je to trhový dohľad ?

§ 30 zákona o zhode č. 264/1999 Z. z. definuje orgány dohľadu. Orgánmi dohľadu podľa tohto zákona sú orgány štátnej správy zriadené podľa osobitných predpisov:

 • V zmysle § 11 zákona č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, riaditeľ inšpektorátu môže na základe zistenia SOI uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila predpisy o posudzovaní zhody, pokutu alebo ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 264/1999 Z. z.). SOI kontroluje obchodnú činnosť na vnútornom trhu, výrobnú alebo inú činnosť slúžiacu na zabezpečovanie potrieb vnútorného trhu.
 • V zmysle § 6 zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov. Inšpektorát práce zabezpečuje vykonávanie inšpekcie práce a dohľadu podľa osobitného predpisu (zákon č. 264/1999 Z. z.). Inšpekcia práce sa vykonáva na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a na všetkých pracoviskách fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, a nie sú zamestnávateľmi. Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona pokutu alebo ochranné opatrenia.

Orgány dohľadu vykonávajú dohľad, či na určené výrobky uvedené na trh bolo vydané vyhlásenie o zhode, a ak to technický predpis vyžaduje, či sú označené značkou zhody. Ďalej, či vlastnosti určených výrobkov uvedených na trh a spôsob posudzovania zhody zodpovedajú určeným podmienkam vydaného vyhlásenia o zhode, či sú značky zhody použité oprávnene a či sú nezmenené alebo nesfalšované.

Ak je určený výrobok zároveň aj vyhradeným technickým zariadením podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., aké povinnosti musí splniť prevádzkovateľ tohto zariadenia po uvedení zariadenia do prevádzky ?

Je treba pripomenúť zásadný fakt, že po uvedení do prevádzky je potrebné plniť požiadavky BOZP. Predpisová línia sa odvíja nasledovne:

 • zákon č. 124/20066 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci rieši základne podmienky na zaistenie BOZP. Z hľadiska prevádzky VTZ je dôležité pre prevádzku napĺňať požiadavky § 6, § 8, § 9 a § 13 zákona.
   
  Tento zákon splnomocnil vládu SR nariadením ustanoviť rozsah a podrobnosti minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (NV SR č. 392/2006 Z. z.). Pracovným prostriedkom v zmysle NV SR je stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj, ktorý sa používa pri práci a používaním pracovného prostriedku je každá činnosť týkajúca sa pracovného prostriedku, napríklad zapínanie, vypínanie, používanie, preprava, oprava, prestavba, údržba alebo starostlivosť o pracovný prostriedok vrátane čistenia. Týmto nariadením vlády sa transponuje Smernica č.89/655/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci. To znamená, že princípy pre požiadavky na používanie sú "európske".
   
  V prílohe č. 1 tohto nariadenia sú uvedené podrobnosti o požiadavkách na používanie pracovného prostriedku. Ustanovenia tejto prílohy sa musia uplatňovať v súlade s nariadením vlády a v súlade s príslušnými nebezpečenstvami, ktoré sa vyskytujú pri používaní pracovného prostriedku.
 • Pracovný prostriedok musí byť inštalovaný, umiestnený a musí sa používať tak, aby sa zmenšilo ohrozenie pre obsluhu a pre ďalších zamestnancov, napríklad tak, že sa ponechá dostatok miesta medzi pohybujúcimi sa časťami pracovného prostriedku a pevnými alebo pohybujúcimi sa časťami v jeho okolí, a tak, že všetky používané alebo vyrábané druhy energie a látok sa dajú bezpečne privádzať a odvádzať. Pracovný prostriedok sa musí montovať alebo demontovať v bezpečných podmienkach, najmä sa musia dodržiavať všetky pokyny výrobcu.
 • Pre pracovný prostriedok používaný v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho stav a vytvárajú možnosť vzniku nebezpečenstva, zamestnávateľ zabezpečí vykonanie pravidelnej kontroly a ak je potrebné aj príslušnej skúšky oprávnenou osobou, kontroly oprávnenou osobou vždy, ak sa vyskytnú výnimočné okolnosti, napríklad zmena vykonávanej práce, porucha, havária, prírodný jav alebo dlhšia prestávka v používaní pracovného prostriedku, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku pracovného prostriedku. Zamestnávateľ uschováva záznamy o výsledku kontroly. Pracovný prostriedok musí byť v mieste jeho používania vybavený príslušnými dokladmi o vykonaní poslednej kontroly. Vykonávanie kontrol pracovného prostriedku určujú osobitné predpisy (napríklad vyhláška č. 508/2009 Z. z.). Pri pracovnom prostriedku, na ktorý sa osobitný právny predpis nevzťahuje, určí rozsah a periodicitu kontroly zamestnávateľ.
 • Pre zaistenie bezpečnej prevádzky technického zariadenia sa v zmysle § 8 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sa musia dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, podmienky určené bezpečnostno-technickými požiadavkami a sprievodnou technickou dokumentáciou a zabezpečiť
   
  a) vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostno-technických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie; na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť zistené nedostatky,
  b) obsluhu technického zariadenia len odborne a zdravotne spôsobilou osobou
  c) vedenie prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach
  d) vedenie evidencie vyhradeného technického zariadenia
  e) ak je potrebné vypracovanie prevádzkových predpisov na prevádzku vyhradeného technického zariadenia
 • "kontrolou" podľa požiadaviek v NV SR č. 392/2001 Z. z. sa myslia úkony (prehliadky a skúšky technického zariadenia) definované napr. v § 9 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. Prehliadka a skúška technického zariadenia, je úkon ktorým sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia (typová skúška, prvá úradná skúška, opakovaná úradná skúška, skúška po oprave, skúška po rekonštrukcii, odborná prehliadka, odborná skúška alebo iné prehliadky a skúšky v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek podľa príloh č. 5 až 10 vyhlášky č. 508/2009 Z. z). Kontrolu vykonávajú oprávnené osoby

 


 

[1] Transponovaná smernica Rady 89/655/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.